PCBO De Diamant het Rooster

Laan van de Leeuw 299 7324 BD Apeldoorn

Schoolfoto van PCBO De Diamant het Rooster

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Eindscores van leerlingen die korter dan twee jaar staan ingeschreven op een (basis)school, worden niet meegenomen in de eindscoreberekening op www.scholenopdekaart.nl. PCBO De Diamant in Het Rooster (30AR) is in het schooljaar 2010-2011 ontstaan uit PCBO De Diamant in Het Kristal (17FK). Daarnaast zijn er kinderen in het schooljaar 2012-2013 tussentijds overgestapt binnen onze schoollocaties, die vanwege bovengenoemde regelgeving eveneens niet worden meegenomen in de totaalscore. De eindscore op www.scholenopdekaart.nl wijkt daarom af van de eindscore die bekend is bij Inspectie, Cito/IEP en het ministerie van OCW. Dit is de reden waarom de gegevens niet zichtbaar zijn in een grafiek. Om toch een beeld te geven hoe PCBO De Diamant in Het Rooster scoort, hieronder de eindopbrengsten van de Cito Eindtoetsen (2013-2016) en IEP Eindtoets (vanaf 2017):

2012-2013: 536,8 (landelijk gemiddelde: 534,7) Cito Eindtoets
2013-2014: 533,9 (landelijk gemiddelde: 534,4) Cito Eindtoets
2014-2015: 534,6 (landelijk gemiddelde: 534,9) Cito Eindtoets
2015-2016: 532,1 (landelijk gemiddelde: 533,7) Cito Eindtoets
2016-2017: 83,7 (landelijk gemiddelde: 81,0) IEP Eindtoets
2017-2018: 82,5 (landelijk gemiddelde: 81,0) IEP Eindtoets
2018-2019: 84,4 (landelijk gemiddelde: 81,0) IEP Eindtoets
2019-2020: Geen Eindtoets afgenomen i.v.m. Covid-19 virus

Alle eindscores tussen 2012 en 2015 liggen binnen de onder- en bovengrenzen. De eindscore van het schooljaar 2015-2016 ligt eronder*. De eindscores van de schooljaren 2016-2017 en 2018-2019 liggen boven de bovengrens, de eindscore van het schooljaar 2017-2018 ligt boven het landelijk gemiddelde en onder de bovengrens.

*In het schooljaar 2015-2016 zijn 13 van de 25 kinderen meegeteld voor de eindscore. Deze 13 kinderen zitten verspreid over twee groepen (EGO concept en PGO concept), waardoor een analyse van de eindscore niet representatief is. Van 12 kinderen zijn de scores niet meegeteld omdat zij na groep 7 op onze school zijn gestart of omdat zij uitgesloten zijn vanwege beperkte cognitieve capaciteiten.   

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tot eind schooljaar 22/23 namen wij Citotoetsen af; halverwege het schooljaar en aan het einde van het schooljaar voor de groepen 3 t/m 8. De groep 2 kinderen maken de Citotoetsen M2 en E2 van taal en rekenen voor kleuters.

In schooljaar 23/24 starten wij schoolbreed met IEP. Groep 8 krijgt daarnaast de landelijke doorstroomtoets in januari

Alle toetsen worden geëvalueerd, waarna er een individueel en/of een groepsplan van aanpak wordt gemaakt.
Tijdens de portfoliogesprekken met ouders én kind bespreekt de leerkracht voornamelijk het proces om te komen tot resultaten en maakt het (eventueel) plannen voor het vervolg. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het definitieve schooladvies komt tot stand tijdens een bespreking met IB, directie, teamleden uit de midden- en bovenbouw en eventueel sluiten de collega's onderbouw aan. 


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op onze Diamantscholen staat de levenshouding van het kind centraal en ligt de focus op: Wie word je en hoe ga ik om met mezelf en anderen? We leren de kinderen om zelfbewust en zelfstandig in het leven te staan en stimuleren ze om over zichzelf en anderen na te denken. De afspraken bij ons op school zijn richtinggevend, de visie om een ontmoetingsschool te zijn draagt bij om respect te hebben voor verschillen, zelf ruimte in te nemen en die ook anderen te gunnen. We leren de kinderen om verantwoordelijkheid te nemen en hoe ze kunnen bijdragen aan het eigen geluk en dat van de wereld om hen heen. Er wordt gewerkt vanuit de positieve psychologie en de kracht van optimistisch zijn. Dit helpt om met uitdagingen en tegenslag om te gaan en door te zetten.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Positiviteit
  • Talentontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 22 januari 2019 is de inspectie op schoolbezoek geweest bij De Diamant Het Rooster, waarbij 6 onderdelen onderzocht zijn. Van de 6 onderdelen werden 4 met een voldoende en 2 met een goed beoordeeld. Het betrof een verificatieonderzoek als onderdeel van het bestuurlijke onderzoek van PCBO Apeldoorn. In de bijlage staan de bevindingen van het bestuurlijke onderzoek en de waardering van de inspectie op te onderzoeken onderdelen op onze school (blz. 26-28).

Terug naar boven