Brede School Lingewaard

Harpstraat 13 4241 CA Arkel

 • Schoolfoto van Brede School Lingewaard
 • Een groen schoolplein speelt fijner
 • een groen schoolplein speelt fijner

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan gebeuren dat de vaste leerkracht niet voor de klas kan staan door ziekte of verlof. Doorgaans wordt een afwezige leerkracht dan vervangen door een invalleerkracht. Om zo veel mogelijk goede invalleerkrachten beschikbaar te hebben, werft O2A5 actief voor de eigen invallerspool.

Mocht er toch niet meteen een interne invalleerkracht beschikbaar zijn, dan zal de directie een weloverwogen keuze maken uit de volgende opties:

 • Invaller uit de externe invalpool van Transvita-PIO;
 • Een eventuele duo-collega komt één of meerdere dagen extra;
 • Een gepensioneerde leerkracht wordt gevraagd om in te vallen;
 • Soms kunnen leerlingen ondergebracht worden in andere groepen (of dit mogelijk is, hangt bijvoorbeeld af van de groepsgrootte en het lesprogramma);
 • Wanneer er een onderwijsassistent of bekwame vierdejaars student beschikbaar is, kan deze soms de klas overnemen onder toezicht van een andere leerkracht;
 • Invaller uit de creatieve invalpool van Talentiko benaderen;
 • Bij langdurige afwezigheid van een leerkracht, met wisselingen van invallers, kan ervoor gekozen worden de invallers te laten rouleren bij de andere groepen om meer stabiliteit te creëren.

Ongeacht welke oplossing er gekozen wordt, de kwaliteit van het onderwijs moet gegarandeerd zijn. Er kan sprake zijn van overmacht. Dan kan u gevraagd worden uw kind een dag thuis te houden. Hierover wordt u zo vroeg mogelijk geïnformeerd. Mocht u opvang voor uw kind(eren) nodig hebben en dit niet kunnen organiseren, dan zal de school in het uiterste geval voor opvang zorgen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij kijken elk jaar op welke manier wij ons onderwijs efficiënt kunnen organiseren. Waarbij groepsgrootte, leerkrachtvaardigheden en behoefte van onze leerlingen een rol spelen.

 • De roosters zijn meer op elkaar afgestemd tussen de jaargroepen.
 • Daar waar het mogelijk en wenselijk is maken wij gebruik van stagiaires, ouders en specialisten.
 • Onze pluskinderen in de school krijgen vanaf groep 3 specifiek aanbod m.b.v. materialen uit onze Meer- en hoogbegaafden orthotheek.
 • Alle leerkrachten zijn geschoold in het gebruik van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH).

Op onze school zijn leerkrachten werkzaam met een specialisme voor gedrag van leerlingen en een specialisme voor rekenen en taal.

Vakleerkrachten voor godsdienstige vorming huurt de school in, naar behoefte van de ouders. Elk jaar wordt deze behoefte geïnventariseerd en bij voldoende interesse, wordt een vakleerkracht voor een schooljaar ingehuurd.

Daarnaast zijn ook vakdocenten gym actief binnen ons cluster vanuit GIGA-Molenlanden. In samenwerking met GIGA is de ontwikkeling van ons bewegingsonderwijs sterk verbeterd.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onze bewegingslessen worden ondersteund door deskundige ALO (gymspecialist) docenten vanuit GIGA-Molenlanden. Hiermee zijn onze bewegingslessen van een zeer deskundige opbouw voorzien. Ook screenen wij de motorische ontwikkeling van onze leerlingen.

Naast ondersteuning in de onderbouw, zorgt GIGA ook voor bewegingslessen in de voorschool/peuterspeelzaal van WASKO. Hierdoor krijgen wij al vroeg goed in beeld hoe onze toekomstige leerlingen zich motorisch ontwikkelen.

Ditzelfde gaan we komend schooljaar met het kindvolgsysteem KIJK! organiseren in samenwerking met de de voorschool/peuterspeelzaal van WASKO, hiermee willen we de overstap van voorschool (peuters), naar vroegschool (kleuters) nog beter stroomlijnen.

