De Weidevogel

Dorpsweg Ransdorp 31 1028 BK Amsterdam

  • Schoolfoto van De Weidevogel
  • Schoolfoto van De Weidevogel
  • Schoolfoto van De Weidevogel
  • Schoolfoto van De Weidevogel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op De Weidevogel

Leren op De Weidevogel is leren in een fantastische landelijke omgeving met een zee aan rust en ruimte. Elke ouder weet dat een kind in zo’n omgeving het best tot zijn recht komt.  Op De Weidevogel proberen we een goed evenwicht te vinden tussen het verwerven van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden. De vakken rekenen, taal en lezen vormen de kern van ons onderwijs.

Wij richten ons op brede talentontwikkeling. Wij dagen de kinderen uit om hun eigen talent te ontdekken en te ontwikkelen. Met ingang van het huidige schooljaar 2020-2021 volgen wij de kinderen door middel van het Rapportfolio.

Het Rapportfolio zorgt ervoor dat:

- ontwikkeling zichtbaar gemaakt wordt

- kind en de leerkracht beiden inbreng hebben

- ruimte biedt om brede ontwikkeling te volgen

- ondersteunt bij zelfreflectie

Elke leerling krijgt de ruimte om zich binnen zijn of haar mogelijkheden te ontwikkelen. Waar nodig bieden wij extra ondersteuning. Hierbij kunt u denken aan leesbegeleiding of via uitdagingen in ons leerlab.

Leerlingen op De Weidevogel werken vanuit een weektaak. Door gebruik te maken van de weektaak leren wij kinderen keuzes maken en wordt de zelfstandigheid bevorderd.

Vanaf groep 2 werken de kinderen met de Ik-taak. Via de Ik-taak kunnen kinderen hun eigen leerdoelen bepalen en is er ruimte om de resultaten met andere kinderen te delen. 

Op De Weidevogel hebben de leerlingen vanaf groep 3 de beschikking over een eigen chromebook. Vanaf groep 4 verwerken de leerlingen de oefenstof van o.a. rekenen en spelling digitaal. Het voordeel hiervan is dat wij snel kunnen differentiëren en dat kinderen direct feedback kunnen krijgen op hun gemaakte werk.  

Beeldende vorming, muziekeducatie en bewegingsonderwijs zijn belangrijke onderdelen als het gaat om talentontwikkeling.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Professionele cultuur
  • Oog voor het individuele kind
  • Oog voor ouders/verzorgers
  • Rust, reinheid en regelmaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Weidevogel is een openbare school in Amsterdam Landelijk Noord. De school wordt voornamelijk bezocht door kinderen uit het landelijk gebied van Amsterdam Noord. Kinderen uit andere delen van Amsterdam Noord zijn ook welkom op de school.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
206
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven