De Weidevogel

Dorpsweg Ransdorp 31 1028 BK Amsterdam

Schoolfoto van De Weidevogel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op De Weidevogel

Leren op De Weidevogel is leren in een fantastische landelijke omgeving met een zee aan rust en ruimte. Op De Weidevogel proberen we een goed evenwicht te vinden tussen het verwerven van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van vaardigheden die ieder kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. De vakken rekenen, taal en lezen vormen de kern van ons onderwijs. Beeldende vorming, muziekeducatie en bewegingsonderwijs zijn belangrijke onderdelen als het gaat om talentontwikkeling.

De Weidevogel is de afgelopen jaren een verandertraject ingestapt. Naast de bouw van een nieuw schoolgebouw, worden ook andere onderwijsvernieuwingen ingevoerd. De Weidevogel richt zich op brede talentontwikkeling en laat leerlingen meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces. In de zoektocht naar de beste manier om leerlingen te laten leren en elk talent te ontplooien, is het team, na bestudering van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en ontwikkelingen in het onderwijs, terecht gekomen bij het formatief evalueren. Op een school waar formatief wordt geëvalueerd, zijn leerlingen betrokken bij hun eigen leerproces, durven zij fouten te maken en weten leerlingen welke stappen zij kunnen nemen om te blijven leren. Formatief evalueren past binnen de koersnotitie van Innoord waarin de persoonlijke talentroute en het zelfbewustzijn van leerlingen een prominente plek heeft. Wij richten ons op brede talentontwikkeling. De kinderen worden uitgedaagd om hun eigen talent te ontdekken en te ontwikkelen. Om dit zichtbaar te maken gebruiken wij het Rapportfolio.

De Weidevogel sluit aan bij het strategisch beleid, de koersnotitie (Klik hier voor koersnotitie) van ons bestuur Innoord; “Muren breken meters maken" (april 2019). 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Professionele cultuur
  • Oog voor het individuele kind
  • Oog voor ouders/verzorgers

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Openbare basisschool De Weidevogel staat in Ransdorp, een landelijk omgeving in Amsterdam-Noord.

De school heeft een belangrijke functie voor de dorpen. Momenteel zitten er op De Weidevogel 200 leerlingen. De leerlingen komen uit Ransdorp zelf en uit de omliggende dorpen. Daarnaast komen er ook leerlingen uit (het stedelijk) Amsterdam-Noord. De school is gehuisvest in drie relatief oude gebouwen aan de Dorpsweg. In overleg met de Gemeente Amsterdam is een eerste aanzet gegeven om op korte termijn het schoolgebouw te vernieuwen. De gezamenlijke ambitie is om een nieuw schoolgebouw voor 230 á 240 leerlingen neer te zetten. 

De leerling populatie is als volgt opgebouwd:

80% van de leerlingen komt uit de volgenden dorpen; Ransdorp, Zunderdorp, Holysloot, Durgerdam, Schellingwoude

20% van de leerlingen zijn afkomstig uit Amsterdam noord. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
197
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven