Rooms Katholieke Basisschool Sebastiaan

1e Wormenseweg 460 7333 GZ Apeldoorn

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sebastiaan

Het team

Toelichting van de school

Het team

Het team van de Seb@stiaan is een hardwerkend, enthousiast team dat is samengesteld uit mensen van verschillende leeftijden en met verschillende ervaringen. Door intensief samen te werken kunnen we elkaar inspireren en aanvullen en is er ruimte voor ieders inbreng.

Ons team bestaat uit een directeur, een intern begeleider en leerkrachten. Elke klas heeft een leerkracht. Leerlingen en ouders hebben voornamelijk contact met hun juf of meester. Die verzorgt de lessen en staat altijd klaar voor de kinderen en hun ouders. De intern begeleider bewaakt de onderwijsstructuur van de school en coacht de leerkrachten bij het bieden van onderwijs op maat.

Stagiairs

Op de Seb@stiaan bieden wij mbo-studenten, die doorgaans de opleiding tot onderwijsassistent volgen, de gelegenheid om praktijkervaring op te doen. Zij ondersteunen de leerkracht en de leerlingen door waar nodig een helpende hand te bieden.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht door ziekte of andere omstandigheden, wordt er door de schoolleiding geprobeerd vervanging te regelen. Onze stichting, de Veluwse Onderwijsgroep, heeft een eigen pool van invalkrachten. Als er een invalkracht komt die onze school niet kent dan zijn er vaste regels en afspraken over diens begeleiding. Bovendien vindt deze invalkracht in de klassenmap alle gegevens die hij/zij nodig heeft voor een goede start van de invalperiode. Indien er geen invaller beschikbaar is, wordt naar een interne oplossing gezocht. Slechts als uiterste maatregel kunnen wij genoodzaakt zijn u te vragen uw kind thuis te houden. U wordt daarover dan zo snel mogelijk in kennis gesteld. Als u niet voor opvang thuis kunt zorgen, vangen wij uw kind in een andere groep op.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ons onderwijs

Kinderen leren niet volgens een vast patroon. De Seb@stiaan biedt veel structuur, duidelijkheid en rust. Dat zijn, wat ons betreft, voorwaarden om tot leren te komen. Onze school streeft ernaar het onderwijs zo veel mogelijk af te stemmen op de verschillen in mogelijkheden en behoeften van onze leerlingen.

Organisatie

Ons onderwijs is zo georganiseerd dat leerlingen in acht jaren de basisschool kunnen doorlopen. Kleuters die in oktober, november en december geboren zijn, stromen in principe aan het eind van het schooljaar waarin ze zijn ingestroomd, door naar het tweede leerjaar. Elke jaargroep heeft zijn eigen leerstofinhoud, die jaar op jaar aansluit. Uitgangspunt is dat leerlingen niet doubleren, maar wel een eigen leerlijn kunnen volgen. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij het overdoen van een klas in het belang van het kind wordt overwogen. Een dergelijk besluit wordt genomen in een overleg tussen ouders, groepsleerkracht(en), intern begeleider en directie. We werken op de Seb@stiaan normaal gesproken in jaargroepen: kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in de klas. Soms is het nodig om combinatiegroepen te maken, en de groepen 1 en 2 zitten standaard bij elkaar in één groep. In de lokalen zitten de leerlingen in groepjes, zodat ze leren samenwerken en elkaar te helpen. Binnen het lesprogramma is ruimte voor verschillen tussen kinderen.

Samenwerkend leren

Op de Seb@stiaan maken we gebruik van samenwerkend leren: het vergroten van de betrokkenheid van de leerlingen bij de lesstof. Kinderen leren niet alleen van interactie met de leerkracht, maar juist ook van interactie met elkaar. Kinderen worden uitgedaagd om zelf initiatief te nemen, elkaar te helpen en problemen samen op te lossen. Samenwerkend leren is een werkvorm die in alle groepen gehanteerd kan worden.

Bijzondere activiteiten

Op de Seb@stiaan worden naast het lesprogramma ook andere activiteiten voor de leerlingen georganiseerd, zoals een sportdag, het schoolkamp en het schoolreisje.

Schoolreisje

Elk jaar heeft elke groep een groepsactiviteit. Samen met alle kinderen, hun leerkracht en een aantal ouders gaan we er gezellig met elkaar een dag op uit. Het kan zijn dat leerlingen gaan spelen en picknicken in de omgeving of dat ze naar een pretpark gaan.

Schoolkamp

Elk jaar gaan de leerlingen van groep 8 op schoolkamp! Samen met de leerkracht en begeleiders gaan we aan het begin van het schooljaar twee nachtjes van huis. Dat is een beetje spannend, maar vooral erg leuk. Overdag lekker sporten en spelen en ’s avonds luisteren naar griezelverhalen of een wandeling maken door het bos!

School- en sporttoernooien

Binnen Apeldoorn zijn er diverse sportevenementen voor leerlingen van basisscholen. Veelal zijn deze evenementen op de woensdagmiddag. De Seb@stiaan is vaak een fanatiek deelnemer! We oefenen tijdens de gymlessen en gaan vol enthousiasme de strijd met andere scholen aan. Uiteraard worden we daarbij toegejuicht door medeleerlingen, ouders/verzorgers en broertjes en zusjes. De school beschikt over een ruim plein en verschillende speeltoestellen. We besteden ook aandacht aan de Sport van de Maand. Elke maand hebben we extra belangstelling voor een bepaalde sport. Als kinderen geïnteresseerd zijn, kunnen ze zich met korting voor lessen opgeven bij de sportvereniging.

Excursies

Gedurende het schooljaar nemen de leerlingen deel aan diverse excursies. De excursies vinden plaats onder schooltijd en sluiten aan bij het lesprogramma. Met de oudere leerlingen gaan we op de fiets of met de auto. Met de jongere kinderen vaak met de auto. Voor begeleiding en vervoer is de hulp van ouders onmisbaar.

Schoolregels

Wij willen dat ieder kind met plezier naar school gaat. Een school moet een veilige omgeving zijn. Om dat te realiseren, hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 • We streven ernaar dat onze school een plek is waar kinderen, leerkrachten en ouders graag zijn.
 • We gaan respectvol met elkaar om.
 • De school stimuleert de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.

Deze algemene uitgangspunten hebben we vertaald naar specifieke afspraken:

 • We staan op onze school geen geweld toe.
 • Pestgedrag wordt niet getolereerd.
 • We zorgen voor een ordelijke, veilige en kindvriendelijke leer- en leefomgeving.
 • Door middel van klassendiensten leren we kinderen verantwoordelijkheden te dragen.
 • We volgen de ontwikkeling van de kinderen met observaties en een leerlingvolgsysteem.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Spelend Leren

Op de Seb@stiaan leren de kinderen in groep 1 en 2 spelenderwijs volgens de uitgangspunten van het Spelend Leren.

Zelfsturing

De mate waarin kinderen in staat zijn om doelgericht hun eigen gedrag te sturen, is van invloed op de manier waarop zij leren en op de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Kinderen leren door spel hun eigen gedrag te reguleren en hebben daar voordeel bij bij het aanleren van vaardigheden zoals rekenen en lezen in hogere groepen.

Talentontwikkeling

Wij gaan op zoek naar talenten bij kinderen. Niet door het aanbieden van kant-en-klare programma's, maar vooral door situaties te creëren die uitdagen tot allerlei vormen van (betekenisvol) spel. We sluiten hierbij aan bij de belevingswereld van de kinderen en werken daarbij aan de hand van verschillende thema's.

Spel als uitgangspunt

Door spel wordt de eigen ontwikkeling gestimuleerd en bereiden we kinderen voor op 'de grote mensen wereld'. Door het spelen van rollen leren de kinderen zichzelf aan te sturen: bij een rol hoort een bepaald gedrag waardoor ze ander (impulsief) gedrag uitstellen. Daarnaast zijn de leerdoelen op het gebied van rekenen, taal, sociaal-emotionele ontwikkeling en motorische ontwikkeling verwerkt in de verschillende hoeken waarin spelend geleerd wordt.

Rijke speel-leeromgeving

Een rijke speel-leeromgeving, de aansluit bij het actuele thema is het uitgangspunt bij spelend leren. Wij observeren in welke ontwikkelingsfase het kind zit en verwerken dit met behulp van observaties en registraties in ons volgsysteem KIJK. We spelen als leerkrachten mee en dagen de kinderen uit om de volgende ontwikkelingsstappen te zetten (zone van de naaste ontwikkeling).

Combinatiegroepen

De kleuters zitten met elkaar in de combinatiegroep 1 en 2. We besteden daar veel aandacht aan het creëren van een veilige sfeer. Pas als een kleuter zich veilig voelt, zal hij/zij zich kunnen openstellen voor alle indrukken die hij/zij tijdens een schooldag opdoet.

Thematisch onderwijs

In de kleutergroepen op de Seb@stiaan wordt gewerkt aan de hand van thema’s die kunnen aansluiten bij een seizoen of bij een belangrijke gebeurtenis in het jaar. De onderwerpen die aan bod komen sluiten nauw aan bij de belevingswereld van jonge kinderen. Daarnaast kunt u denken aan thema’s als ‘ziek zijn’, ‘verkeer’ of ‘kunst’. Het onderwijs voor uw kind sluit aan bij deze thema’s; de lessen, de klas en de hoeken worden hierop aangepast. Spelend leren krijgt hierdoor een belangrijke rol en biedt veel kansen om uw kind uit te dagen. Hiermee wordt gezorgd voor een rijke leer- en speelomgeving voor uw kind.

Taalonderwijs

Fonemisch bewustzijn

Fonemisch bewustzijn is het besef dat woorden uit letterklanken zijn opgebouwd. Dit is een belangrijk onderdeel van beginnende geletterdheid, omdat het bijdraagt aan een goede leesstart in groep 3. In groep 1 beginnen we daar spelenderwijs mee. In groep 2 krijgt dit een steeds belangrijkere rol in de lessen en in de ontwikkeling van uw kind. De kinderen krijgen in groep 2 in kleine kringen, afgestemd op het niveau van uw kind op dat moment, spelenderwijs les in fonemisch bewustzijn.

Woordenschat

In de onderbouw gebruiken we de methode Logo3000, waarbij kleuters alle 3000 woorden van de Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters (BAK) leren. Met die woordenschat gaan ze goed voorbereid naar groep 3. We vinden communiceren met leerlingen belangrijk, omdat leerlingen op deze manier de betekenis en uitspraak van veel woorden leren, wat van belang is voor het latere lees- en taalonderwijs. Taalactiviteiten vinden vooral plaats tijdens kringgesprekken, voorlezen, vertellen, samen spelen, samen werken, leren van versjes, taalspelletjes en bekijken van boeken.

Rekenonderwijs

Net als de taalactiviteiten sluiten ook de rekenactiviteiten aan bij de belevingswereld van uw kind en het centrale thema van dat moment. Niet alleen in de kring vinden rekenactiviteiten plaats, maar ook in de hoeken en tijdens de speel/werkles wordt er veel aandacht besteed aan rekenbegrippen en -spellen. Daarnaast is er aandacht voor Gecijferd Bewustzijn. Bij gecijferd bewustzijn doen kinderen ervaring op door activiteiten te ondernemen op het gebied van tellen, getalbegrip en meten en meetkunde. Ook ligt er veel nadruk op rekentaal. Zo maken we de kleuters spelenderwijs klaar voor een goede rekenstart in groep 3. Het team heeft scholing gevolgd voor de methodiek Met Sprongen Vooruit, waardoor ze door middel van rekenopdrachten en bewegend leren ook aan deze rekendoelen werken.

Motorische ontwikkeling

De motoriek speelt bij jonge kinderen een belangrijke rol; in deze fase worden grote stappen gezet in zowel de grove als de fijne motoriek. Dit is dus ook een belangrijk onderdeel van het kleuteronderwijs. We besteden veel aandacht aan een goede pengreep en zorgen voor veel bewegingsonderwijs. Regelmatig staan er bewegingsactiviteiten op het programma. U kunt dan denken aan buiten spelen, gymnastiek, maar ook aan activiteiten als knippen, plakken, scheuren, verven en schrijfdans om zo de (fijne) motoriek te ontwikkelen. Het gebouw biedt ons hiertoe zeer veel mogelijkheden: twee speelzalen, een gymzaal, een aparte techniekzaal en niet te vergeten ruim opgezette klaslokalen. Uiteraard is er in ons lesprogramma ook ruimte voor de rijke fantasie en creativiteit van kinderen. We maken en luisteren naar muziek, zingen, dansen en spelen toneel.

Sociale vaardigheden

We werken veel aan sociale vaardigheden in de kleutergroepen. Hierbij maken we gebruik van de Kanjertraining. De Kanjertraining probeert kinderen te leren hoe ze sociaal sterk(er) kunnen worden en hoe ze op een goede manier met elkaar om kunnen gaan, bijvoorbeeld door een prentenboek te lezen en dit met de kinderen te bespreken en na te spelen. Ook doen we veel groepsspellen bij de Kanjertraining en spelen we met de klas situaties na om te leren hoe je op een goede en sociale manier kunt reageren en voor jezelf op kunt komen. Zo leren kinderen samen te werken met materialen, elkaar te betrekken bij activiteiten en open te staan voor anderen. Ook leren we kinderen ‘nee’ te zeggen en leren we ze dat ze belangrijk zijn.

Onderwijs op maat

De ontwikkeling van kleuters gaat niet bij iedereen gelijk op. We geven leerlingen die voorop lopen extra uitdaging door stof uit groep 3 aan te bieden of door verdieping van de bestaande lesstof. In de tweede helft van groep 2 intensiveren wij de voorbereidingen voor het leesproces in groep 3. Wij starten o.a. met het werken met enkele materialen van groep 3. Sommige leerlingen zijn hier aan toe en zullen reeds in groep 2 het leesproces oppakken. De overige leerlingen wennen vast aan de methode en materialen, waardoor het proces in groep 3 soepeler verloopt.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Taalonderwijs

In het taalonderwijs breiden kinderen hun woordenschat uit en leren ze woorden foutloos schrijven. Daarnaast leren ze hoe je een goedlopende zin schrijft. In de bovenbouw gaan kinderen ook zinnen ontleden en woorden benoemen. Ook oefenen ze gespreksvaardigheden en wordt er aandacht besteed aan stellen (het schrijven van teksten). Binnen het taalonderwijs hebben we extra aandacht voor spelling en werkwoordspelling. Spelling oefenen we met Snappet, een adaptieve lesmethode. De kinderen werken op een tablet en oefenen digitaal op hun eigen niveau de woorden van een bepaalde categorie. Elk kind krijgt leerstof aangeboden passend bij zijn of haar eigen niveau.

Leesonderwijs

Binnen het leesonderwijs onderscheiden we de volgende vormen: technisch lezen, begrijpend lezen en leesbeleving. Bij technisch lezen gaat het om het lezen van woorden en teksten. Bij het onderdeel begrijpend lezen gaat het erom dat je begrijpt wat je leest, informatie weet te vinden en die kunt verwerken. Meerdere keren in de week lezen we in de klas. Wij doen dit ook klasdoorbrekend; kinderen uit verschillende groepen lezen samen in leesgroepjes en worden daarbij begeleid door een tutor. Een tutor kan een leerkracht, een ouder of een leerling zijn. Regelmatig wordt het leesniveau opnieuw vastgesteld en worden er nieuwe groepjes gemaakt. We vinden het heel belangrijk dat kinderen lezen ook leuk vinden. Met het onderdeel leesbeleving willen we het leesplezier bevorderen en interesse wekken voor kinderliteratuur en -poëzie. In alle groepen leest de leerkracht regelmatig voor. Kinderen vinden het vaak heerlijk om naar een spannend verhaal te luisteren. En zo maken ze kennis met werk van verschillende schrijvers.

Bij kinderen waarbij het leren lezen niet vanzelf gaat maken wij gebruik van een ondersteuningsprogramma Bouw. Hierbij krijgen de kinderen 3x per week 15 minuten extra aandacht om te leren lezen.

Schrijfonderwijs

Naast de inzet van ICT-middelen besteden wij ook veel aandacht aan ons schrijfonderwijs. We leren kinderen duidelijk te schrijven en er is ook veel aandacht voor het schrijven van verschillende soorten teksten in diverse schrijfstijlen. Zo schrijven kinderen brieven, werkstukken en zelfverzonnen verhalen.

Rekenonderwijs

Binnen het rekenonderwijs krijgen leerlingen inzicht in getallen en leren ze ingewikkelde sommen op te lossen. Tijdens de lessen leren we kinderen in stappen het juiste antwoord te berekenen. Wij leren onze leerlingen verschillende manieren aan, zodat ze de manier kunnen hanteren die ze zelf prettig vinden. Ook binnen ons rekenonderwijs houden we zo veel mogelijk rekening met verschillen tussen leerlingen en streven we naar een gezonde uitdaging voor elke leerling. Zo gebruiken wij voor het rekenonderwijs vanaf groep 5 Snappet, een digitale adaptieve methode. Elke leerling krijgt op zijn eigen niveau sommen en leerstof aangeboden.

Wereldoriënterende vakken

Voor het kind de basisschool bezoekt, wordt de belevingswereld opgebouwd uit allerlei gebeurtenissen. Naarmate het kind ouder wordt, wordt de wereld om hem/haar heen steeds groter. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, verkeer en techniek gaan daar dieper op in. Bij ons op de Seb@stiaan hebben wij ervoor gekozen om de zaakvakken te bundelen en thematisch aan te bieden. Van vakantie tot vakantie werken wij aan één thema, waarbij alle aspecten aan bod komen. Naast het feit dat aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek binnen deze thema’s behandeld worden, maken wij ook gebruik van allerlei facetten van de 21e eeuwse vaardigheden. Als leidraad voor de zaakvakken maken wij gebruik van de methode Blink Wereld. Ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren staan hierbij centraal. De kinderen worden gestimuleerd om zelf na te denken, te ervaren en te ontdekken. Tijdens deze lessen werken de kinderen op een actieve manier aan het thema en maken daarbij gebruik van allerlei informatiebronnen. De onderzoekscyclus en het vragenmachientje hebben een belangrijke plek binnen onze lessen.

Verkeer

Bij ons op school is verkeer een belangrijk onderwerp. Kinderen leren hoe zij rekening moeten houden met andere verkeersdeelnemers en hoe zij veilig kunnen deelnemen aan het verkeer. Middels themadagen rondom het verkeer leren de kinderen de verkeersregels en de gevaren die ze in het verkeer kunnen tegenkomen. In groep 7 doen de kinderen een praktisch en theoretisch verkeersexamen.

Studievaardigheden

Met studievaardigheden wordt leerlingen aangeleerd hoe je teksten, schema’s, tabellen, grafieken en kaarten leest en toe kunt passen. Ook leren de kinderen om gebruik te maken van informatiebronnen zoals internet, atlas en woordenboek.

Engels

De Engelse taal is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Het Engels komt steeds vaker voor in het dagelijks leven en wordt ook vaak als voertaal gebruikt in het bedrijfsleven en bij vervolgopleidingen. Om kinderen hier goed op voor te bereiden, krijgen ze op de Seb@stiaan Engelse les. Spelenderwijs maken de kinderen vanaf groep 3 kennis met de Engelse taal. In de volgende leerjaren worden hun woordenschat en grammaticale kennis steeds verder uitgebreid. Door liedjes en verhaaltjes regelmatig in het Nederlands én in het Engels aan te bieden, leren de kinderen op een speelse manier woorden en korte zinnen. In de volgende jaren worden de Engelse lessen steeds verder uitgebreid. We gebruiken hiervoor Take it easy, een lesmethode voor de groepen 1 t/m 8 van het basisonderwijs. De methode is speciaal ontwikkeld voor het digibord en is interactief, actueel én effectief. De stof biedt volop variatie, differentiatie en verdieping. Kortom: een uitstekende voorbereiding op Engels in het voortgezet onderwijs. Met hulp van de native speaking co-teachers van Take it easy leren onze leerlingen correct Engels en presenteren de lessen op het digibord in perfect Engels.

ICT

De mogelijkheden van ICT in het onderwijs worden steeds groter en interessanter. Dat is de reden dat wij alle leerlingen vertrouwd maken met ICT. Dat begint al bij de allerjongste leerlingen. Zij doen bijvoorbeeld spellen op de iPad die de reken- en taalontwikkeling stimuleren. In de bovenbouw leren kinderen informatie op te zoeken op internet en maken presentaties in bijvoorbeeld PowerPoint. Wij beschikken over verschillende materialen waarmee kinderen kennismaken met programmeren. Vanaf groep 5 werkt uw kind bij rekenen en taal met Snappet.

Expressievakken

Met expressie bedoelen we het uiten van gevoelens en gedachten. Dit staat niet los van een vak, maar loopt door alle activiteiten heen. In vakken als tekenen, handvaardigheid en werken met materialen als klei en hout, is er extra aandacht voor expressie en creativiteit. Wij vinden het vooral belangrijk kinderen het vertrouwen te geven om zich te durven uiten. We doen ook elk jaar mee met het cultuuraanbod. Rond een bepaald thema hebben we verschillende activiteiten zoals muziek, dans en film.

