PCBO De Diamant het Rooster

Laan van de Leeuw 299 7324 BD Apeldoorn

Schoolfoto van PCBO De Diamant het Rooster

Het team

Toelichting van de school

Op PCBO De Diamant werken we vanuit de kernwaarden vertrouwen, positiviteit en talentontwikkeling elke dag aan het beste onderwijs voor de kinderen. Daarbij zijn onze professionals de basis en zorgen we voor voldoende uitdaging in het werk (conceptenonderwijs), scholingsmogelijkheden en leren we met en van elkaar.

Ons relatief jonge team van professionals is energiek, bruisend en staat open voor vernieuwingen. Daarnaast hebben alle medewerkers kennis van de verschillende onderwijsconcepten en kunnen ze de visie van school uitdragen naar kind, ouders en naar elkaar.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer er een leerkracht afwezig is in geval van ziekte of verlof, proberen wij binnen het team voor vervanging te zorgen. In het uiterste geval, kan het zijn dat wij een groep naar huis moeten sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Passend onderwijs en Samenwerkingsverband
Elk kind in Nederland heeft recht op goed onderwijs, passend bij wat hij of zij nodig heeft. Dat heet passend onderwijs. Zoveel mogelijk kinderen gaan naar een reguliere basisschool, ook wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Alleen wanneer het écht nodig is, gaat een kind naar speciaal (basis)onderwijs.

Alle scholen hebben zorgplicht. Meld u uw kind bij onze school aan dan kijken wij of wij uw kind kunnen ondersteunen, eventueel met extra ondersteuning (vanuit onze intern begeleider of een gedragswetenschapper) of dat een andere school in het regulier of speciaal (basis)onderwijs beter past. Dit bepalen we aan de hand van gesprekken met u en met evt. andere gegevens en informatie van vorige scholen, wanneer van toepassing).

Samenwerkingsverband

In Apeldoorn werken schoolbesturen en de bijbehorende basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs nauw samen in een Samenwerkingsverband. Wanneer onze school niet kan bieden wat uw kind nodig heeft of we vragen hebben over de begeleiding van een kind, nemen we contact op met het Samenwerkingsverband. Als school delen we hier kennis en overleggen we met elkaar. Ook winnen we hier advies in of kunnen we bijvoorbeeld een orthopedagoog of psycholoog inzetten om de juiste ondersteuning voor een kind te bepalen. Zo werken we samen aan de beste ondersteuning voor ieder kind.

Zie voor meer informatie: www.swvapeldoornpo.nl of www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs.

Meer- en hoogbegaafdheid 

Wanneer uw kind meer- of hoogbegaafd is, doen we er als PCBO Apeldoorn alles aan om passend onderwijs te bieden. Dit doen we door middel van het PCBO PlusProgramma. Hiermee bieden we onderwijs op maat voor meer- of hoogbegaafde kinderen. Het PCBO Plusprogramma bestaat uit drie pijlers waar vanuit we het kind, de ouder en onze PCBO-scholen ondersteunen:

1. Plusbegeleiding op school Wanneer uw kind meer- of hoogbegaafd is, ontvangt het in eerste instantie plusbegeleiding op school. Op onze school hebben we dit georganiseerd zowel binnen de groepen als daarbuiten met een passend aanbod. Deze begeleiding vult de school zelf in en wordt gegeven door leerkrachten en in de omgeving die uw kind kent.

2. De Plusvoorziening PCBO Apeldoorn Naast de plusbegeleiding op de scholen, hebben we bij PCBO Apeldoorn een plusvoorziening waar uw kind een dagdeel in de week naar toe kan. Afhankelijk van de onderwijsbehoeften van uw kind neemt uw kind hier 1 of meer dagdelen in de week aan deel. Deze voorziening vindt plaats op PCBO De Regenboog – Osseveld. Middels deze voorziening gaan we nog verder en dieper in op de specifieke ondersteuningsbehoefte van uw kind, aanvullend op de Plusbegeleiding op school. We hebben aandacht voor leer- en werkstrategieën en uw kind gaat samen met andere kinderen aan de slag met filosofie, expressie, emotionele training voor bijvoorbeeld het vergroten van de motivatie, het zelfbeeld en diverse spelonderdelen. Ook ontmoet uw kind in deze klas andere meer of hoogbegaafde leerlingen. Fijn voor uw kind omdat het merkt dat er meer kinderen zijn zoals hij/zij.  

3. Ondersteuning vanuit PlusBegeleiding en Kenniscentrum PCBO De PlusBegeleiding is het netwerk van PCBO Apeldoorn dat scholen ondersteunt in onderwijs aan begaafde leerlingen op school. We ondersteunen bijvoorbeeld leerkrachten en intern begeleiders bij de Plusbegeleiding die ze op school geven en zijn er voor u als ouder bij specifiekere vragen over begaafdheid. Daarnaast hebben we een Kenniscentrum PCBO Apeldoorn. Naast de bovengenoemde meedenk- en adviesfunctie zijn in de orthotheek van het Kenniscentrum materialen te vinden die leerkrachten kunnen gebruiken. Vanuit dit Kenniscentrum organiseren we ook een interne kwaliteitskring hoogbegaafdheid waar alle leerkrachten en coördinatoren van de scholen kennis kunnen delen en halen. Ook zijn we te vinden in de netwerken van het Samenwerkingsverband, in contact met voortgezet onderwijs en andere externe, relevante partners. Zo laten we ons ook vanuit PCBO gelden op het vlak van begaafdheid. 

Meer weten? Stuur dan (in overleg met de leerkracht of intern begeleider van uw kind) een mail naar de coördinator van het PCBO Plusprogramma, Annet Klaver via: aklaver@pcboapeldoorn.nl. 

Kinderen met een taalachterstand

Taalondersteuning voor kinderen met een taalachterstand

Wanneer uw kind een taalachterstand heeft, kan hij/zij gebruik maken van de intensieve taalklas. De Intensieve Taalklassen zijn verbonden aan tien scholen in Apeldoorn. De PCBO-scholen die verbonden zijn aan dit initiatief zijn: PCBO De Wegwijzer, PCBO Emmaschool, PCBO Prinses Margriet en PCBO Het Kompas. 

Taalachterstand 

Wanneer uw kind een taalachterstand heeft, kan het gebruik maken van de intensieve taalklas. De school bepaalt of een kind hiervoor in aanmerking komt. Deze intensieve ondersteuning wordt georganiseerd in de groepen 1 en 2.

Taalklas voor nieuwkomers 

Kinderen die net in Nederland zijn, starten in de eerste opvangklas. Op twee locaties is een eerste opvangklas georganiseerd voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 11 jaar.  PCBO Emmaschool  Thorbeckestraat 8  7331 RG Apeldoorn  De Zevensprong (school van Veluwse Onderwijsgroep) Pythagorasstraat 384  7323 HW Apeldoorn  In deze taalklas wordt uw kind taalvaardiger gemaakt. Het accent ligt op ontwikkeling van de basiswoordenschat. Er wordt veel aandacht besteed aan mondelinge communicatie, klankonderwijs en leren lezen. Voor nieuwkomers zijn de leerlijnen vastgesteld voor de onderdelen: woordenschat, technisch lezen, begrijpend lezen, spellen en rekenen. Doel is om de kinderen zodra het kan in een reguliere groep onderwijs te laten volgen. Na het onderwijs in de eerste opvangklas stromen de kinderen naar de basisschool in de buurt van hun woonadres.

Contact 

De Intensieve Taalklas is een initiatief van de gemeente Apeldoorn in samenwerking met de drie grote besturen voor basisonderwijs in Apeldoorn (waaronder PCBO Apeldoorn). Kijk voor meer informatie op de website van Intensieve taalklassen: www.intensievetaalklassen-apeldoorn.nl of mail met info@intensievetaalklassen-apeldoorn.nl. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onderbouw
8.20/8.25 uur binnenkomst en begroeting 
8.30 uur spelen
8.45 uur bezinning/kring
9.15 uur speel- en werkperiode
12.00 uur lunch 
12.30 uur buitenspelen
13.00 uur werkperiode
14.45 uur einde schooldag

I.v.m. de organisatie kan de indeling van de dag iets afwijken van bovenstaand schema.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Middenbouw en Bovenbouw
8.20/8.25 uur binnenkomst en begroeting (PGO - hand)
8.30 uur lezen
8.45 uur bezinning
9.00 uur werkperiode (flexibele fruitpauze EGO)
10.30 uur kleine pauze
10.45 uur werkperiode
12.00 uur lunch
12.15 uur buitenspelen
12.45 uur werkperiode
14.45 uur einde schooldag

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij bieden onderwijs aan de kinderen van ouders die bewust kiezen voor onze school en schoolconcepten. Per kind bekijken we of we binnen de profielen van de schoolondersteuning een passend aanbod kunnen realiseren.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op de Diamant laten wij ieder kind stralen. Kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte, willen wij zo passend mogelijk kunnen helpen. Hierbij zullen wij kritisch blijven kijken naar onze mogelijkheden, blijven denken in kansen en indien nodig gebruik maken van externen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We hebben een samenwerkingsovereenkomst met Kinderopvang MAM's. De kinderopvang huisvest in ons schoolgebouw. De Kinderopvang sluit aan bij de visie van school in de wijze waarop zij het jonge kind voorbereiden op de overstap naar groep 1.

Terug naar boven