PCBO De Korenaar

Staringlaan 53 7314 LN Apeldoorn

  • Bij ieder thema richten we samen met de kinderen van groep 1 t/m 4 een spelhoek in. Kinderen leren spelend.
  • We gaan uit van goede bedoelingen en oefenen positief gedrag. We leren kinderen dat ze altijd een keuze hebben in gedrag.
  • Sommen oefenen tijdens het rekenen of antwoorden vinden op onderzoeksvragen, de devices zijn een middel, leren en ontwikkelen is het doel.
  • Meester Niels geeft als expert de gymlessen, vaak in de gymzaal en bij mooi weer op ons eigen plein. We doen graag mee aan sporttoernooien.
  • Leren leren is belangrijk in de Plusgroep waar veel extra uitdaging aangeboden wordt bovenop het uitdagende aanbod in de groep.

Het team

Toelichting van de school

Het team 
Op De Korenaar werkt een team van rond de 35 bevlogen onderwijsprofessionals, waarvan de meeste mensen voor een groep staan als leerkracht. Meester Niels verzorgt alle gymlessen voor de groepen 3 t/m 8. Juf Wieky begeleidt kinderen die vanuit Passend Onderwijs Lichte Ondersteuning (LO) nodig hebben. En juf Anouk is onze onderwijsassistent.
Wilt u weten wie wij zijn? Kijk dan op onze website: https://korenaar.pcboapeldoorn.nl/onze-school/team/

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij proberen ouders in geval van vervanging, waar mogelijk, tijdig te informeren via Parro. Zo kunt u thuis ook uw kind voorbereiden. Bij ziekte van een leerkracht zullen we altijd proberen vervanging te regelen. Door het grote lerarentekort is dit niet gemakkelijk. Er zijn, zeker in tijden van bijvoorbeeld een griepgolf, vaak geen invallers beschikbaar.  

Als we geen vervanging kunnen regelen kunnen groepen verdeeld worden over andere groepen. Soms maken we intern een wissel als we bijvoorbeeld vervanging nodig hebben voor groep 8 en er alleen maar invallers beschikbaar zijn voor een kleutergroep. Ook kan het zijn dat onze onderwijsassistent bij moeten springen of kiezen we ervoor om onze leerkracht gym voor een groep te zetten en de gymles door de groepsleerkracht te laten geven.  

Het kan ook voor komen dat collega´s met andere taken een deel voor de groep gaan. In het uiterste geval kan een groep een dag of dagdeel vrij hebben. Als ouders thuis geen opvang kunnen regelen, draagt school zorg voor de opvang in een andere groep.

Wij zijn ons ervan bewust dat bovenstaande oplossingen verre van ideaal zijn. Aan iedere oplossing zitten voor- en nadelen. De directie van de school maakt per situatie een weloverwogen afweging, waarbij het belang van de hele school in ogenschouw wordt genomen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepen
Het samenstellen van de groepen, de groepsindeling en het toewijzen van groepsleerkrachten aan een groep wordt gedaan door de directie van de school in samenspraak met het team. Kleuters die bij ons instromen kunnen in verschillende kleutergroepen starten. We proberen deze instroom gelijkmatig te verdelen. Bij de start van groep 3 stellen we uit de verschillende kleutergroepen nieuwe evenwichtige groepen samen. 

Criteria voor het samenstellen van groepen zijn:  
-verhouding jongens - meisjes;  
-aanwezigheid van een broertje/zusje;  
-evenredige verdeling van het aantal zorgleerlingen per groep;  
-sociaal-emotionele factoren;  
-groepsgrootte  

Elke leerling kan te maken krijgen met het fenomeen combinatieklas. Ook combinatieklassen met een tussenjaar zijn soms mogelijk, zoals een groep 3-5. Daarnaast is het mogelijk dat kinderen gedurende een schooljaar van groep wisselen wanneer dit voor de gehele school van belang is. Hierbij valt concreet te denken aan het opstarten van een instroomgroep voor jongste kleuters waarbij de kinderen die als laatste zijn ingestroomd in een andere kleutergroep doorschuiven naar deze instroomgroep.  

Wij streven ernaar om zoveel mogelijk de continuïteit te waarborgen. Maar ook op onze school hebben we soms te maken met afwezigheid van leerkrachten, door ziekte, door verlof of doordat een teamlid een andere baan krijgt. Het is dus niet zeker dat de leerkracht die verbonden is aan de groep van uw kind, dat ook blijft gedurende het schooljaar. Wij hopen dat natuurlijk wel. Mocht één van onze vaste teamleden afwezig zijn, voor korte of langere tijd, lossen wij de situatie zo goed mogelijk op, door vooral ook te kijken naar wat goed is voor ál onze leerlingen.  

