Montessori Kindcentrum Oostzanerwerf

Molenwijk 8 1035 EE Amsterdam

Schoolfoto van Montessori Kindcentrum Oostzanerwerf

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle kinderen van leerjaar 8 hebben meegedaan aan de eindtoets van IEP. De gegevens worden te zijner tijd gepubliceerd op de website van Scholen op de Kaart.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In de groepen 1/2 worden geen toetsen afgenomen. De leerkrachten volgen de kinderen in hun ontwikkeling door gebruik te maken van IEP voor groep 1-2. IEP is ons nieuwe leerlingvolgsysteem. 

In de groepen 3 t/m 8 worden in januari/ februari en juni de IEP-toetsen afgenomen. Na de afname van deze toetsen worden de resultaten op leerling,- groeps, - en schoolniveau geanalyseerd. De leerkracht stelt naar aanleiding van deze analyse de groepsplannen en eventuele individuele plannen bij. Op schoolniveau vergelijken wij onze resultaten met de inspectienorm. Dit geeft ons informatie over ons onderwijs; de sterke punten en ontwikkelpunten. Als blijkt dat wij als school op een bepaald vakgebied de opbrengsten moeten verbeteren, dan stellen wij een plan van aanpak op. Dit kan bijvoorbeeld teamscholing zijn of individuele begeleiding van leerkrachten.

Wij werken aan de hand van de Leerlijnen voor het Basisonderwijs (Nieuwleren en Stichting Leerplan Ontwikkeling). Kinderen én medewerkers registreren de vorderingen van kinderen. In Mijnrapportfolio worden bewijswerkjes opgeslagen van doelen die het kind heeft behaald. Zo ontstaat een duidelijk overzicht van waar een kind staat in zijn of haar ontwikkeling.

Sinds schooljaar 2020-2021 werken wij met Snappet. In Snappet verwerken leerlingen Rekenen en Spelling. De resultaten van alle opgaven die zij maken geven een goede indicatie over de ontwikkeling van de leerling. Deze resultaten worden door de leerkrachten en Intern Begeleider gebruikt om leerlingen te monitoren en de kwaliteit van het onderwijs te meten.

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van observaties van de leerkracht of onderwijsondersteuner.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schooladviezen voor het Voortgezet Onderwijs van schooljaar 2022-2023 zijn volgens verwachting passend bij de ontwikkeling van de kinderen. Indien nodig worden de adviezen van de kinderen die een hogere score behalen op de IEP-eindtoets na intern overleg en met de ouders aangepast.
Wij zien dat de voorlopige en definitieve adviezen op elkaar aansluiten. De school heeft goed zicht op de ontwikkeling van ieder kind.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De toekomst van de wereld zit nu bij ons op school! Wij leiden kinderen op tot wereldburgers. De keuzes die je zelf maakt zijn belangrijk voor het resultaat van je leven. Wij vinden het daarom belangrijk kinderen te leren om verantwoordelijkheid te nemen. Verantwoordelijkheid voor inzet, gedrag, het omgaan met elkaar en de wereld om je heen.  We leren kinderen samenwerken en om te gaan met verschillen. In de huidige tijd met nepnieuws en de invloed van social media besteden we aandacht aan het ontwikkelen van een positief kritische houding.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid nemen
  • Een positief kritische houding

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 4 februari 2023 heeft de Inpsectie onze school bezocht. 

Wij hebben de volgende waardering gekregen:
Kwaliteitsgebied Onderwijsproces
Aanbod: onvoldoende
Zicht op ontwikkeling en begeleiding: onvoldoende
Pedagogisch-didactisch handelen: voldoende
Kwaliteitsgebied Veiligheid en Schoolklimaat
Veiligheid: voldoende
Kwaliteitsgebied Sturen, Kwaliteitszorg en Ambitie
Visie, ambitie en doelen: voldoende
Uitvoering en kwaliteitscultuur: voldoende
Evaluatie, verantwoording en dialoog: voldoende

Het oordeel van de Inspectie kwam in een tijd dat de overgang naar Montessori-onderwijs nog lang niet was afgerond. We kunnen stellen: zij kwamen te vroeg. In samenwerking met Onderwijsversterkers werken wij aan onze schoolontwikkeling zodat de onvoldoendes worden weggewerkt. Hiervoor is een plan op school beschikbaar.
In de rapportage van de Inspectie is de reactie van het schoolbestuur en onze school opgenomen.

Terug naar boven