Brede School Lingewaard

Harpstraat 13 4241 CA Arkel

  • Schoolfoto van Brede School Lingewaard
  • Een groen schoolplein speelt fijner
  • een groen schoolplein speelt fijner

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van Brede School Lingewaard in Arkel.

Dank voor uw interesse in onze school.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Brede School Lingewaard. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

In onze Brede school zijn naast de basisschool ook een peuterspeelzaal, kinderopvang, bibliotheek en dorpskamer gehuisvest. Onze school in onderdeel van Cluster Giessenlanden van stichting O2A5.

U kunt hier en op onze website, www.delingewaard.nl allerlei informatie vinden. De meeste praktische zaken kun u vinden op onze website, zoals nieuwsbrieven en de jaarkalender. Maar ........ nog liever ontmoeten we u, om onze school ‘in bedrijf’ te laten zien.  Maak een afspraak of kom op een open dag.

Contact:
Openbare Basisschool De Lingewaard ?0183-562412
Kinderdagverblijf Dikkertje Dap ?   0183-564320
Peuterspeelzaal De Bijenkorf ? 0183-562234

Bestuur:
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (O2A5) bestuurt het openbaar basisonderwijs (en een algemeen bijzondere school) in de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden en West Betuwe.

De scholen van O2A5 zijn georganiseerd in clusters onder leiding van clusterdirecteuren.

Adresgegevens:

Stichting O2A5
Dam 1
4241 BL Arkel
telefoon: 0183- 566690

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Autonomie en samenwerking
  • Respect en vertrouwen
  • Gelijkwaardigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Na een paar jaar van stabiliteit, krimpen we op dit moment een klein beetje. We verwachten, door de geplande nieuwbouw in Arkel, dat we de komende jaren weer groeien.

De meeste kinderen uit Arkel zitten bij ons op de basisschool, omdat wij in Arkel de enige basisschool zijn. De school is ook echt een afspiegeling van Arkel. Als school zijn we nauw betrokken bij activiteiten die in Arkel worden georganiseerd.

Door zoveel mogelijk te werken met stagiaires, LIO-stagiaires en onderwijsassistenten kunnen we de onderwijsbehoefte van onze kinderen zo goed mogelijk invullen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
231
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Afwijkingen van het reguliere rooster:

Bij de voorspelling van extreme warmte zal worden overgestapt op een tropenrooster. Hiervan wordt u tijdig op de hoogte gebracht. Bij temperaturen van 29 graden of meer, over meerdere dagen verspreid, zal deze overstap naar een Tropenrooster worden ingezet.

Het gebouw van BS Lingewaard is helaas (nog) niet bestand tegen extreem hoge temperaturen, hierdoor is de inzet van een Tropenrooster noodzakelijk als extreme warmte zich voordoet.

Hierbij zullen wij altijd rekening houden met opvang mogelijkheden voor uw zoon en/of dochter, door dit ook af te stemmen met de buitenschoolse opvang (BSO) van WASKO. Daarnaast verzorgen wij als school ook noodopvang voor kinderen die geen gebruik kunnen maken van de BSO en ook in de thuissituatie geen opvang kunnen realiseren.

Het Tropenrooster kent de onderstaande indeling:

Maandag: 8.00 tot 13.00 uur
Dinsdag: 8.00 tot 13.00 uur
Woensdag: 8.00 tot 13.00 uur (let op: ook de woensdag wijkt af)
Donderdag : 8.00 tot 13.00 uur
Vrijdag: 8.00 tot 13.00 uur (let op ook de vrijdag wijkt af)

Bij een tropenrooster zullen wij op alle dagen van de week starten om 8.00 uur.

In overleg met de MR is het totaal aantal lesuren per week gewaarborgd, waardoor wij geen lesuren-verlies kennen bij de inzet van een Tropenrooster. 

U wordt vooraf geïnformeerd of er wordt overgestapt naar een tropenrooster. Bij een overstap naar een tropenrooster is onze BSO-partner betrokken.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Regels voor schorsing en verwijdering
In het geval van ernstige misdragingen door leerlingen kunnen de volgende maatregelen worden genomen:
• Schorsing
• Verwijdering
Bij het nemen van een van deze maatregelen wordt bij de eerste keer aan de ouders/verzorgers een exemplaar van dit protocol verstrekt.

Schorsing
De school neemt onmiddellijk telefonisch contact op met de ouders/verzorgers om de schorsing mee te delen. De schorsing wordt ook schriftelijk, met reden aan de ouders/verzorgers meegedeeld.

Als de schorsing langer dan 1 dag duurt, dan meldt de directeur dit aan de onderwijsinspectie en brengt de leerplichtambtenaar op de hoogte.

Verwijdering
Ook in dit geval worden de ouders schriftelijk op de hoogte gebracht van de verwijdering en de redenen die daaraan ten grondslag liggen.

Bij verwijdering is de leerplichtambtenaar al in een vroegtijdig stadium betrokken.

Het “Protocol voor schorsing en verwijdering" is op school beschikbaar.

------------------------------

Privacy
Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft in het kader van  nieuwe wetgeving (AVG) met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.  Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.

------------------------------

Basispoort
Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maakt onze school gebruik van Basispoort. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen mogelijk als de docent weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn leerling gegevens nodig. De school heeft met Basispoort een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de leerling gegevens. Basispoort maakt gebruik van de volgende set met gegevens: een identificatienummer van Basispoort, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, leerlingkey, groepskey, groepsnaam, jaargroep, geslacht en het identificatienummer van de school. Via Basispoort worden er dus geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld.

------------------------------

Beeldcoaching
Beeldcoaching is één van de begeleidingsmethodieken die binnen O2A5 gehanteerd wordt om onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. De methodiek wordt voornamelijk ingezet om leraren te ondersteunen bij hun onderwijstaak. (o.a. bij vragen rondom leerlingenzorg, professionalisering van de leraar, vragen rondom onderwijsvernieuwing, et cetera). Binnen O2A5 is onze interne coach tevens als beeldcoach aan onze scholen verbonden. Zij maakt korte video-opnamen in de klas en bespreekt deze vervolgens na met de leraar.  De beeldcoach hanteert een beroepscode, waarin onder andere staat dat de gemaakte opnamen voor intern gebruik bedoeld zijn en niet voor andere doeleinden gebruikt zullen worden.  Indien de methodiek wordt ingezet bij specifieke begeleidingsvragen van één of meer leerlingen, dan worden de ouders/verzorgers hiervan in kennis gesteld en om toestemming gevraagd.  De beelden worden gebruikt voor professionalisering en worden niet gepubliceerd. Wanneer het begeleidingstraject is afgesloten worden de beelden gewist. Het maken van video-opnamen blijft hiermee binnen de regelgeving van AVG (Europese privacywetgeving).

Terug naar boven