Lidwinaschool

Linnaeushof 45 1098 KM Amsterdam

  • Tekenen met een robotje
  • Kunst met zand
  • Spelend leren
  • op onderzoek
  • potje voetbal

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op onze school werken ca. 60 medewerkers. Een groot team met veel (flexibele) parttimers biedt mogelijkheden bij vervanging. Hierdoor kunnen we vervanging vaak zelf intern oplossen. Soms niet. Dan doen we ons best om een externe invaller te regelen. In het uiterste geval blijft een groep thuis. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De groepen zijn verdeeld over twee locaties: locatie Hof (Linnaeushof) en locatie Hoeve (Simon Stevinstraat).

  • Op het Hof zijn drie kleutergroepen (combinatiegroepen 1/2) en de groepen 5 t/m 8
  • Op de Hoeve hebben we vier kleutergroepen en de groepen 3 & 4
  • Op de Hoeve is ook de voorschool Lidwina van Dynamo gevestigd

Bovenstaande verdeling betekent dat kinderen vanaf 4 jaar op beide locaties instromen. Elke groep heeft één of twee vaste leerkrachten. Wij hebben drie vakleerkrachten bewegingsonderwijs. In alle groepen wordt twee keer per week gymles gegeven.

Onze twee interne begeleiders zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en monitoren de ontwikkeling van alle kinderen.

De leerstof bieden we geordend per leerjaar aan. Dit betekent dat een groep kinderen één jaar lang bij dezelfde leerkracht(en) zit. Na de zomervakantie gaat de hele groep door naar het volgende leerjaar. De zogenoemde basisstof vullen wij aan met verdiepende en remediërende leerstof.

Verdiepende leerstof is bedoeld om kinderen hun capaciteiten zoveel mogelijk te laten benutten. Bijvoorbeeld moeilijkere sommen van dezelfde stof. Voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong (meer- of hoogbegaafde kinderen) is er een plusklas en day-a-week-school.

Remediërende leerstof is bedoeld om leerlingen die moeite hebben met een bepaald onderdeel weer aansluiting te laten krijgen bij de groep. Bijvoorbeeld door leerstofherhaling vanuit andere invalshoeken.

We zien graag dat leerkrachten leren van elkaar. Daarom kijken wij bij elkaar, bereiden we samen lessen voor en werken wij met leer- en onderzoeksteams en doen aan intervisie. Onze school is een academische opleidingsschool. Op deze manier investeren we in goed opgeleide leerkrachten voor de toekomst. We werken hiervoor samen met de UpvA (Universitaire Pabo van Amsterdam) en de HvA (Hogeschool van Amsterdam).

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Een goede begeleiding van kinderen met extra ondersteuningsbehoeften is belangrijk. Dit kan een specifieke ondersteuningsbehoefte zijn op verschillende vlakken, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. Dat kan de groepsleerkracht niet alleen. Voor deze extra ondersteuning hebben wij beperkte financiële middelen.

We zien dat 'passend onderwijs' veel vraagt van de leerkracht. Gezien de groepsgrootte is een meer individuele begeleiding niet altijd mogelijk. Wij streven naar een groepsgrootte van maximaal 30 leerlingen. De onderwijsbehoeften van de groep zijn daarbij leidend. Wanneer er in een groep meerdere leerlingen zitten met extra onderwijsbehoeften, proberen wij bewust om het leerlingaantal in die groep lager te houden. De zorgbehoefte van een individuele leerling mag niet ten koste gaan van de hele groep.

Wij beschikken niet over passende leermaterialen en vakspecifieke kennis voor leerlingen van het speciaal basisonderwijs (SBO) of leerlingen van het speciaal onderwijs (SO). Bij de aanmelding van elke zij-instroomleerling bekijken wij welke begeleiding deze leerling nodig heeft en of wij de benodigde expertise in huis hebben. Vervolgens maken wij een afweging om al dan niet tot plaatsing over te gaan.

Verlengen of versnellen
Het komt soms voor dat een kind een klas voor de tweede keer doet of dat een kind een klas overslaat. Dit is een belangrijke keuze waarbij een goede ontwikkeling van het kind het uitgangspunt is. De school doet dit in samenspraak met de ouders op basis van observaties, leeropbrengsten en eventueel een pedagogisch- didactisch onderzoek. Uiteindelijk is het schooladvies hierin bindend.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

- Versterken van Lezen met begrip

- Onderwijs in de klas aan kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, naast plusklas

- versterken van het pedagogisch - didactisch klimaat (met name executieve vaardigheden, differentiatie binnen de groep, klassenmanagement)

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven