Archipelschool 't Vierschip

Oostgat 15 4341 LE Arnemuiden

  • We laten leerlingen kennismaken met moderne technieken zoals de 3D printer
  • Waar mogelijk proberen we de lessen voor de kinderen om te zetten naar bewegend te leren (binnen én buiten)
  • Wij bieden met Faqta thematisch, geïntegreerd wereldoriëntatie. Hier zijn de leerlingen bezig met een les over de kunst van Banksy.
  • Regelmatig worden er gastlessen gegeven door externen. Op de foto een skateclinic voor de groepen 3 t/m 8
  • Beide schoolpleinen zijn vernieuwd en vergroend. Buiten spelen én buiten leren gaan hand in hand op onze school

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Kindcentrum 't Vierschip te Arnemuiden!
Kindcentrum 't Vierschip bestaat uit Archipelschool 't Vierschip en een peutergroep en buitenschoolse opvang van Kinderopvang Walcheren.

Gert Dorleijn
Directeur Archipelschool 't Vierschip

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gelijkwaardigheid
  • Vrijheid
  • Ontmoeting

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Omdat er minder kinderen zijn hebben veel scholen te maken met krimp. Ook het leerlingenaantal van 't Vierschip neemt iets af. Op de teldatum 1 oktober hebben we 118 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
121
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor de buitenschoolse opvang (BSO) werkt de school nauw samen met Stichting Kinderopvang Walcheren. De Stichting gebruikt daarvoor voormalige lokalen van de school. Deze voor- en naschoolse opvang in Arnemuiden is gesitueerd in de locatie aan Oostgat 17 van Archipelschool 't Vierschip.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Privacy
Binnen Archipel Scholen wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. (Zie “Basispoort”) Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.

Terug naar boven