PCBO De Diamant het Rooster

Laan van de Leeuw 299 7324 BD Apeldoorn

Schoolfoto van PCBO De Diamant het Rooster

In het kort

Toelichting van de school

PCBO De Diamant laat kinderen stralen! 

Wanneer je mag doen waar je goed in bent (talent benutten), vertrouwen hebt en krijgt in je mogelijkheden, mag zijn wie je bent, leeft in een omgeving die je stimuleert, helpt en ruimte geeft, ga je stralen. Ons motto is daarom: Laat kinderen stralen! De Diamant is ervan overtuigd dat relatie voor prestatie komt. Vandaar dat op onze drie locaties de kernwaarden talentontwikkeling, werken vanuit vertrouwen en vanuit een positieve grondhouding de basis is om tot leren te komen.    

Werkelijkheidsnabij onderwijs 

De kinderen worden voorbereid op een leven in de maatschappij. Hiervoor is het belangrijk dat het onderwijs aansluit bij de tijd en de maatschappij waarin de kinderen leven. De werkelijkheidsnabijheid van ons onderwijs is voor ons van essentieel belang. Kinderen moeten zelfstandig kunnen handelen, in het bezit zijn van verantwoordelijkheidsgevoel, beschikken over zelfinzicht en zelfvertrouwen, kunnen plannen en deel kunnen nemen aan een multiculturele samenleving waarin sprake is van respect en begrip voor elkaar.? Kinderen moeten het leven met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Om dit te kunnen bereiken is het belangrijk dat ouders en school samenwerken als partners en dat ouders betrokken zijn en worden bij het onderwijs dat hun kind krijgt aangeboden.

Ontmoetingsschool 

We leren de kinderen respect te hebben voor elkaar, de Schepping, de natuur en een andere mening. Wij proberen de kinderen te leren om te leven volgens de boodschap van Jezus Christus, zoals die in de bijbel te vinden is. Vanuit dit standpunt is een ieder, ongeacht geloof, ras of afkomst, bij ons van harte welkom. Wij verwachten van de kinderen en de ouders dat zij de protestants christelijke identiteit van onze school respecteren. Wij respecteren echter ook dat er kinderen bij ons op school zitten met hun eigen identiteit en achtergrond. Deze levensbeschouwelijke identiteit wordt door ons gezien als gelijkwaardig. Wij zijn daarom het best te omschrijven als een Christelijke ontmoetingsschool. Op deze manier hopen wij aandacht te geven aan diversiteit en ‘het leren samen leven’. Wij leven immers in een multiculturele samenleving.?

Afspraken 

Een belangrijk aspect van de ontmoeting is de gelijkwaardigheid; wij hechten belang aan het maken van afspraken met elkaar over hoe we samen leven en samen leren. Deze afspraken maken we met elkaar en komen ieder jaar opnieuw aan bod in de kringgesprekken en hangen in elke groep:  

 • Iedereen is anders, iedereen hoort erbij;? 
 • Samen spelen is gezellig;? 
 • Zorg goed voor elkaar;? 
 • Luister naar elkaar;? 
 • Geef elkaar complimenten;? 
 • Help een handje;? 
 • Eerst vragen, dan pas lenen;? 
 • Maak het goed na een ruzie;? 
 • Erover praten is geen klikken.  

Eén school, vier onderwijsconcepten 

PCBO De Diamant heeft passend onderwijs vormgegeven op drie locaties. Ouders kunnen kiezen uit vier onderwijsconcepten, passend bij het karakter van het kind (en de onderwijsbehoefte) of aansluitend bij de opvoedingsstijl thuis. Op locatie Het Kristal wordt OntwikkelingsGericht Onderwijs (OGO) vormgegeven. Op Locatie Beemte wordt Zelfsturend Leren (ZL) vormgegeven. Op locatie Het Rooster worden ErvaringsGericht Onderwijs (EGO) en ProgrammaGericht Onderwijs (PGO) vormgegeven.    

Locatie Het Rooster 

Op locatie Het Rooster worden twee onderwijsconcepten uitgewerkt: 
PGO – In het ProgrammaGerichte Onderwijs gaan kinderen stralen als zij leren in een veilige, vertrouwde en voorspelbare leeromgeving. De leeromgeving is in drie zones verdeeld met een instructie-, verwerkings- en (afsluitbare) stiltezone. Leerkrachten motiveren, leggen verbanden en bieden de leerstof in overzichtelijke stappen aan. Kinderen leren verwoorden wat zij hebben geleerd. In het PGO maken we gebruik van methodes voor de verschillende vakken. PGO is een eigentijds onderwijsconcept waar structureel gewerkt wordt aan het ontwikkelen van eigenaarschap. EGO – Als je werkelijk betrokken bent bij wat je leert, kun je jezelf optimaal ontwikkelen en ga je als kind stralen. In het ErvaringsGerichte Onderwijs draait het om leren en ontwikkelen op basis van (hoge) betrokkenheid en welbevinden. De leerkracht activeert die betrokkenheid en bevordert de dynamiek tussen kinderen onderling en tussen kinderen en leerkracht. Een rijk basismilieu, ruimte voor vrije keuze en een ervaringsgerichte dialoog zijn de pijlers van het onderwijs.   

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Vertrouwen
 • Positiviteit
 • Talentontwikkeling
 • Welbevinden
 • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
326
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Verzekering en aansprakelijkheid

De school heeft een collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten via Verus bij de Reatsheren van Orden B.V. De verzekeringen gelden zowel voor de leerlingen als de school en diegenen die voor de school actief zijn. Denk hierbij aan medewerkers, stagiaires maar ook aan vrijwilligers.

Wij geven, aan de hand van een veel voorkomend voorbeeld, weer wanneer zo’n aansprakelijkheidsverzekering niet van toepassing is: Gedurende het uurtje handenarbeid is er verf op de kleding van de leerling gekomen, wat er (bijna) niet meer uit gaat. Is de school dan aansprakelijk? Nee. De leerkracht kan helaas niet alle leerlingen continue in de gaten houden waardoor verf op de kleding gewoonweg kan gebeuren. De school kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. 

Zolang uw kind jonger is dan 14 jaar, bent u als ouder met uw kind verantwoordelijk voor het doen en laten van uw kind. Een kind die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteit door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (samen met de ouders) verantwoordelijk voor. Daarom is het van belang dat u zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluit.

Agressie, geweld en seksuele intimidatie 

Schorsing en verwijdering 

Bij (herhaaldelijk) ernstig wangedrag of ernstige verstoring van de rust en veiligheid op school door de leerling of (een van zijn) ouders kan de directeur of locatieleider een leerling voor maximaal één week schorsen. Onder wangedrag valt bijvoorbeeld het verbaal en/of fysiek bedreigen van leerlingen, ouders en/of medewerkers van de school.

Schorsing kan pas na een gesprek met de leerling, de ouders, de groepsleerkracht (en eventueel de intern begeleider) en de directeur van onze school. Schorsing wordt schriftelijk meegedeeld door de directeur van onze school namens de Raad van Bestuur van PCBO Apeldoorn. 

Bij het verwijderen van de leerling spreekt de Raad van Bestuur altijd eerst de betrokken leerkracht, directeur en ouders. Ook moeten we op zoek gaan naar een andere school waar de leerling naar toe kan. In Apeldoorn geldt hiervoor het overnameprotocol. Deze is vastgesteld door de drie schoolbesturen en is in te zien op www.pcboapeldoorn.nl/overstappen-van-school. Mochten de ouders het niet eens zijn met plaatsing op deze school, dan zet onze school met de ouders (en andere partners) het overleg voort om zo alsnog tot overeenstemming te komen. Lukt dit niet binnen afzienbare tijd, dan kan contact met het Samenwerkingsverband, de leerplichtambtenaar en zo nodig, een onderwijsconsulent, de oplossing bieden. 

Bij verwijdering van een leerling blijft de leerling wel gewoon naar onze school gaan, totdat hij of zij terecht kan op een nieuwe school. Leerlingen mogen dus niet geschorst worden in afwachting van verwijdering. De volledige regeling voor schorsing en verwijdering is op aanvraag op school verkrijgbaar.

Seksuele intimidatie

Wanneer het gaat om seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt zich richten tot Meldpunt Vertrouwensinspecteurs.

Zie meer informatie over deze organisatie op: https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs. De klachtenregeling en ook het boekje ‘Seksueel misbruik en intimidatie’ liggen ter inzage op school. PCBO Apeldoorn is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs. Mocht u na herhaaldelijke pogingen geen oplossing hebben voor uw klacht dan kunt u uw klacht bij deze commissie indienen. Informatie over deze klachtenprocedure vindt u bij de [contactpersoon] [vertrouwenspersoon] van de school, vertrouwenspersoon van PCBO Apeldoorn of op de website: www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl. 

Terug naar boven