Verder maken wij gebruik van de Kleuteruniversiteit. Jong geleerd = oud gedaan!

Kleuteruniversiteit ondersteunt de leerkracht van groep 1-2 bij alle genoemde vakgebieden.

In schooljaar 2023-2024, zal er ook extra taalondersteuning worden gegeven aan leerlingen, waarvan wij vinden dat zij dit nodig hebben. Hiervoor werken wij met een gespecialiseerde taalleerkracht.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Naast levensbeschouwing wordt op onze school ook GVO (godsdienstig vormingsonderwijs) en HVO (humanistisch vormingsonderwijs) gegeven. Dit vindt plaats op de dinsdagmiddag en is een vrij keuzevak waarvoor ouders voor hun kinderen kunnen inschrijven. Deze lessen worden bij genoeg interesse door externe, gespecialiseerde docenten gegeven.

In schooljaar 2023-2024, zal er ook extra taalondersteuning worden gegeven aan leerlingen, waarvan wij vinden dat zij dit nodig hebben. Hiervoor werken wij met een gespecialiseerde taalleerkracht.


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Lingewaard is een openbare basisschool die passend onderwijs biedt. Alle kinderen zijn welkom! Wij streven naar inclusief onderwijs.

Ook de kinderen met een speciale zorgvraag of onderwijsbehoefte. Kinderen maken deel uit van heterogene groepen en volgen een onderwijsprogramma, afgestemd op hun individuele mogelijkheden. De grootste groep volgt een basisprogramma, afgestemd op de kerndoelen. Er zijn ook kinderen die minder of meer aankunnen. De leerkrachten volgen samen met de intern begeleider en ouders de ontwikkeling op de voet en stellen het programma bij waar nodig en waar mogelijk.

Binnen het team van de Lingewaard werken leerkrachten die gespecialiseerd zijn op het gebied van taal/lezen, gedrag, rekenen en passend /inclusief onderwijs. Wij hebben onderwijsassistenten die ondersteunen in de groepen waar kinderen met speciale onderwijsbehoeften zitten. Zo kunnen wij alle kinderen begeleiden in een succesvolle en fijne schooltijd.

Ons schoolondersteuningsplan (SOP) kunt op de website "Scholen op de Kaart" en op onze schoolwebsite www.delingewaard.nl downloaden. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Ons uitgangspunt is dat ieder kind alles kan leren. We willen er voor zorgen, dat we zoveel mogelijk inclusief zijn voor alle kinderen in onze omgeving. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In de gemeente Molenlanden hebben alle basisscholen en peuterspeelzalen gekozen voor BOEKENPRET. Werken met BOEKENPRET betekent dat alle kinderen van de peuterspeelzalen, de kleutergroepen op de basisschool en hun ouders actief betrokken worden bij het voorlezen. Wanneer een kist met boeken uit het project op school is, krijgen ook de ouders het boek wat centraal staat mee naar huis. Op deze manier hopen wij het lezen en voorlezen te stimuleren.

Daarnaast wordt op BS Lingewaard gewerkt met Spreekbeeld. Met Spreekbeeld kun je heel gemakkelijk letters aanleren. Het is een effectieve manier om klank-tekenkoppelingen aan te leren, te onthouden en te automatiseren. Spreekbeeld stimuleert en versterkt ook de fonologische ontwikkeling en brengt foneembewustzijn tot stand. We zetten dit specifiek in, in de groepen 1-2.

Verder wordt in groep 1-2 gewerkt met de Kleuter-universiteit, waarmee we de kinderen met digitale lesmaterialen voorbereiden op de toekomst.

Ook wordt in samenwerking met de gemeente Molenlanden extra geïnvesteerd in taalondersteuning voor het jonge kind en VVE-leerlingen. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van het softwareprogramma LOGO3000. Verschillende leerkrachten binnen onze school zijn hiervoor opgeleid en gespecialiseerd.

Terug naar boven