Brede School Fiep Westendorp

Overschiestraat 168 B 1062 XK Amsterdam

  • Schoolfoto van Brede School Fiep Westendorp
  • Schoolfoto van Brede School Fiep Westendorp
  • Schoolfoto van Brede School Fiep Westendorp
  • Schoolfoto van Brede School Fiep Westendorp

Het team

Toelichting van de school

Op de Fiep werkt een bevlogen team met veel ervaren leerkrachten. We zijn harde werkers en pakken elke kans aan om ons onderwijs te verbeteren. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We proberen bij ziekteverlof het zoveel mogelijk intern op te lossen. Parttimers werken bijvoorbeeld tijdelijk extra. 

We vinden het belangrijk dat er bekende gezichten voor de groep staan. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Jaarklassensysteem

In de groepen 3 tot en met 8 gaan wij uit van een jaarklassensysteem. We vinden het belangrijk dat kinderen van dezelfde leeftijd gemeenschappelijke behoeftes kunnen delen. We werken daarom overwegend klassikaal met de gehele groep. Instructies en verwerkingen gebeuren binnen de jaarklas. Differentiatie vindt plaats op de aspecten leerstijl, keuzemogelijkheden, tempo, didactische werkvormen, verlengde instructie, de mate van begeleid inoefenen en verwerkingsvormen. Hiervoor maken we gebruik van groepsplannen. Daarnaast bouwen we momenten in van individueel en groepsgericht werken. We bieden de leerlingen een doorgaande leerlijn.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw (peuters en de kleuters) werken we vanuit het basisprincipe “actief leren”. Actief leren gaat er vanuit dat kinderen kennis verwerven en vaardigheden ontwikkelen door actief betrokken te zijn bij mensen, materialen, gebeurtenissen en ideeën. We gebruiken hierbij de methodiek Ko Totaal, Met Woorden In De Weer, Met Sprongen Vooruit én werken met thema’s. Leerkrachten en leidsters ondersteunen het actief leren. Zij bieden de kinderen een uitdagende leeromgeving, helpen hen hun spel uit te breiden, praten met de kinderen over wat ze aan het doen zijn en helpen hen om problemen zelf op te lossen. Actief leren richt zich op een brede ontwikkeling van kinderen. We hebben in de kleuterbouw heterogene groepen. Alleen de oudste kleuters maken deel uit van een lettergroepje.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onze prioriteit is taal en rekenen. Onder taal verstaan we o.a. lezen, spelling. begrijpend lezen en woordenschat. 

De kinderen krijgen gym, muziek en beeldende vorming van een vakdocent. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingenzorg

De leerkrachten voelen zich verantwoordelijk voor de leerlingen en de ouders zien wij als partner. Dat betekent dat een leerkracht de ontwikkeling van de leerlingen systematisch volgt. De vorderingen, eventuele zorgen en de acties rondom een kind worden met de ouders besproken. De leerkracht heeft overleg met de intern begeleider over de ontwikkeling en resultaten van de leerlingen.

Sinds 1 augustus 2014 is de wetgeving rond “passend onderwijs” ingevoerd. De zogenaamde ‘rugzakjes’ van eerder zijn vervallen. De nieuwe vorm van ondersteuning wordt ‘arrangement’ genoemd. Deze ondersteuning op maat heet ‘extra’ ondersteuning. Hiervoor kan de school een aanvraag doen als de benodigde ondersteuning buiten de basisondersteuning valt. School dient hiervoor een groeidocument aan te leggen voor een kind en de benodigde extra ondersteuning te onderbouwen met argumenten. De geboden extra ondersteuning wordt regelmatig geëvalueerd en zo mogelijk afgerond.

Incidenteel kan plaatsing op een school voor speciaal (basis) onderwijs de beste oplossing voor een leerling zijn. Via een groeidocument is de aanvraag dan bedoeld om een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) te krijgen.

De wet gaat ervan uit dat alle kinderen recht hebben op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het stedelijk uitgangspunt hierbij is:

“We bieden binnen Amsterdam goed en passend onderwijs aan alle leerlingen, aansluitend op hun mogelijkheden en behoeften. Waarbij indien nodig professionele onderwijsondersteuning en begeleiding voor leerlingen en leerkrachten beschikbaar is en deze hulp zo snel mogelijk, in zo licht mogelijke vorm, zo dicht mogelijk bij de thuissituatie en op de meest adequate wijze wordt aangeboden”.

Informatie over wat dat betekent en hoe dit in Amsterdam wordt uitgevoerd, vindt u op de website van het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Amsterdam-Diemen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven