Rooms Katholieke Basisschool Sebastiaan

1e Wormenseweg 460 7333 GZ Apeldoorn

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sebastiaan

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Kinderen maken vaak sprongen in hun ontwikkeling. Wij monitoren de schoolresultaten van onze leerlingen vanaf groep 3 tot en met 8 via het leerlingvolgsysteem van Cito. Twee keer per jaar toetsen wij onze leerlingen onder meer op lezen, taal en rekenen. Daardoor krijgen wij een goed beeld van de mogelijkheden van onze leerlingen. In groep 8 nemen wij Route 8 af. Wij beschouwen deze toets nadrukkelijk als slechts één van de toetsen van een groter geheel.

De hier gepresenteerde cijfers zijn ruwe cijfers, nog niet gecorrigeerd met factoren als de eigen leerlijn van leerlingen en ziekte. Deze cijfers zijn niet bedoeld voor een inhoudelijke vergelijking tussen basisscholen, al wordt dit beeld wel in de media gewekt.

 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de leerlingen, naast de reguliere toetsen van de methode, met het leerlingvolgsysteem van Cito. 2 maal per jaar worden er meerdere toetsen afgenomen om de voortgang te meten.

Onze school houdt zorgvuldig bij welke resultaten we behalen. Daarvoor worden toetsen gebruikt. Deze toetsen zijn zelfgemaakt, horen bij een methode of zijn methodeonafhankelijk. Ook gebruiken wij een leerlingvolgsysteem, waarbij de ontwikkeling van het kind nauwkeurig gevolgd wordt. Van elke toets is bekend hoe de leerlingen moeten scoren. Daarover zijn duidelijke afspraken gemaakt. De resultaten bespreken de leerkrachten met de kinderen, met de intern begeleiders en met elkaar. Daarnaast werken alle scholen binnen onze stichting aan het opbrengstgericht werken. Concreet betekent dit, dat wij regelmatig de opbrengsten van ons onderwijs bespreken en ons handelen vervolgens afstemmen met als doel de kwaliteit van het onderwijs in brede zin te verbeteren.

Bij kleuters gebruiken wij het observatie-instrument van KIJK. Hier horen geen toetsen bij. KIJK helpt de leerkracht met observeren, registreren en stimuleren van de ontwikkeling van de kleuters.

Rapport

Alle leerlingen krijgen twee keer per jaar een overzicht van hun vorderingen. Het rapport geeft u informatie over de inzet, de werkhouding en de schoolresultaten.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Naar het VO

In juni/juli worden de ouders van de leerlingen uit groep 7 uitgenodigd om te komen praten over het advies voor het voortgezet onderwijs. Dit pre-advies is gebaseerd op observaties, cijfers, scores van het Cito-leerlingvolgsysteem en overleg met collega’s, IB’er en directie.

Aan het begin van het schooljaar wordt u uitgenodigd voor een PO/VO-avond, waar u presentaties kunt bijwonen van alle Apeldoornse VO-scholen. Daarnaast zal de school u op de hoogte houden van de open dagen van alle VO-scholen in Apeldoorn.

Als alles verloopt zoals we verwachten, zal uw zoon/dochter na groep 8 zijn/haar schoolloopbaan vervolgen in het voortgezet onderwijs. In de loop van het schooljaar zal de leerkracht van groep 8 een advies geven voor het voorgezet onderwijs. Dit advies is gebaseerd op observaties, cijfers, de scores van het Cito-leerlingvolgsysteem en overleg met collega’s. 

Nadat het voorlopig advies is gegeven doen de leerlingen van groep 8 in februari mee aan de doorstroomtoets Route 8. De resultaten daarvan zijn in maart bekend. Als een leerling de doorstroomtoets beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het voorlopige schooladvies heroverwegen in overleg met de ouders. Dat kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook beslist worden dat wordt afgeweken van het resultaat van de doorstroomtoets. Soms maken leerlingen de toets minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen.

Voor 1 april schrijven de leerlingen zich in bij een middelbare school. Als een leerling zich ingeschreven heeft bij een school voor voortgezet onderwijs (VO) volgt een afspraak tussen de leerkracht groep 8 en de brugklascoördinator van de VO-school. Hiermee willen wij bijdragen aan een soepele overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

Extra: Buddy's voor een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs

De overgang van groep 8 naar de middelbare school is voor alle kinderen een spannende stap. Sommige kinderen hebben daar hulp bij nodig. Binnen de Veluwse Onderwijsgroep is een aantal leerkrachten beschikbaar om als buddy deze kinderen te begeleiden in het doorstroomproject PO/VO (van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs). Deze begeleiding is een persoonlijk traject. Er wordt samen (ouders, kind, school, buddy) gekeken naar de hulpvraag van het kind en welke begeleiding hierbij past. Het is dus maatwerk.  

De leerkrachten van groep 8 hebben een goed beeld van de kinderen en op basis hiervan melden zij een aantal kinderen aan voor dit project. Wanneer dit gebeurd is neemt de leerkracht van groep 8 contact op met u als ouder om de mogelijkheden en kansen van dit doorstroomproject met u te bespreken. Het traject start in groep 8 en loopt door tot in de brugklas. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Seb@stiaan is een open katholieke basisschool in het multifunctionele gebouw dok Zuid. De school heeft een enthousiast en betrokken team dat met veel plezier werkt. In ons onderwijs besteden wij veel aandacht aan het welzijn van uw kind. We vinden het belangrijk om de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen te stimuleren bij uw kind. Dat doen wij door kinderen verantwoordelijkheid te geven binnen duidelijke grenzen. Hierbij vinden wij het creëren van een veilige leeromgeving erg belangrijk.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Rust
  • Structuur
  • Duidelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs, daarom staat de kwaliteit van ons onderwijs vanzelfsprekend altijd voorop! De Inspectie heeft onze school recent beoordeeld en het basisarrangement toegekend. Dat houdt in dat de Inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van het onderwijs op onze school.

Terug naar boven