Montessori Kindcentrum Oostzanerwerf

Molenwijk 8 1035 EE Amsterdam

Schoolfoto van Montessori Kindcentrum Oostzanerwerf

Het team

Toelichting van de school

De medewerkers van onze school zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van alle kinderen. Door intensieve samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid zorgen de pedagogisch medewerkers, leerkrachten en ondersteunende medewerkers voor een veilige speel- en werkomgeving voor kinderen, collega’s en ouders. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een collega ziek is of om een andere reden niet op school is, onderzoeken wij hoe wij de collega kunnen vervangen.  Wij maken gebruik van A'dam Onderwijs en Flex. Dit zijn organisaties van een aantal schoolbesturen in Amsterdam die een gezamenlijke vervangings- en invalpool hebben.
Wanneer vervanging niet mogelijk is, proberen we met behulp van ondersteuners het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan. We kunnen ook de kinderen verdelen over de andere groepen. De kinderen krijgen dan werk mee, dat ze in een andere klas maken.
Het kan ook voorkomen dat wij ouders vragen het kind een dag thuis te houden. Dit proberen we tijdig met ouders te communiceren. Wij organiseren altijd noodopvang voor de kinderen die thuis niet opgevangen kunnen worden.
Wanneer een leerkracht langer afwezig is, kan de organisatie veranderd worden om ervoor te zorgen dat de groep een leerkracht heeft. 
Ondersteunend personeel staat niet voor de groep. De directie springt in uiterste nood bij om de groepsbezetting mogelijk te maken

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Vanuit het montessoriconcept starten werken wij met heterogene groepen voor de onder- en middenbouw en bovenbouw.

De onderbouw bestaat uit leerjaar 1 en 2
De middenbouw bestaat uit leerjaar 3-4-5
De bovenbouw bestaat uit leerjaar 6-7-8

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De periode van 4-6 jaar: de onderbouw

Dit is de periode waarin kinderen bewust indrukken op doen. Het is de gevoelige periode voor het opdoen van zintuiglijke ervaringen, voor waarnemingen in de omgeving, voor het leren van woorden, cijfers en voor oefeningen uit het dagelijks leven. Het kind wil nu zelf handelen en heeft aandacht voor het precieze verloop van de handelingen. De basisvaardigheden van de zelfstandigheid worden hier gelegd.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De midden- en bovenbouw

Het montessorionderwijs kent een aantal vrijheden, waardoor het kind leert kiezen. Tegelijkertijd is het zeer gestructureerd en wordt het kind uitgedaagd door de rijke, voorbereide leeromgeving. In ons montessori kindcentrum krijgen de kinderen een stem in de leerstof die ze moeten verwerken. "Wanneer doe ik wat?"

Binnen het montessori onderwijs neemt het materiaal waarmee de kinderen leren en zich ontwikkelen, een belangrijke plaats in. Met concreet en symbolisch materiaal krijgt het kind inzicht in moeilijke en abstracte begrippen. Het materiaal nodigt uit om zoveel mogelijk zintuigen te gebruiken om de stof te verwerken. Het zorgt ook voor spontane herhaling van de handeling(en). Hierdoor en door de manier waarop kinderen ermee kunnen werken, gaan ze echt in hun bezigheid op. Dit heeft een grote vormende waarde. Het materiaal is meestal zelfcorrigerend, waardoor de leerlingen zonder inmenging van een medewerker hun ‘fouten’ zelf kunnen ontdekken.

Het materiaal ziet er aantrekkelijk uit en is daarmee uitnodigend. Het vormt voortdurend uitdaging en dat is precies waar het om gaat. Aan het eind van de midden-, begin bovenbouw begint het materiaal plaats te maken voor een meer abstracte wijze van omgaan met de leerstof. Het materiaal maakt een vloeiende overgang mogelijk van concreet, via symbolisch naar een abstract denkniveau.

Kinderen op MKC Oostzanerwerf ontvangen in schooljaar 2023-2024 940 uur onderwijs. Dit is de wettelijke eis.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In de bijlage kunt u het schoolondersteuningsprofiel van MKC Oostzanerwerf lezen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het montessoriconcepet biedt in zijn oorsprong kinderen de gelegenheid om zich optimaal te ontwikkelen. Wanneer de ontwikkeling van een kind niet passend is bij de verwachting die wij en ouders hebben, zoeken wij naar andere mogelijkheden zodat het kind zicht optimaal kan ontwikkelen. Dit proces is volop in ontwikkeling 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Ons Montessori Kindcentrum VVE biedt peuteropvang voor kinderen in de leeftijd van 2 jaar tot 4 jaar. In deze groep ligt de ontwikkeling van het kind op het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Een kind wil van nature groot worden en ontwikkelen. Een peuter is op zoek naar uitdaging in de ruimte waarin het zich begeeft. Een peuter gaat bewust indrukken opdoen. Het is de gevoelige periode om zintuiglijke en motorische ervaringen op te doen, voor het (gedetailleerd) waarnemen van de omgeving, voor oefeningen uit het dagelijks leven en het uitbreiden van de woordenschat. Het kind wil zelf actief bezig zijn en (nauwkeurig) handelen. Het kind herhaalt graag dezelfde handelingen vanuit eigen motivatie. Oudere peuters, die daaraan toe zijn en mits de grootte van de groepen dit toelaat, draaien twee ochtenden per week mee in de onderbouw. Uitgangspunten zijn dat er maximaal drie kinderen mee kunnen draaien in een onderbouwgroep.

Terug naar boven