Montessorischool Azalea

Azaleastraat 19 1032 BT Amsterdam

  • Lucas aan het werk met de rekenstokken geciombineerd met de cijfers en kralenstaafjes.
  • Milou en Noa werken op de gang samen aan een rekenproject 'getal en ruimte'. Zij hebben een maquette op schaal gemaakt.
  • Bij beide locaties van de school zijn elementen uit een natuurspeeltuin.
  • Het leesonderwijs maakt een belangrijk deel uit van het onderwijs. Op beide locaties is een bibliotheek.
  • Dide is bezig met een leeswerkje uit de middenbouw.

Het team

Toelichting van de school

Het team op Montessorischool Azalea is zeer divers. Van hele ervaren leerkrachten tot startende leerkrachten. Veel van de collega's hebben eerder deel uit gemaakt van een andere beroepsgroep waardoor er uiteenlopende expertise onder de medewerkers aanwezig is. De collega's op school zijn te typeren als bevlogen, betrokken en professioneel. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekteverlof wordt gebruik gemaakt van leerkrachten met andere taken en onderwijsassistenten werkzaam op school. Ook wordt er voor inval een beroep gedaan op parttimers, gepensioneerde collega's of invallers via verschillende samenwerkende invalpools binnen Amsterdam. Zo werken we samen met Adam Onderwijs en de creatieve invalpool Lukida.

Verschillende collega's maken gebruik van verlof in het kader van duurzame inzetbaarheid.

Helaas is er niet altijd vervanging beschikbaar, waardoor incidenteel klassen moeten worden verdeeld of in uiterste nood zelfs gevraagd wordt de kinderen thuis te houden. Het afgelopen jaar is dit gelukkig niet nodig geweest.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het onderwijs op een montessorischool is georganiseerd rondom de ontwikkeling van het individuele kind binnen de groep. Een belangrijk element uit het montessorionderwijs is het bevorderen van de zelfstandigheid. De kinderen worden begeleid bij het maken van ontwikkelstappen hierbinnen. De lijn van de leerkracht en de lijn van het kind staan bij ons beiden naast elkaar centraal in het aanbod. De leerkracht zorgt dat er, door middel van groepslesjes aan deelgroepen in de klas en individuele lesjes, wordt aangeboden wat er in de landelijke referentieniveaus en kerndoelen staat. Binnen de lijn van het kind volgt het kind daarnaast de eigen ontwikkeling en interesse.

De kinderen zijn bij ons ingedeeld in heterogene groepen.

? De onderbouw: groep 1-2

? De middenbouw: groep 3-4-5

? De bovenbouw: groep 6-7-8

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Iedere dag is er veel tijd voor zelfstandig werken, waarbij kinderen allerlei verschillende vaardigheden ontwikkelen, passend bij hun eigen niveau en in hun eigen tempo. Er wordt bijv. gewerkt aan creatieve vorming, aan de lees- en rekenvoorwaarden (ontluikende geletterdheid; ontwikkeling van het getalbegrip), aan de grove en fijne motoriek en aan spelvorming. Naast het individueel- of samen werken worden er groepsinstructies gegeven en zijn er dagelijks momenten met de hele klas. Onderwerpen gerelateerd aan burgerschap liggen aan deze dagelijkse momenten ten grondslag.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd wordt verschillend ingedeeld. Iedere dag is er tijd om zelfstandig individueel of samen aan het werk te gaan. Er wordt dagelijks individuele begeleiding geboden, er worden groepsinstructies gegeven en zijn er momenten met de hele klas.

De leerkracht heeft een dagschema in de klas hangen zodat het voor de leerling voorspelbaar is hoe de daginvulling eruit ziet. Bij de onderbouw worden de dagritmekaarten hiervoor gebruikt. Op basis van de dagindeling kan de leerling zijn werk plannen. Hoe ouder de leerlingen worden hoe meer ruimte ze krijgen om hun werk in te plannen. De leerlingen in de bovenbouw werken bijvoorbeeld met blokboekjes. De leerkrachten structureren het lesprogramma. Uitgaande van het aanbod verdeeld over de drie jaar, binnen het betreffende leerjaar, in blokken van 90 dagen.

De leerkracht begeleidt de leerlingen opbouwend van de onderbouw naar de bovenbouw naar het zelfstandig plannen van hun werk.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op Montessorischool Azalea werken gedreven leerkrachten die zorgen voor een fijne sfeer en rust, waardoor kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Openbare Montessorischool Azalea wil het onderwijs en onderwijsprogramma's afstemmen op alle leerlingen. Ook wordt het onderwijs afgestemd op leerlingen die extra uitdaging behoeven vanwege een boven- of beneden gemiddelde intelligentie, leerlingen met ernstige enkelvoudige dyslexie (EED), leerlingen met (ernstige) rekenproblemen, leerlingen met gedrags- en/of sociaal emotionele problemen, leerlingen met talenten. De leerkracht volgt de ontwikkeling van het kind en stelt doelen en helpt het kind deze doelen te bereiken. De leerkracht kan als nodig begeleiding krijgen van de interne begeleider. Het kind is eigenaar van zijn eigen leerproces en kan aan de leerkracht laten zien dat hij/zij de leerstof beheerst.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school zet extra ondersteuning in op het gebeid van opgedane achterstanden van leerlingen ontstaan tijdens de pandemie. 

De school biedt tevens NT2 ondersteuning aan kinderen op school die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. 

Ook wordt er extra aanbod gerealiseerd voor leerlingen die meer uitdaging aankunnen. Zowel in de klas wordt het aanbod uitgebouwd als buiten de klas met leeftijdsgenoten.

 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op Montessorischool Azalea werken we niet met een voorschool. We starten met ons aanbod aan kinderen vanaf vier jaar.

We bieden onderwijs aansluitend bij de montessorivisie. We werken veelal met montessorimaterialen. Waarbij we de ruimte geven aan het kind om zich op eigen tempo te ontwikkelen. Met ons aanbod stimuleren we de kinderen om op ontdekking te gaan binnen het materiaal.

We stimuleren het ontwikkelen van zelfstandigheid door het kind zoveel mogelijk ruimte te geven om eigen keuzes te kunnen maken. Binnen het principe 'vrijheid in gebondenheid'. In de klas wordt, door middel van het aanbieden van wellevendheidslesjes, aandacht besteed aan wat er van de leerlingen verwacht wordt. 

Terug naar boven