PCBO De Korenaar

Staringlaan 53 7314 LN Apeldoorn

  • Bij ieder thema richten we samen met de kinderen van groep 1 t/m 4 een spelhoek in. Kinderen leren spelend.
  • We gaan uit van goede bedoelingen en oefenen positief gedrag. We leren kinderen dat ze altijd een keuze hebben in gedrag.
  • Sommen oefenen tijdens het rekenen of antwoorden vinden op onderzoeksvragen, de devices zijn een middel, leren en ontwikkelen is het doel.
  • Meester Niels geeft als expert de gymlessen, vaak in de gymzaal en bij mooi weer op ons eigen plein. We doen graag mee aan sporttoernooien.
  • Leren leren is belangrijk in de Plusgroep waar veel extra uitdaging aangeboden wordt bovenop het uitdagende aanbod in de groep.

Het team

Toelichting van de school

Het team 
Op De Korenaar werkt een team van rond de 35 bevlogen onderwijsprofessionals, waarvan de meeste mensen voor een groep staan als leerkracht. Meester Niels verzorgt alle gymlessen voor de groepen 3 t/m 8. Juf Wieky begeleidt kinderen die vanuit Passend Onderwijs Lichte Ondersteuning (LO) nodig hebben. En juf Anouk is onze onderwijsassistent.
Wilt u weten wie wij zijn? Kijk dan op onze website: https://korenaar.pcboapeldoorn.nl/onze-school/team/

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij proberen ouders in geval van vervanging, waar mogelijk, tijdig te informeren via Parro. Zo kunt u thuis ook uw kind voorbereiden. Bij ziekte van een leerkracht zullen we altijd proberen vervanging te regelen. Door het grote lerarentekort is dit niet gemakkelijk. Er zijn, zeker in tijden van bijvoorbeeld een griepgolf, vaak geen invallers beschikbaar.  

Als we geen vervanging kunnen regelen kunnen groepen verdeeld worden over andere groepen. Soms maken we intern een wissel als we bijvoorbeeld vervanging nodig hebben voor groep 8 en er alleen maar invallers beschikbaar zijn voor een kleutergroep. Ook kan het zijn dat onze onderwijsassistent bij moeten springen of kiezen we ervoor om onze leerkracht gym voor een groep te zetten en de gymles door de groepsleerkracht te laten geven.  

Het kan ook voor komen dat collega´s met andere taken een deel voor de groep gaan. In het uiterste geval kan een groep een dag of dagdeel vrij hebben. Als ouders thuis geen opvang kunnen regelen, draagt school zorg voor de opvang in een andere groep.

Wij zijn ons ervan bewust dat bovenstaande oplossingen verre van ideaal zijn. Aan iedere oplossing zitten voor- en nadelen. De directie van de school maakt per situatie een weloverwogen afweging, waarbij het belang van de hele school in ogenschouw wordt genomen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepen
Het samenstellen van de groepen, de groepsindeling en het toewijzen van groepsleerkrachten aan een groep wordt gedaan door de directie van de school in samenspraak met het team. Kleuters die bij ons instromen kunnen in verschillende kleutergroepen starten. We proberen deze instroom gelijkmatig te verdelen. Bij de start van groep 3 stellen we uit de verschillende kleutergroepen nieuwe evenwichtige groepen samen. 

Criteria voor het samenstellen van groepen zijn:  
-verhouding jongens - meisjes;  
-aanwezigheid van een broertje/zusje;  
-evenredige verdeling van het aantal zorgleerlingen per groep;  
-sociaal-emotionele factoren;  
-groepsgrootte  

Elke leerling kan te maken krijgen met het fenomeen combinatieklas. Ook combinatieklassen met een tussenjaar zijn soms mogelijk, zoals een groep 3-5. Daarnaast is het mogelijk dat kinderen gedurende een schooljaar van groep wisselen wanneer dit voor de gehele school van belang is. Hierbij valt concreet te denken aan het opstarten van een instroomgroep voor jongste kleuters waarbij de kinderen die als laatste zijn ingestroomd in een andere kleutergroep doorschuiven naar deze instroomgroep.  

Wij streven ernaar om zoveel mogelijk de continuïteit te waarborgen. Maar ook op onze school hebben we soms te maken met afwezigheid van leerkrachten, door ziekte, door verlof of doordat een teamlid een andere baan krijgt. Het is dus niet zeker dat de leerkracht die verbonden is aan de groep van uw kind, dat ook blijft gedurende het schooljaar. Wij hopen dat natuurlijk wel. Mocht één van onze vaste teamleden afwezig zijn, voor korte of langere tijd, lossen wij de situatie zo goed mogelijk op, door vooral ook te kijken naar wat goed is voor ál onze leerlingen.  

PCBO De Korenaar hanteert geen maximale groepsgrootte. De groepsgrootte varieert van 20 tot 30 kinderen. Factoren zoals een combinatiegroep, zorgvraag, pedagogisch klimaat en extra ondersteuningsmogelijkheden bepalen hoeveel kinderen in een bepaalde groep kunnen worden geplaatst. De directie maakt hierin samen met het team een verantwoorde afweging. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De lesstof wordt a.d.h.v. de leerlijnen aangeboden in een thema. De uren zijn in de tabel uitgesplitst, in de praktijk kunnen ze bij elkaar worden opgeteld. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de groepen 3 en 4 gebruiken we geen methode voor lezen en taal. De lesstof wordt a.d.h.v. de leerlijnen aangeboden in een thema. De uren zijn in de tabel uitgesplitst, in de praktijk kunnen ze bij elkaar worden opgeteld. Ook wereldoriëntatie wordt niet als een apart vak gegeven, maar gekoppeld aan het thema en verwerkt tijdens de taalactiviteiten.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ondersteuningsniveaus
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke deskundig

heid. We hebben een onderscheid gemaakt in deskundigheid die wij als school zelf in huis hebben (interne deskundigheid) en deskundigheid die wij, indien nodig, kunnen halen bij het bestuur of van buiten (externe deskundigheid). Op De Korenaar werken we met twee ervaren Intern Begeleiders (IB-er) die de zorg in de school coördineren en een IB-er i opleiding. Zij hebben goed zicht op wanneer van interne deskundigheid overgegaan moet worden op een toevoeging vanuit externe deskundigheid.

Zorgniveau 1, in de klas
Algemene preventie van zorg in de groep - handelingsgericht werken (HGW)

Zorgniveau 2, extra zorg in de groep
We bespreken leerlingen die specifieke zorg nodig hebben met de Intern Begeleider. De leerkracht geeft deze extra zorg met hulp van de Intern Begeleider.

Zorgniveau 3, speciale zorg
Speciale extra zorg in overleg met de Intern Begeleider eventueel buiten de groep.

Zorgniveau 4, externe zorg
Speciale zorg eventueel na extern onderzoek, vanuit het samenwerkingsverband.
Extra zorg kan zijn: jeugdarts, orthopedagoog, specialist SWV, et cetera.

Zorgniveau 5, verwijzing naar speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO)
Na overleg met ouders, zorgspecialisten, leerkrachten en directie kan er worden gekeken naar een doorverwijzing naar een sbo-so school.

Onze school heeft één dagdeel in de week een plusgroep voor kinderen van groep 5 t/m 8 die extra uitdaging nodig hebben bovenop het plusaanbod dat in de groep gegeven wordt. Verder is er naast het ondersteunings-, verrijkings- en plusaanbod geen specifieke doelgroep waarin wij gespecialiseerd zijn en faciliteiten voor hebben. Het volledige Schoolondersteuningsprofiel (SOP) is te vinden op de website van onze school. In januari 2023 is het nieuwe aangepaste SOP gepubliceerd. 

Passend onderwijs 
Passend onderwijs betekent dat alle kinderen een plek krijgen op een school die bij ze past. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Zoveel mogelijk kinderen gaan dan ook naar een reguliere basisschool. Alleen wanneer het écht nodig is, gaat een kind naar speciaal (basis)onderwijs. Alle scholen hebben zorgplicht. Meld je jouw kind aan op [naam school], dan kijken wij of je kind past op onze school, eventueel met extra ondersteuning vanuit onze intern begeleider of een gedragswetenschapper. Het kan ook zijn dat een andere school in het regulier of speciaal (basis)onderwijs beter past. In een persoonlijk gesprek bekijken we de mogelijkheden waarbij eventueel ook andere gegevens en informatie van vorige scholen of opvang van belang kunnen zijn. In ons School Ondersteunings Profiel (SOP) kun je lezen welke ondersteuning wij als school kunnen bieden (https://korenaar.pcboapeldoorn.nl/praktisch-downloads/schoolondersteuningsprofiel/).


Samenwerkingsverband 
In Apeldoorn werken besturen en de bijbehorende basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs nauw samen in een Samenwerkingsverband. Wanneer onze school niet kan bieden wat uw kind nodig heeft, nemen we contact op met het samenwerkingsverband. Binnen het Samenwerkingsverband delen we kennis en overleggen we met elkaar. Ook winnen we hier advies in of kunnen we bijvoorbeeld een orthopedagoog of psycholoog inzetten om de juiste ondersteuning voor een kind te bepalen. Zo werken we samen aan de beste ondersteuning voor ieder kind.  
Zie voor meer informatie: www.swvapeldoornpo.nl of www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs. 

Meer- en hoogbegaafdheid  

Is je kind meer- of hoogbegaafd, dan doen we er natuurlijk alles aan om passend onderwijs te bieden. Dit doen we door middel van het PCBO PlusProgramma. Hiermee bieden we onderwijs op maat voor meer- of hoogbegaafde kinderen. Het PCBO PlusProgramma rust op drie pijlers: 

1. Plusbegeleiding op school 

Is je kind meer- of hoogbegaafd, dan ontvangt het in eerste instantie plusbegeleiding op school. Deze begeleiding vult onze school zelf in en wordt gegeven door leerkrachten en in de omgeving die je kind kent. 

2. De Plusvoorziening PCBO Apeldoorn 

Naast de plusbegeleiding op onze school, biedt PCBO Apeldoorn ook een plusvoorziening waar kinderen een dag/dagdeel in de week naar toe kunnen. Afhankelijk van de onderwijsbehoeften van neemt het kind hier 1 of meer dagdelen in de week aan deel. Deze plusvoorziening bevindt zich op PCBO De Regenboog – Osseveld én PCBO de Wegwijzer. Hier gaan we nog verder en dieper in op de specifieke ondersteuningsbehoefte van je kind, aanvullend op de Plusbegeleiding op school. We hebben aandacht voor leer- en werkstrategieën en het kind gaat samen met andere kinderen aan de slag met filosofie, expressie, motivatie, samenwerken, spelonderdelen en emotionele training voor bijvoorbeeld het vergroten van het zelfbeeld. Ook ontmoet het kind in deze klas andere meer- of hoogbegaafde leerlingen. Fijn voor je kind, omdat het merkt dat er meer kinderen zijn zoals hij/zij.   

3. Ondersteuning vanuit PlusBegeleiding en Kenniscentrum PCBO 

De PlusBegeleiding is het netwerk van PCBO Apeldoorn dat scholen ondersteunt in onderwijs aan begaafde leerlingen op school. We ondersteunen bijvoorbeeld leerkrachten en intern begeleiders bij de Plusbegeleiding die ze op school geven en zijn er voor ouders bij specifiekere vragen over begaafdheid. Daarnaast hebben we een Kenniscentrum PCBO Apeldoorn. Naast de meedenk- en adviesfunctie zijn in de orthotheek van het Kenniscentrum materialen te vinden die leerkrachten kunnen gebruiken. Vanuit het Kenniscentrum organiseren we ook een intern netwerk hoogbegaafdheid waar hb-specialisten van de scholen ervaringen uitwisselen, kennis delen en beleid ontwikkelen. Ook zijn we te vinden in de netwerken van het Samenwerkingsverband, in contact met voortgezet onderwijs en andere externe, relevante partners. Zo laten we ons ook vanuit PCBO gelden op het vlak van meer- en hoogbegaafdheid.  Meer weten? Stuur dan in overleg met de leerkracht van je kind of de intern begeleider een mail naar de coördinator van het PCBO Plusprogramma, Annet Klaver via: aklaver@pcboapeldoorn.nl.     

SOZKA  

De Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen Apeldoorn (SOZKA) verzorgt onderwijs voor kinderen die in het ziekenhuis liggen of thuis worden verpleegd. SOZKA werkt samen met Onderwijs Zieke Leerlingen IJsselgroep. Uw kind komt in aanmerking voor onderwijs thuis als uw kind leerplichtig is en het in verband met ziekte (voorlopig) niet naar school kan. Het onderwijs wordt gegeven door onderwijsbevoegde vrijwilligers. Wanneer dit voor uw kind geldt kunt u samen met de groepsleerkracht of intern begeleider van onze school contact opnemen met SOZKA. SOZKA heeft altijd nauw contact met de school. Meer informatie vindt u op: www.sozka.apeldoorn-onderwijs.nl.   

Kids College Apeldoorn

Kids College Apeldoorn (KCA) is de weekendschool voor nieuwsgierige en gemotiveerde kinderen van 10 tot 14 jaar. Bij KCA kunnen zij op zondagmiddag kennismaken met de boeiende wereld van professionals op het gebied van onder andere techniek, cultuur, wetenschap en ondernemen. De kinderen maken kennis met interessante mensen uit het bedrijfsleven en gaan met hen aan het werk. Zo leren de kinderen hun talenten ontdekken, krijgen zij een bredere kijk op hun mogelijkheden en ontwikkelen meer zelfvertrouwen. Dit alles met als doel hen te ondersteunen en motiveren in hun keuze voor een vervolgopleiding. Voor meer informatie: www.kidscollegeapeldoorn.nl. Aanmelden kan via de school of de website.  

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): voor alle gezinnen en kinderen in Apeldoorn

Vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden 

De jeugdverpleegkundigen van het CJG komen regelmatig op onze school. Voor vragen is een jeugdverpleegkundige aanwezig tijdens een gezamenlijke ouderavond, een inloopspreekuur of een themabijeenkomst. Het kan ook zijn dat de jeugdverpleegkundige aansluit aan bij een gesprek over je kind. Als de jeugdverpleegkundige op school aanwezig is, laten we dat weten via Parro. Wanneer het fijn is dat de jeugdverpleegkundige aansluit bij een gesprek, dan krijg je daar persoonlijk bericht over.  

Het CJG in de buurt 

In Apeldoorn zijn vier Centra voor Jeugd en Gezin waar je terecht kunt met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. Zo is er altijd eentje in de buurt. Je kunt er binnenlopen voor vragen en informatie. De professionals die bij het CJG werken bieden hulp op maat of helpen bij het zoeken naar de juiste instanties die jou en je kind verder kunnen helpen. 

De gezondheid van je kind volgen 

Het CJG volgt de groei en ontwikkeling van je kind. Vanaf de geboorte van je kind ben je op het consultatiebureau geweest bij de jeugdverpleegkundige en jeugdarts. Zij zullen je kind ook in de basisschoolperiode een aantal keren uitnodigen. In het jaar dat je kind 5 jaar is, word je uitgenodigd om samen naar het CJG te komen. Bij de uitnodiging krijg je een vragenlijst toegestuurd om thuis alvast (digitaal via Mijn Kind dossier) in te vullen. De jeugdverpleegkundige meet en weegt je kind en bespreekt de groei, ontwikkeling en gezondheid. Ook wordt er een ogentest en gehoortest gedaan. Je kunt al je vragen stellen en eventuele zorgen over groei of ontwikkeling delen. Eventueel maken we nog een extra afspraak met de jeugdverpleegkundige, jeugdarts of logopediste van het CJG. Ook rond de tijd dat je kind 11 jaar is, word je uitgenodigd om samen met je kind naar het CJG te komen. Weer wordt je kind gemeten en gewogen en heb je de tijd en ruimte om vragen te stellen of eventuele zorgen te delen. We bespreken samen de lichamelijke veranderingen van je kind in de (komende) puberteit. 

Kernteam  

Maak je je zorgen over je kind? Vraag dan gerust advies aan het kernteam via de leerkracht van je kind of onze IB’er. In het kernteam zitten verschillende professionals, waaronder ook de jeugdverpleegkundige. Zij kijken op een aantal verschillende vlakken met je kind mee. Samen bespreken en bekijken school, het CJG en jij als ouder wat er eventueel nodig is aan advies, hulp, ondersteuning of zorg. 

Contact met het CJG? 

info@cjgapeldoorn.nl // (055) 357 88 75 (dagelijks van 8.30 – 17.00 uur). www.cjgapeldoorn.nl www.facebook.com/CJGapeldoorn  

Nieuwkomers: Taalondersteuning voor kinderen met een taalachterstand 

Kinderen met een taalachterstand kunnen gebruik maken van de Intensieve Taalklassen die zijn verbonden aan vijf scholen in Apeldoorn. Daarnaast is er jaarlijks ruimte voor vier scholen om intensief begeleid te worden door een leerkracht van de Intensieve Taalklas. De kennis van de Intensieve Taalklassen wordt dan gedeeld met de school, zodat zij de leerlingen daarna zelf nog beter intensief kunnen begeleiden op het gebied van taal.  

Contact 

De Intensieve Taalklas is een initiatief van de gemeente Apeldoorn in samenwerking met de drie grote besturen voor basisonderwijs in Apeldoorn (waaronder PCBO Apeldoorn). Kijk voor meer informatie en een overzicht van de deelnemende scholen op www.intensievetaalklassen-apeldoorn.nl of mail met info@intensievetaalklassen-apeldoorn.nl.  

Wereldschool De Vlinder  

In Apeldoorn werken schoolbesturen en de gemeente samen aan een duurzaam en kwalitatief goed aanbod voor onderwijs aan nieuwkomers in de leeftijd van 4-12 jaar. Dit onderwijs wordt gegeven op Wereldschool de Vlinder. Voor 4-jarige kinderen wordt sterk geadviseerd hen in te laten stromen in het regulier onderwijs.  

Onder nieuwkomers verstaan we alle kinderen die vanuit een ander land naar Nederland zijn gekomen en geen Nederlands spreken, zoals kinderen van asielzoekers, statushouders, arbeidsmigranten en expats.   

Kinderen die in Apeldoorn komen wonen, melden zich eerst aan bij een school in de buurt van hun woning. Dit wordt de Stamschool. De Stamschool meldt daarna de kinderen aan bij Wereldschool de Vlinder. Na een jaar onderwijs op Wereldschool de Vlinder, stromen de kinderen uit naar de vooraf gekozen Stamschool. Zij kunnen op elke school in Apeldoorn terecht.  

Contact   

Wereldschool De Vlinder is een initiatief van de drie grote besturen voor basisonderwijs in Apeldoorn (waaronder PCBO Apeldoorn). Kijk voor meer informatie op de website van Wereldschool De Vlinder: www.wereldschooldevlinder.nl  – of mail voor meer informatie naar info@wereldschooldevlinder.nl   

Meldcode 

Bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling werken alle PCBO-scholen volgens een protocol Meldcode. Voor een goede uitvoering van de Meldcode is op iedere PCBO-school een geschoolde aandachtsfunctionaris aangesteld. Deze draagt binnen de school zorg voor scholing en begeleiding bij vraagstukken omtrent de meldcode.  

Agressie, geweld en schorsing en verwijdering 

Bij (herhaaldelijk) ernstig wangedrag of ernstige verstoring van de rust en veiligheid op school door de leerling of (een van zijn) ouders/verzorgers, kan de schoolleider of locatieleider een leerling voor maximaal één week schorsen. Onder wangedrag valt bijvoorbeeld het verbaal en/of fysiek bedreigen van leerlingen, ouders en/of medewerkers van de school. 

Schorsing kan pas na een gesprek met de leerling, de ouders, de groepsleerkracht (en eventueel de intern begeleider en de locatieleider of schoolleider van onze school. Schorsing wordt schriftelijk meegedeeld door de locatieleider of schoolleider van onze school namens de Raad van Bestuur van PCBO Apeldoorn.  

Bij het verwijderen van de leerling spreekt de Raad van Bestuur altijd eerst de betrokken leerkracht, de schoolleider en ouders. Ook gaan we op zoek naar een andere school voor de leerling. In Apeldoorn geldt hiervoor het overnameprotocol. Dit is vastgesteld door de drie Apeldoornse schoolbesturen en is in te zien op www.pcboapeldoorn.nl/overstappen-van-school. Mochten de ouders het niet eens zijn met plaatsing op deze school, dan zet onze school met de ouders (en andere partners) het overleg voort om zo alsnog tot overeenstemming te komen. Lukt dit niet binnen afzienbare tijd, dan kan contact met het Samenwerkingsverband, de leerplichtambtenaar en zo nodig, een onderwijsconsulent, de oplossing bieden.  

Bij verwijdering van een leerling blijft de leerling wel gewoon naar onze school gaan, totdat hij of zij terecht kan op een nieuwe school. Leerlingen mogen dus niet geschorst worden in afwachting van verwijdering. De volledige regeling voor schorsing en verwijdering is op aanvraag op school verkrijgbaar. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Hiervoor zijn momenteel geen ambities opgenomen in ons schoolplan. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

PCBO De Korenaar werkt samen met de naastgelegen kinderopvangorganisatie Blos kinderopvang. In het schoolgebouw is een BSO 8+ groep gehuisvest. De peuters van de peutergroep van Blos komen regelmatig spelen in onze kleutergroep om alvast te wennen aan groep 1. 

Terug naar boven