Bewegingsonderwijs

Door de opkomst en aanwezigheid van allerlei technieken bewegen mensen steeds minder. Wij willen kinderen meegeven dat bewegen gezond en vooral ook erg leuk is. Ons bewegingsonderwijs bestaat uit gymnastiek, spel en bewegen op muziek. Elke week krijgen de leerlingen twee lesuren gymnastiek. Dit doen we meestal in de gymzaal op de tweede verdieping, maar zodra het mooi weer is sporten we in het park achter de school. Spel komt vooral tijdens het buitenspelen aan bod. De kleuters gymmen en bewegen in de twee speellokalen tegenover onze kleuterklassen. Gymmen doen we in speciale sportkleding. Een korte broek en een T-shirt zijn voldoende. Als we buiten sporten, is het verstandig een sweater mee te nemen. Denk vooral ook aan goede sportschoenen! We hebben aparte schoenen voor binnen en voor buiten. Hier moet u zelf voor zorgen.

Kanjertraining

Wij werken op De Seb@stiaan met de methode ‘Kanjertraining’. De kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). Deze training sluit goed aan bij onze visie. Het team is opgeleid en gecertificeerd.

Burgerschap en integratie

Onze school probeert leerlingen een actieve houding mee te geven als het gaat om burgerschap. In de klas en op het schoolplein komt het kind in aanraking met gebeurtenissen die ook voorkomen in de samenleving. Wij oefenen daarom met de kinderen hoe zij kunnen omgaan met verschillende situaties, hoe zij zich bewust worden van hun gedrag en hoe zij vertrouwen in zichzelf krijgen. We leren kinderen zich te gedragen met respect voor algemene waarden en normen en respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen. Ten slotte leren we kinderen respectvol om te gaan met seksualiteit en met (seksuele) diversiteit binnen de samenleving.

Catecheselessen

Onderwijs op het gebied van godsdienst vindt binnen onze school plaats op verschillende momenten. Tijdens de catecheselessen leren kinderen over het Christendom en andere geestelijke stromingen en jaarlijks wordt voor de leerlingen een aantal vieringen georganiseerd.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ons schoolondersteuningsprofiel is online in te zien (link).

Onderwijs op maat

Kinderen hebben verschillende mogelijkheden en manieren van leren. Het onderwijs in de groepen is zo ingericht dat kinderen onderwijs aangeboden krijgen op hun eigen niveau. We hebben ook leerlingen die van de leerlijn af zijn en in een andere groep les krijgen. Aan de instructietafel krijgen kinderen extra uitleg als dat nodig is. Er zijn ook kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Voor hen gebruiken we de online leeromgeving Acadin of we bieden de lesstof compact aan waardoor ze meer tijd hebben om uitdagende opdrachten uit te voeren. Een leerling kan ook nog een andere specifieke aanpak nodig hebben: een stilteplek om zich beter te kunnen concentreren of een koptelefoon om omgevingsruis zo veel mogelijk te filteren. Alles staat beschreven in groepsplannen en zorgplannen.

Zorg voor leerlingen

Kinderen komen op school om zich te ontwikkelen en om te leren; dat moet zo goed mogelijk gaan. Als het even iets minder gaat of als wij zien dat uw kind onvoldoende uitdaging heeft, bieden wij extra maatwerk. Daar waar het net even meer bijzonder is, volgt altijd communicatie en samenwerking met de ouders. Wij spreken dan over onze ‘leerlingenzorg’. Zorg, uiteraard in de betekenis van aandacht en niet in de betekenis van verontrusting. Elk kind is immers uniek.

Dyslexie

Als het vermoeden bestaat dat een kind dyslexie heeft, dan bespreken we dit met de ouder(s)/verzorger(s) en de orthopedagoog. Dyslexie is een stoornis die wordt gekenmerkt door problemen in de automatisering van het lezen en/of spellen. Met behulp van het dyslexieprotocol proberen we lees- en spellingsproblemen vroegtijdig te signaleren en de leerlingen te helpen. Bij zorgen zal samen met de leerkracht, de ouder(s)/verzorger(s) en de orthopedagoog besproken worden hoe we de leerling het best kunnen begeleiden.

Eureka! groep voor meerbegaafde kinderen

Voor meerbegaafde kinderen kan het lesaanbod per kind anders ingevuld zijn. Versnelling binnen een 13 vakgebied en/of verdieping is mogelijk, wanneer wij denken dat het kind daarbij gebaat is. Daarnaast zien deze kinderen elkaar in de Eureka! groep. Een keer per twee weken krijgen deze kinderen les van een hiertoe bevoegde leerkracht, de andere week maken deze kinderen aparte opdrachten voor de Eureka! groep in hun eigen klas. Het doel in deze groep is vooral gericht op het ontwikkelen van leerstrategieën op hoger niveau (leren ‘leren’) en werken aan persoonlijke leerdoelen. 

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De overheid wil dat zo veel mogelijk kinderen naar een reguliere school kunnen gaan. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. In Apeldoorn werken de elf besturen en de bijbehorende basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs samen om alle leerlingen passend onderwijs te kunnen geven. Alle scholen hebben zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden: in eerste instantie op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning, en anders op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs die de juiste ondersteuning kan bieden. Wanneer extra ondersteuning aan de orde is, zal de leerkracht dit altijd met u als ouder overleggen en het bespreken met de intern begeleider en gedragswetenschapper van de school. Verder kan de school overleggen met de schoolmaatschappelijk werker en de jeugdverpleegkundige die vanuit het CJG aan de school verbonden zijn. In ons Schoolondersteuningsplan (SOP) hebben wij omschreven welke extra ondersteuning wij aanbieden. Meer informatie: www.swvapeldoornpo.nl.

Externe contacten

De Seb@stiaan werkt met deskundigen samen om zorg op maat te kunnen aanbieden. Dit houdt in dat mensen van buitenaf binnen de Seb@astiaan werken:

 • Onderwijsassistent i.o.
 • Schoolmaatschappelijk werk (via Stimenz)
 • Particuliere instanties, zoals Intraverte, Taalreis, Fysiotherapie Bos en Heide, Kentalis
 • CJG (Centrum voor jeugd en gezin, zie de website voor meer informatie)
 • Dyslexie instanties o.a. Marant, IJsselgroep, T.Braams
 • Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn

Wanneer de school het noodzakelijk acht om hulp in te schakelen van buitenschoolse instanties is dit bekend bij de ouders. Samen met hen wordt een weg gekozen voor externe hulp. Het kan in enkele gevallen voorkomen dat de school dringend advies geeft. Ouder, school, externe partijen werken dan zoveel mogelijk samen. Dat geldt bij onder andere leer- of gedragsproblematiek of problemen binnen de thuissituatie van het kind. De ondersteuning vindt binnen en/of buiten de schooluren plaats.

De regionale verwijsindex

Sommige jongeren of kinderen hebben extra hulp nodig. Om hen goed te helpen, is een soepele samenwerking nodig tussen alle leerkrachten, hulpverleners en instanties. De Verwijsindex Gelderland zorgt daarvoor. De Verwijsindex is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van jongeren (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie. Met het afgeven van een signaal in de verwijsindex, wordt het netwerk rondom een kind/jongere in beeld gebracht. Het zorgt ervoor dat de hulpverleners elkaar snel weten te vinden. Meer informatie: http://www.multisignaal.nl/gelderland-foodvalley/.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Dit schooljaar ligt de focus op het volgende onderwerp:

 • Extra inzet op de basisvaardigheden

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Seb@stiaan is samen met Het Kompas een koppelschool binnen DokZuid voor de VVE peuterspeelzaal.

Voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters van twee-en-half tot vier jaar. Zij krijgen extra begeleiding op de peuterspeelzaal, voorschool of bij de kinderopvang. Uw kind gaat minimaal 16 uur per week naar de peuterspeelzaal, voorschool of het kinderdagverblijf. Voorschoolse educatie draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Er is aandacht voor taal, denken, lichamelijke ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. Uw kind leert bijvoorbeeld al spelend de Nederlandse taal. Zo kan uw kind de achterstand inhalen en een goede start maken op de basisschool. De voorschoolse educatie wordt gegeven door speciaal opgeleide pedagogisch medewerkers.

Meer informatie staat op de website van het CJG.

Terug naar boven