Montessorischool Azalea

Azaleastraat 19 1032 BT Amsterdam

  • Lucas aan het werk met de rekenstokken geciombineerd met de cijfers en kralenstaafjes.
  • Milou en Noa werken op de gang samen aan een rekenproject 'getal en ruimte'. Zij hebben een maquette op schaal gemaakt.
  • Bij beide locaties van de school zijn elementen uit een natuurspeeltuin.
  • Het leesonderwijs maakt een belangrijk deel uit van het onderwijs. Op beide locaties is een bibliotheek.
  • Dide is bezig met een leeswerkje uit de middenbouw.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Als school hebben wij doelen gesteld die wij op het gebied van lezen, rekenen en taalverzorging willen behalen. Deze doelen worden uitgedrukt in een percentage en zijn gebaseerd op wat wij kunnen verwachten op basis van onze populatie leerlingen. Ons doel is om 100% van de leerlingen het 1F-niveau te laten behalen op alle vakgebieden. Dit jaar heeft 98% van onze leerlingen het 1F-niveau behaald. De ambitie van de overheid is om zo veel mogelijk leerlingen dit 2F/1S-niveau te laten halen, wij streven naar 71%. Dit jaar heeft 64% van onze leerlingen het 2F/1S-niveau behaald. Op het gebied van taalverzorging en rekenen hebben wij onze doelen nog niet behaald. In ons onderwijs zijn er daarom tijdens dit schooljaar aanpassingen gedaan, zodat wij nog beter aansluiten op wat onze leerlingen nodig hebben. Denk hierbij aan een vaste structuur voor de reken- of taalles, meer focus op het automatiseren, leerkrachten die bij elkaar op bezoek gaan om een les te observeren en feedback te geven en begeleiding met focus op de kwaliteit van het werk van de leerlingen. Leerlingen in groep 8 maken de IEP doorstroomtoets. Het schooladvies voor het voortgezetonderwijs (VO) wordt opgesteld op basis van observaties van de leerkracht, data uit het leerlingvolgsysteem (LVS) en de ontwikkeling die het kind heeft laten zien gedurende de schoolgaande periode. In dialoog met elkaar (leerkrachten, intern begeleiders (IB) en directie) komen we tot een weloverwogen advies. Ouders en leerlingen worden actief geinformeerd over de procedures, de overgang van de basisschoolperiode naar het voortgezet onderwijs (VO) en meegenomen in het tijdpad.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school wordt gewerkt met IEP. Hiervoor worden voor de diverse vakgebieden vanaf groep 3 (M en E) toetsen afgenomen. De leerlingen maken de toets die past bij hun ontwikkelniveau. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat het kind een toets maakt hoger en of lager dan aangeduid voor zijn leeftijdsniveau.

De toetsen worden op leerling- en groepsniveau geëvalueerd door de leerkracht. De leerkracht stelt aan de hand van de evaluatie de ambitie voor de leerling en per groep bij en past het onderwijs hierop aan. 

Op bouwniveau worden de resultaten met elkaar bekeken, besproken en op basis van deze analyse komen gezamenlijke speerpunten naar voren.

De intern begeleiders analyseren de resultaten op schoolniveau. Hiervan vindt een terugkoppeling plaats naar het team.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als school hebben wij doelen gesteld die wij op het gebied van lezen, rekenen en taalverzorging willen behalen. Deze doelen worden uitgedrukt in een percentage en zijn gebaseerd op wat wij kunnen verwachten op basis van onze populatie leerlingen. Ons doel is om 100% van de leerlingen het 1F-niveau te laten behalen op alle vakgebieden. Het 1F-niveau is het niveau dat het overgrote deel van de basisschoolleerlingen aan het eind van de basisschool beheerst. Dit jaar heeft 98% van onze leerlingen het 1F-niveau behaald. Naast het 1F-niveau bestaan het 2F- (taal en begrijpend lezen) en het 1S-niveau (rekenen). De ambitie van de overheid is om zo veel mogelijk leerlingen dit 2F/1S-niveau te laten halen, wij streven naar 71%. Dit jaar heeft 64% van onze leerlingen het 2F/1S-niveau behaald. In de afbeeldingen ziet u de scores op de verschillende  referentieniveaus per vak. De lichtgroene staven horen bij onze school, de donkergroene staven geven het landelijke percentage weer. 

Op het gebied van taalverzorging en rekenen hebben wij onze doelen nog niet behaald. In ons onderwijs worden er daarom aankomend schooljaar aanpassingen gedaan, zodat wij nog beter aansluiten op wat onze leerlingen nodig hebben. Denk hierbij aan een vaste structuur voor de reken- of taalles, meer focus op het automatiseren, leerkrachten die bij elkaar op bezoek gaan om een les te observeren en feedback te geven en begeleiding met focus op de kwaliteit van het werk van de leerlingen. 

Leerlingen in groep 8 maken de IEP doorstroomtoets. Het schooladvies voor het voortgezetonderwijs (VO) wordt opgesteld op basis van observaties van de leerkracht, data uit het leerlingvolgsysteem (LVS) en de ontwikkeling die het kind heeft laten zien gedurende de schoolgaande periode. In dialoog met elkaar (leerkrachten, intern begeleiders (IB) en directie) komen we tot een weloverwogen advies. Ouders en leerlingen worden actief geinformeerd over de procedures, de overgang van de basisschoolperiode naar het VO en meegenomen in het tijdpad.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Alleen wanneer kinderen zich veilig voelen kunnen ze zich optimaal ontwikkelen. Op onze school is de sfeer over het algemeen erg goed. Natuurlijk zijn er soms conflicten. We leren de kinderen om te gaan met sociale botsingen. We besteden veel aandacht aan het zo zelfstandig mogelijk oplossen hiervan door de kinderen zelf. 
We streven er steeds naar een school te zijn waar kinderen zichzelf kunnen zijn. Waar ze zich gezien en gewaardeerd voelen. Waar respect voor ieders eigenheid vanzelfsprekend is. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • zelfstandigheid
  • respect

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven