De Weidevogel

Dorpsweg Ransdorp 31 1028 BK Amsterdam

Schoolfoto van De Weidevogel

Het team

Toelichting van de school

Ons onderwijs blijven we continu ontwikkelen en dat vraagt om professionele teams. De professionele cultuur op een school is voorwaardelijk voor de inrichting van de kwaliteitszorg. Het is belangrijk dat sprake is van een kwalitatieve, veilige en stimulerende werk- en leeromgeving met eigenaarschap van leerkrachten m.b.t. beleid en activiteiten van de school. Leerkrachten, teamleden passen zelfreflectie toe, er is openheid voor advies van collega’s, verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van eigen deskundigheid en vaardigheden (een leven lang leren) en een proactieve houding. We laten ons hierbij zoveel mogelijk leiden door inzichten uit de wetenschap en werken daar waar dat kan evidence-informed. We vormen een professioneel team waarin het samenwerken centraal staat. 

Alle groepen hebben 1 of 2 groepsleerkrachten, vaak met ondersteuning van een leerkrachtondersteuner.

Voor onderstaande vakken zijn er vakdocenten:

Muziek

Op De Weidevogel wordt gewerkt met "Hallo Muziek". De kleuters en de leerlingen van groep 3 en 4 krijgen iedere week drie kwartier muziekles van professionals. Er wordt gezongen, er worden muziek spelletjes gedaan en er wordt gestart met het aanleren van het notenschrift. In groep 5 tot en met 8 maken de kinderen kennis met verschillende muziekinstrumenten (slagwerk, keyboard, gitaar, djembé, samba, saz, klarinet of chello). Gedurende het schooljaar krijgen ze iedere week les op één van deze instrumenten. De lessen worden verdeeld over 2 periodes waardoor eerst één helft van de groep les krijgt en daarna de andere helft. Iedere periode wordt afgesloten met een eind presentatie waarvoor alle ouders worden uitgenodigd.

Gymnastiek

Onze vakdocent gymnastiek organiseert naast de reguliere gymlessen in groep 1 t/m 8 ook lessen voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben bij hun motorische ontwikkeling.

Beeldende Vorming

Bij beeldend onderwijs zijn leerlingen bezig met beelden en hun betekenis. Dat doen ze door zelf beeldend werk te maken, maar ook door er samen naar te kijken en erover te praten. Alle groepen krijgen beeldende vormingslessen van een vakdocent. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Er wordt gezocht binnen het netwerk van de directie of bij andere INNOORD-scholen.

Gezien de huidige ontwikkelingen in het onderwijs kan het voorkomen dat wij naar een creatieve oplossing moeten zoeken. 

Op De Weidevogel werken collega's die gebruik maken van BAPO verlof. Zij zijn één dag per week of één dag per twee weken afwezig. Aan iedere leerkracht met BAPO verlof is een vaste partner gekoppeld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Voor het vak bewegingsonderwijs krijgen de kinderen 2 uur per week les van een vakdocent.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Samenstelling van het team

Intern Begeleider/Kwaliteitscoördinator:

Intern Begeleider is belast met de coördinatie van alle facetten van zorg aan leerlingen. Is tevens contactpersoon voor externe zorgverleners als schoolbegeleider, orthopedagoog, ambulante begeleiders en consulent Team Samenleving. 

De kwaliteitscoördinator is verantwoordelijk voor de continue ontwikkeling van het kwaliteitssysteem binnen onze school. Hij/zij inventariseert onderwijsverbeteringen in leerteams en ontwikkelgroepen, analyseert en rapporteert over ontwikkelingen m.b.t. zorg en leerresultaten en ontwikkelt daarmee, samen met de directie en het team het kwaliteitssysteem.  

Groepsleraar:

De groepsleraar is de verantwoordelijke voor het onderwijsleerproces en het pedagogische klimaat in de groep.Hij heeft de volgende taken:- geeft vorm aan het onderwijsprogramma- houdt de resultaten bij van de leervorderingen- zorgt voor het welbevinden van de leerling- rapporteert intern aan directie, Intern Begeleider en team- rapporteert extern aan de ouders.           

Vakleerkracht bewegingsonderwijs:

De vakleerkracht geeft lessen bewegingsonderwijs aan alle groepen.    

Anti-pest coördinator:

Om het pesten tegen te gaan, heeft de school een vast aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Het aanspreekpunt coördineert het anti-pestbeleid (omgangsbeleid) en is een aanspreekpunt voor leerlingen die worden gepest of zelf pesten, voor hen die willen praten over een situatie waarin ze gepest worden of zelf pesten en voor ouders die vragen hebben over pesten.  

ICT-er:

De ICT-er draagt zorg voor de organisatie en inzet rond de informatie- en communicatietechnologie binnen de school. Beheer en verantwoorde inzet van de computer met bijbehorende software binnen het lesgebeuren vormen de hoofdtaken.  

Leerlab Coördinator:

De leerlab-coördinator begeleidt het inhoudelijke programma voor leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn. De leerkracht van de betreffende leerling blijft eindverantwoordelijk voor het onderwijsleerproces. Het beleid voor (hoog)begaafdheid wordt vormgegeven door de HB specialist. 

Onderwijsassistent(e):

De onderwijsassistent(e) assisteert bij het geven van het onderwijs. Hij/zij functioneert onder leiding van de leerkracht en verricht allerhande activiteiten die de goede voortgang van het onderwijs bevorderen. De onderwijsassistent(e) wordt in de eerste plaats ingezet om leerlingen extra stimulansen te bieden in hun ontwikkeling en achterstanden in het leerproces in te halen. 

Leraarondersteuner:

De leraarondersteuner voert les(-ondersteunende) en leerling begeleidende taken uit onder de verantwoordelijkheid van een leraar, ondersteunt de onderwijsvoorbereiding, levert bijdragen aan de schoolorganisatie en stelt zich actief op in het ontwikkelen van competentie.

Schoolbrede management assistant:

De management assistent voert schoolbredere taken uit, waarbij behalve de ondersteuning van het management, de leerkrachten, de leerlingadministratie, ook gekeken wordt naar enkele interne en externe communicatie en event taken.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Met het vertrek van onze meerbegaafdheidsspecialist zullen wij in het schooljaar 2022-2023 onderzoeken hoe wij hier opnieuw invulling aan gaan geven.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven