PCBO De Korenaar

Staringlaan 53 7314 LN Apeldoorn

  • Bij ieder thema richten we samen met de kinderen van groep 1 t/m 4 een spelhoek in. Kinderen leren spelend.
  • We gaan uit van goede bedoelingen en oefenen positief gedrag. We leren kinderen dat ze altijd een keuze hebben in gedrag.
  • Sommen oefenen tijdens het rekenen of antwoorden vinden op onderzoeksvragen, de devices zijn een middel, leren en ontwikkelen is het doel.
  • Meester Niels geeft als expert de gymlessen, vaak in de gymzaal en bij mooi weer op ons eigen plein. We doen graag mee aan sporttoernooien.
  • Leren leren is belangrijk in de Plusgroep waar veel extra uitdaging aangeboden wordt bovenop het uitdagende aanbod in de groep.

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van PCBO De Korenaar. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Mochten er vragen zijn, neemt u gerust contact op met de school via telefoonnummer: 055 - 355 41 62.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden
  • Samenwerken
  • Brede ontwikkeling
  • Betekenisvol
  • Passie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aannamebeleid
PCBO De Korenaar heet kinderen in de basisschoolleeftijd, met verschillende levensovertuigingen, maatschappelijke en sociaal economische achtergronden welkom. We verwachten van ouders/ verzorgers dat zij de Christelijke identiteit van onze school respecteren en dat de kinderen deelnemen aan de activiteiten die hieruit voortvloeien.

Wanneer ouders of verzorgers interesse tonen in onze school, worden zij uitgenodigd voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. In dat gesprek wordt de werkwijze en visie van de school uitgelegd en krijgen de ouders een rondleiding door het schoolgebouw. Bij de inschrijving wordt in alle gevallen getoetst of kinderen en ouders/verzorgers passend zijn in ons pedagogisch en didactisch klimaat en of zij onze visie en onze religieuze achtergrond willen respecteren. Middels de informatie-uitwisseling, die voortvloeit uit gesprekken met ouders/verzorgers, de eventuele onderwijskundige rapportage van de school van herkomst en eventuele hulpverlenende externe instanties, zal de directie een oordeel vormen en expliciet aangeven wanneer en waarom aanname al dan niet wenselijk is.

Aannamebeleid Gemeente Apeldoorn
De basisscholen van de schoolbesturen Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep zijn in 2022 over gegaan op een gezamenlijke vorm van aanmelding en plaatsing voor toekomstige vierjarigen. Hiermee komt een einde aan de verschillende regelingen per wijk of school. Voor kinderen die vanaf 1 mei 2019 geboren zijn, geldt dit. Door deze nieuwe manier van aanmelding en plaatsing heeft elk kind onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een basisschool van voorkeur. Kinderen kunnen zo veel mogelijk in de omgeving van hun huis naar een basisschool en ouders kunnen elke basisschool in Apeldoorn kiezen. Aanmelden doe je door het aanmeldformulier, dat je van de Gemeente Apeldoorn ontvangt, bij de school van eerste voorkeur in te leveren. Als onze school jouw eerste keuze is, lever je het aanmeldformulier bij ons in. Digitaal aanmelden kan ook. Dit gaat via het digitale aanmeldformulier op www.basisscholenapeldoorn.nl. Jouw aanmelding komt dan automatisch terecht bij uw eerst opgegeven school van voorkeur. Wanneer er al een oudere broer of zus op onze school zit, heeft jouw jongere kind een plaatsgarantie bij ons.
Voor verdere informatie verwijzen wij je naar www.basisscholenapeldoorn.nl. Hier verschijnt regelmatig informatie over de nieuwe werkwijze. Je kunt met uw vragen over het toelatingsbeleid ook terecht bij de helpdesk.   

Aanmelding algemeen
Wanneer jouw kind op onze school geplaatst is verstrekken ouders middels het inschrijfformulier gegevens aan de school en dan maken we de aanmelding compleet. De inschrijfformulieren zijn op onze school verkrijgbaar.  

