Brede School Lingewaard

Harpstraat 13 4241 CA Arkel

  • Schoolfoto van Brede School Lingewaard
  • Schoolfoto van Brede School Lingewaard
  • Schoolfoto van Brede School Lingewaard

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Bij het opstellen van het advies letten we op veel verschillende onderdelen (zelfstandigheid, werkhouding, gedrag, de ontwikkeling die het kind heeft doorgemaakt, etc.). Bij de eindtoets gaat het meer om kennis en studievaardigheden.

Uiteraard gebruiken ook wij de resultaten van de toets om de inhoud van ons onderwijs in de gaten te houden en te bepalen of wij onze leerlingen voldoende hebben laten presteren.    

Tevens worden scholen mede op basis van de eindresultaten door de onderwijsinspectie beoordeeld. De inspectie bepaalt jaarlijks de ondergrens.

Ieder jaar maken de kinderen van groep 8 een eindtoets, in april/mei. Op onze school gebruiken we sinds 2015 “Route 8”.  De toets meet of het schooladvies voor het voortgezet onderwijs dat gegeven is, overeenkomt met wat leerlingen na 8 jaren basisschool moeten kennen.

Graag geven wij hier een korte toelichting op de eindtoets scores zoals deze hier vermeld staan. In dit gemiddelde zijn meestal de uitslagen van alle leerlingen meegenomen die hebben deelgenomen. Scholen mogen een herberekening doen. 

In april 2017 was de score bij Route 8: 208,4. De ondergrens voor onze school bedroeg 196,2. (niet meer in overzicht op Scholen op de kaart zichtbaar)

In april 2018 was de score bij Route 8: 188,6. De ondergrens voor onze school bedroeg 201,5

In april 2019 was de score bij Route 8: 196,3. De ondergrens voor onze school bedroeg 198.

Toelichting 2019:

In 2019 zien we, dat onze leerlingen onverwacht lager hebben gescoord op Route 8. De eindtoets analyserend zien we, dat onze leerlingen m.n. op leesvaardigheid substantieel lager hebben gescoord, dan de andere vijf taal onderdelen. Daarnaast zien we dat bij rekenen-wiskunde m.n. meten & meetkunde lager is gescoord.

Deze resultaten komen niet overeen met de resultaten die wij zien in het Cito-leerlingvolgsysteem van deze groep. Deze groep laat zien dat zij tot en met de midden toetsen groep 8 boven gemiddeld scoren.

De te lage score op Route 8 kunnen wij niet op basis van de behaalde resultaten in de Cito-leerlingvolgsysteem verklaren. Wel denken wij dat de specifieke afname van Route 8 mede oorzaak kan zijn. Route 8 wordt volledig digitaal afgenomen. Leerlingen kunnen een gemaakte opdracht niet meer terugkijken en/of controleren, nadat ze hebben doorgeklikt. Dit kan invloed hebben gehad op het eindresultaat. De leerlingen zijn gewend dat ze het gemaakte werk juist aan het eind na moeten lezen en controleren op mogelijke fouten. Dit is bij Route 8 niet mogelijk gebleken. Dit vinden wij een tekortkoming, die niet passend is bij onze visie op leren.

Toelichting 2020:

Vanaf 2020 zullen wij gebruikmaken van de IEP-eindtoets.

Zoals bekend, is er in 2020 geen eindtoets afgenomen en zal 2020 in het overzicht ontbreken.

Toelichting 2021:

In maart/april 2021 is de eindtoets IEP afgenomen bij groep 8. Hieruit wordt duidelijk, dat de eindopbrengst van BS Lingewaard goed is. 95% van de toets uitslagen komt overeen met het gegeven VO-advies. Een enkel VO-advies is zelfs naar boven bijgesteld. 

We zijn ons terdege bewust, dat elke eindtoets uitslag een momentopname is. Mede daarom volgen wij ook de ontwikkelingen van onze leerlingen in het VO. Daar kunnen wij zeker van leren. Het is van belang als school voor primair onderwijs, onze leerlingen op het juiste niveau door te laten stromen. Mede daarom is het voor ons van belang hoe onze leerlingen na 1 en 3 jaar VO zich nog verhouden tot het gegeven schooladvies. 

We willen kansrijk adviseren, om te zorgen dat onze leerlingen in het VO kansen krijgen en keuzes kunnen maken. Hoe beter ons advies is, des te beter presteren onze leerlingen in het VO. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te verhogen werken we met toetsen in een leerlingvolgsysteem. Om leerlingen goed te blijven volgen in hun ontwikkeling maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem van Parnassys. Het systeem laat de ontwikkeling van een kind gedurende zijn gehele basisschoolloopbaan zien. Door landelijk genormeerde toetsen te gebruiken (CITO en IEP eindtoets) is het mogelijk de vorderingen te vergelijken met leeftijdsgenoten in ons land. Het leerlingvolgsysteem biedt ons tevens een overzicht van leerlingen die extra begeleiding, hulp of uitdaging nodig hebben. Twee keer per jaar worden landelijk genormeerde toetsen afgenomen, naast de toetsen die bij de methoden horen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het niveau schooladvies en niveau resultaat eindtoets kan verschillen opleveren. Opvallende verschillen bespreken wij jaarlijks met de coördinatoren van de VO-scholen. Op deze wijze willen wij leren en meedenken hoe we afstroom en/of opstroom positief kunnen beinvloeden vooraf aan de start van onderwijs in het VO.

Onze school neemt ook deel aan het regionale Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs Overleg, om dit structureel te agenderen en te bespreken.

 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Doel: De kinderen gaan op een respectvolle manier met elkaar om, durven eigen keuzes te maken en zichzelf te zijn.  Tolerantie, verdraagzaamheid, solidariteit en een democratische houding zijn daarbij kernbegrippen, die wij onder andere door middel van de methode “Kinderen en hun sociale talenten” willen bereiken.

Deze methode is gebaseerd op de hedendaagse visie op de ontwikkeling van sociale competentie bij kinderen en is uitvoerig getest in de praktijk van het basisonderwijs. De methode gaat uit van de acht gedragscategorieën van het meetinstrument de SCOL (Sociale Competentie ObservatieLijst).

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect en vertrouwen
  • Autonoom en verantwoordelijk
  • Zelfstandig samenwerken

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven