PCBO De Korenaar

Staringlaan 53 7314 LN Apeldoorn

  • Bij ieder thema richten we samen met de kinderen van groep 1 t/m 4 een spelhoek in. Kinderen leren spelend.
  • We gaan uit van goede bedoelingen en oefenen positief gedrag. We leren kinderen dat ze altijd een keuze hebben in gedrag.
  • Sommen oefenen tijdens het rekenen of antwoorden vinden op onderzoeksvragen, de devices zijn een middel, leren en ontwikkelen is het doel.
  • Meester Niels geeft als expert de gymlessen, vaak in de gymzaal en bij mooi weer op ons eigen plein. We doen graag mee aan sporttoernooien.
  • Leren leren is belangrijk in de Plusgroep waar veel extra uitdaging aangeboden wordt bovenop het uitdagende aanbod in de groep.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

"De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen tenminste op het niveau dat van deze leerlingen verwacht mag worden" (bron: inspectierapport maart 2013)

In april 2023 hebben onze twee groepen 8 de IEP-eindtoets gemaakt. De meeste kinderen hebben volgens verwachting gescoord. Als de uitslag afweek van wat wij als school in januari als advies voor het voortgezet onderwijs hadden gegeven, hebben we daar met ouders contact over gehad om het advies te heroverwegen. In sommige gevallen is het gegeven advies van januari 2023 naar boven bijgesteld. Soms ook niet, een advies is immers op meer zaken gebaseerd dan een toetsuitslag. Voor ons als school is de uitslag van de IEP eindtoets ook één van de momenten om onze eigen onderwijskwaliteit ten aanzien van taalverzorging, lezen en rekenen onder de loep te nemen. Als school hebben we dit jaar iets onder het landelijk gemiddelde gescoord. Verschillende factoren kunnen daarin een rol spelen. Als team analyseren we jaarlijks de resultaten en zoeken we samen naar oplossingen ter verbetering.  

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten vormen de basis voor het nieuwe groepsplan en de nieuwe groepsoverzichten waarmee gewerkt wordt in alle groepen. Dit houdt in dat er twee keer per jaar, aan het begin van het schooljaar en eind januari, een nieuw groepsplan en groepsoverzicht geschreven wordt. Rond de herfstvakantie en rond de meivakantie worden de lopende groepsplannen bijgesteld.

In de groepsplannen staat beschreven op welk niveau de leerlingen presteren, wat hun onderwijsbehoeften zijn en wat de acties zijn die worden ondernomen om leerlingen te helpen in hun ontwikkeling. De tussenresultaten van de Citotoetsen worden vergeleken met de methodegebonden toetsen. Op basis hiervan, aangevuld met observaties of andere meetmomenten worden de leerlingen geholpen in hun onderwijsleerproces.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voortgezet onderwijs
Het is raadzaam om vanaf het moment dat jouw kind in groep 7 zit, je samen met jouw kind al een beetje te oriënteren op het voortgezet onderwijs door bijvoorbeeld al een open dag te bezoeken. Wanneer kinderen in groep 8 zitten, gaan zij zich aanmelden bij een school voor voortgezet onderwijs. De schoolkeuze is aan de ouders en het kind zelf.

Het niveau van de opleiding wordt geadviseerd door het team van leerkrachten. Om te bepalen naar welke vorm van voortgezet onderwijs de leerling kan gaan, krijgt de leerling een schooladvies van de leerkracht. Het team baseert het schooladvies op basis van prestaties, concentratie, belangstelling, doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen, werkhouding en zelfstandigheid.

Aan het einde van groep 7 krijgen kinderen een pre-advies. Tijdens dit adviesgesprek verkennen we of we als ouders, kind en school dezelfde verwachtingen hebben. In groep 8 krijgt het kind in januari het bindend schooladvies. Vervolgens wordt in de maand februari de zogeheten Doorstroomtoets afgenomen. Meestal passen de resultaten van deze toets bij het gegeven schooladvies. Soms scoort een kind hoger, in dat geval kan er een heroverweging plaats vinden. In dialoog met ouders en het kind stemmen we af of we het advies naar boven bij gaan stellen of dat we blijven bij het gegeven schooladvies. Als de uitkomst van de Doorstroomtoets lager uitvalt dan het gegeven schooladvies hanteren we het niveau dat tijdens het schooladvies gegeven is en passen we niets aan.

Vervolgens worden de kinderen meestal in juni uitgenodigd om kennis te maken op hun toekomstige middelbare school.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen moeten zich veilig en thuis voelen op school. ‘Welbevinden’ is de basis om goed te kunnen groeien. We besteden daarom veel aandacht aan:

Zelfvertrouwen
Zelfvertrouwen is een belangrijke voorwaarde voor een goede werkhouding. We reiken de kinderen ‘tools’ aan en helpen hen om zoveel mogelijk zelf te doen. Hierbij willen we hen zelfvertrouwen bijbrengen, door ons vertrouwen in hun vermogen om te leren, uit te spreken. Daarbij accepterend (en aan de kinderen duidelijk makend) dat het ene kind langer over dat leren mag doen dan het andere kind.

Veiligheid
Een vriendelijk en veilig klimaat werkt mee aan een gevoel van je ‘thuis voelen’. Daarvoor zijn duidelijke afspraken en regels nodig. Rust en een zekere orde en regelmaat vinden wij noodzakelijke ‘ingrediënten’ om de veiligheid te waarborgen.

Omgang met elkaar
Fatsoenlijk met elkaar omgaan moet je leren. Op De Korenaar hebben we respect voor elkaar, naar elkaar luisteren en elkaar niet buitensluiten hoog in het vaandel staan.

We kiezen ervoor om steeds uit te gaan van ieders goede bedoelingen!

De Kanjertraining

Op De Korenaar werken we met De Kanjertraining. Deze gekwalificeerde methode heeft tot doel sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen en het welbevinden te vergroten. De twee speerpunten van de Kanjertraining zijn: een positief beeld hebben over jezelf en anderen en verantwoordelijkheid nemen voor je gedrag.

De pijlers van de Kanjertraining zijn:
-We vertrouwen elkaar.
-We helpen elkaar.
-Niemand speelt de baas.
-Je bent niet zielig.
-We lachen elkaar niet uit.

Kanjertraining is niet alleen een methode, een vak dat op het rooster staat, maar het maakt onderdeel uit van de schoolcultuur: Zo gaan wij met elkaar om!

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Welbevinden
  • Samenwerken
  • Brede ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het meest recente inspectierapport is van maart 2013.

Terug naar boven