Beleid aanmelding/inschrijving
Wij kennen bij de aanmelding en inschrijving twee groepen leerlingen die ieder een eigen traject volgen:
- Kinderen die vier jaar worden en hun schoolloopbaan beginnen in groep 1. Hierbij vindt een overdracht plaats tussen de opvang en de school.
- Schoolgaande kinderen die een andere school zoeken. Hierbij neemt de intern begeleider of de directeur contact op met de school van herkomst. Hiervoor hebben we een protocol “Overname leerlingen”.

Een inschrijving is een toezegging tot plaatsing door beide partijen: de school en de ouders. Er is sprake van inschrijving als ouders een schriftelijke bevestiging hebben ontvangen van inschrijving. 

Goed om te weten:
-We verwachten van kleuters dat zij zindelijk zijn.
-Soms kan het voor komen dat groepen vol zitten, dit maken wij kenbaar op onze website

Overstappers
Het komt voor dat ouders hun kind tussentijds op een andere school willen plaatsen of juist bij ons op school willen plaatsen. In sommige gevallen is dat ook logisch omdat de kinderen bijvoorbeeld verhuizen. Maar soms is er meer aan de hand. Daarom heeft PCBO Apeldoorn met de andere schoolbesturen in Apeldoorn (Leerplein 055en Veluwse Onderwijsgroep) afspraken gemaakt om het tussentijds van school wisselen zo veel mogelijk te beperken omdat wisselen van school veel energie vraagt en het van invloed is op de leerpresentaties van kinderen.

Wanneer overstappen? 
Overstappen gebeurt het liefst alleen aan het einde van het schooljaar. Er zijn situaties die reden zijn om op een ander moment te wisselen, namelijk: 
- Verhuizing.
- Er sprake is vaneen onoplosbaar conflict op de school. 
- De school de zorg niet meer kan leveren die nodig is. 
- Het kind speciaal onderwijs moet gaan volgen. 

Bij verhuizing is overplaatsen meestal geen probleem. Dit vindt gewoon plaats op een datum die we met ouders bepalen. In de andere drie gevallen doorlopen we met u als ouders een stappenplan. Weten wat dit stappenplan inhoudt? Zoek dan contact met de unitleider, directeur of intern begeleider van onze school of kijk op www.pcboapeldoorn.nl/overstappen-van-school. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
356
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode
Bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling werken alle PCBO scholen volgens een protocol Meldcode. Voor een goede uitvoering van de Meldcode is op iedere PCBO school een geschoolde aandachtsfunctionaris aangesteld. Deze draagt binnen de school zorg voor scholing en begeleiding bij vraagstukken omtrent de meldcode.  

AVG en mediagebruik van leerlingen  

We maken regelmatig foto’s en video’s van activiteiten waar kinderen mee bezig zijn of om het onderwijs op onze school in beeld te brengen. Deze foto’s worden dan bijvoorbeeld gebruikt in schoolkalender maar ook voor op de website, social media en andere communicatiemiddelen van de school. Bij de foto’s plaatsen we nooit adressen en telefoonnummers van medewerkers, leerlingen en ouders. Ook letten we nauwkeurig op dat uw kind er representatief opstaat.  

Wanneer u uw kind aanmeldt op de school kunt u via Parro aangeven of er foto’s van uw kind gebruikt mogen worden voor onze communicatiemiddelen. Elk jaar vragen we u opnieuw om uw toestemming. Wilt u de toestemming tussentijds intrekken dan kan dat altijd via Parro.  

Let wel, het delen van foto’s van uw kind door andere ouders op bijvoorbeeld social media valt niet onder de verantwoordelijkheid van de school. Daarnaast gebruikt de interne begeleider van de school voor een klassenbezoek soms de video om aan de hand van beelden lessen of gedrag van kinderen te bespreken. Deze informatie blijft altijd tussen de leerkracht en de school video interactie begeleider (SVIB’er) en wordt niet zonder overleg met u aan derden getoond. Ditzelfde geldt voor stagiaires. Zij mogen enkel beelden maken van hun eigen functioneren en deze beelden alleen tonen aan de direct betrokkenen bij de stage. 

Mobiele telefoons
Mobiele telefoons zijn alleen in bijzondere omstandigheden toegestaan. Onder schooltijd zijn mobiele telefoons uitgeschakeld. De school is niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing.

 

Terug naar boven