Archipelschool 't Vierschip

Oostgat 15 4341 LE Arnemuiden

 • We laten leerlingen kennismaken met moderne technieken zoals de 3D printer
 • Waar mogelijk proberen we de lessen voor de kinderen om te zetten naar bewegend te leren (binnen én buiten)
 • Wij bieden met Faqta thematisch, geïntegreerd wereldoriëntatie. Hier zijn de leerlingen bezig met een les over de kunst van Banksy.
 • Regelmatig worden er gastlessen gegeven door externen. Op de foto een skateclinic voor de groepen 3 t/m 8
 • Beide schoolpleinen zijn vernieuwd en vergroend. Buiten spelen én buiten leren gaan hand in hand op onze school

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wat voor ons de allerhoogste prioriteit heeft, is dat we op basis van alle gegevens het best mogelijke VO-Advies geven in het belang van de leerling. We vinden daarbij de gegevens van 8 jaren LVS én de indrukken van de leerkracht(en) belangrijker dan dat ene afnamemoment van de DIA-doorstroomtoets.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We volgen de ontwikkeling van onze leerlingen zowel op individueel- als op groepsniveau. Hiervoor gebruiken we de toetsen van DIA. Dit zijn toetsen die digitaal worden gemaakt door de kinderen en ook adaptief zijn. Dit betekent dat gedurende de toets het niveau aangepast kan worden aan het kind. 

De leerkrachten bespreken met de intern begeleider de resultaten per vakgebied van hun groep. Hierbij wordt ook gekeken naar de groei die kinderen doormaken. Trends worden gesignaleerd en er wordt gekeken welke eventuele interventies nodig zijn. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs is heel belangrijk. We willen graag dat ieder kind op de plek komt die het best bij hem of haar past. Daarvoor nemen we goed te tijd: we bespreken de aanleg en ontwikkeling van de leerling in het team, we analyseren alle informatie die we hebben over de leerling en er zijn gesprekken en overlegmomenten tussen leerkracht en ouders. Uiteindelijk komen we zo tot een goed en afgewogen advies!
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij streven naar een leef- en leerklimaat waarin leerlingen, het team en bezoekers zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. Een positieve sociale binding met onze school vormt een belangrijke voorwaarde voor een zo optimaal mogelijk werkklimaat voor ons personeel en leerklimaat voor onze leerlingen.

Dit blijkt uit:

 • onze aandacht voor onderwijs op maat.
 • de gedragsregels die wij in samenwerking met de kinderen elk jaar opstellen.
 • onze aandacht voor normen- en waardeontwikkeling, waarbij wij de nadruk leggen op het voorbeeldgedrag van het team.
 • preventieve, actieve aanpak van (digitaal) pesten
 • een betrokken rol die wij van ouders verwachten waarbij de communicatie op een open en respectvolle manier plaats vindt.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Gelijkwaardigheid
 • Vrijheid
 • Ontmoeting

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 14 maart heeft de onderwijsinspectie op ons verzoek 't Vierschip bezocht om te onderzoeken of wij het predicaat "Goede School" verdienen. 
Dit predicaat hebben wij ruimschoots behaald!

Terug naar boven