PCBO De Korenaar hanteert geen maximale groepsgrootte. De groepsgrootte varieert van 20 tot 30 kinderen. Factoren zoals een combinatiegroep, zorgvraag, pedagogisch klimaat en extra ondersteuningsmogelijkheden bepalen hoeveel kinderen in een bepaalde groep kunnen worden geplaatst. De directie maakt hierin samen met het team een verantwoorde afweging. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De lesstof wordt a.d.h.v. de leerlijnen aangeboden in een thema. De uren zijn in de tabel uitgesplitst, in de praktijk kunnen ze bij elkaar worden opgeteld. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de groepen 3 en 4 gebruiken we geen methode voor lezen en taal. De lesstof wordt a.d.h.v. de leerlijnen aangeboden in een thema. De uren zijn in de tabel uitgesplitst, in de praktijk kunnen ze bij elkaar worden opgeteld. Ook wereldoriëntatie wordt niet als een apart vak gegeven, maar gekoppeld aan het thema en verwerkt tijdens de taalactiviteiten.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ondersteuningsniveaus
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke deskundigheid. We hebben een onderscheid gemaakt in deskundigheid die wij als school zelf in huis hebben (interne deskundigheid) en deskundigheid die wij, indien nodig, kunnen halen bij het bestuur of van buiten (externe deskundigheid). Op De Korenaar werken we met twee ervaren Intern Begeleiders (IB-er) die de zorg in de school coördineren en een IB-er i opleiding. Zij hebben goed zicht op wanneer van interne deskundigheid overgegaan moet worden op een toevoeging vanuit externe deskundigheid.

Zorgniveau 1, in de klas
Algemene preventie van zorg in de groep - handelingsgericht werken (HGW)

Zorgniveau 2, extra zorg in de groep
We bespreken leerlingen die specifieke zorg nodig hebben met de Intern Begeleider. De leerkracht geeft deze extra zorg met hulp van de Intern Begeleider.

Zorgniveau 3, speciale zorg
Speciale extra zorg in overleg met de Intern Begeleider eventueel buiten de groep.

Zorgniveau 4, externe zorg
Speciale zorg eventueel na extern onderzoek, vanuit het samenwerkingsverband.
Extra zorg kan zijn: jeugdarts, orthopedagoog, specialist SWV, et cetera.

Zorgniveau 5, verwijzing naar speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO)
Na overleg met ouders, zorgspecialisten, leerkrachten en directie kan er worden gekeken naar een doorverwijzing naar een sbo-so school.

Onze school heeft één dagdeel in de week een plusgroep voor kinderen van groep 5 t/m 8 die extra uitdaging nodig hebben bovenop het plusaanbod dat in de groep gegeven wordt. Verder is er naast het ondersteunings-, verrijkings- en plusaanbod geen specifieke doelgroep waarin wij gespecialiseerd zijn en faciliteiten voor hebben. Het volledige Schoolondersteuningsprofiel (SOP) is te vinden op de website van onze school. In januari 2023 is het nieuwe aangepaste SOP gepubliceerd. 

Passend onderwijs 
Passend onderwijs betekent dat alle kinderen een plek krijgen op een school die bij ze past. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Zoveel mogelijk kinderen gaan dan ook naar een reguliere basisschool. Alleen wanneer het écht nodig is, gaat een kind naar speciaal (basis)onderwijs. Alle scholen hebben zorgplicht. Meld je jouw kind aan op [naam school], dan kijken wij of je kind past op onze school, eventueel met extra ondersteuning vanuit onze intern begeleider of een gedragswetenschapper. Het kan ook zijn dat een andere school in het regulier of speciaal (basis)onderwijs beter past. In een persoonlijk gesprek bekijken we de mogelijkheden waarbij eventueel ook andere gegevens en informatie van vorige scholen of opvang van belang kunnen zijn. In ons School Ondersteunings Profiel (SOP) kun je lezen welke ondersteuning wij als school kunnen bieden (https://korenaar.pcboapeldoorn.nl/praktisch-downloads/schoolondersteuningsprofiel/).


Samenwerkingsverband 
In Apeldoorn werken besturen en de bijbehorende basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs nauw samen in een Samenwerkingsverband. Wanneer onze school niet kan bieden wat uw kind nodig heeft, nemen we contact op met het samenwerkingsverband. Binnen het Samenwerkingsverband delen we kennis en overleggen we met elkaar. Ook winnen we hier advies in of kunnen we bijvoorbeeld een orthopedagoog of psycholoog inzetten om de juiste ondersteuning voor een kind te bepalen. Zo werken we samen aan de beste ondersteuning voor ieder kind.  
Zie voor meer informatie: www.swvapeldoornpo.nl of www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Hiervoor zijn momenteel geen ambities opgenomen in ons schoolplan. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

PCBO De Korenaar werkt samen met de naastgelegen kinderopvangorganisatie Blos kinderopvang. In het schoolgebouw is een BSO 8+ groep gehuisvest. De peuters van de peutergroep van Blos komen regelmatig spelen in onze kleutergroep om alvast te wennen aan groep 1. 

Terug naar boven