De Weidevogel

Dorpsweg Ransdorp 31 1028 BK Amsterdam

Schoolfoto van De Weidevogel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2021-2022 zijn wij overgestapt naar het leerlingvolgsysteem en de eindtoets van het IEP.

De IEP (Inzicht Eigen Profiel) is gebaseerd op een leergerichte aanpak in plaats van een prestatiegerichte aanpak. Een digitaal volgsysteem waarin we leerlingen uiteraard volgen op taal en rekenen via de referentieniveaus (bovenbouw) en leerlijnen (onderbouw). Maar waarin we ook meetinstrumenten aanbieden voor hart én handen. Denk aan de leeraanpak, de mate van nieuwsgierigheid of het vermogen om samen te werken. Iedere leerling leert op zijn eigen tempo. Daarom kan de leerkracht zelf bepalen wanneer er een toets klaargezet wordt voor een leerling.

Schoolweging in 2022-2023 = 21,99 (21-22)

Signaleringswaarden die bij dit schoolgewicht horen[21-22) zijn 1F= 85% en 2F/1S= 63,9%Dit betekent dat minimaal 85% van alle leerlingen in groep 8 het 1F niveau moet behalen op de eindtoets (totaalscore) en minimaal 63,9% van leerlingen het 2F/1S niveau.     

Landelijk gemiddelde van scholen met een gelijke schoolweging [21-22) : 1F= 98,4% en 1F/1S= 74,8%

Tot en met schooljaar 2022-2023 maken alle leerlingen aan het eind van de basisschool een eindtoets. Dit is verplicht. Met de eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool  hebben geleerd. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het  voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de doorstroom toets beter dan het voorlopig advies van de leerkracht, dan moet de school het advies aanpassen. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school wordt met methoden - en niet methode (IEP) gebonden toetsen gewerkt. Tijdens de groeps - en leerlingbesprekingen worden de restultaten gevolgd. Eveneens worden plannen voor de daarop volgende periode geschreven. 

Daarnaast werken de kinderen vanaf groep vier met Snappet, hierin zijn de resultaten van de oefenstof goed te monitoren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De IEP toetsgegevens en adviezen schooljaar 2022-2023 zullen gepubliceerd worden zodra deze door DUO beschikbaar worden gesteld.

Het schooladvies wordt gevormd door een interne commissie, bestaande uit de leerkrachten van groep 8, directie en interne begeleiding. Er wordt gezamenlijk gekeken naar de harde en zachte leerlingengegevens. De harde leerlingengegevens komen uit het leerlingvolgsysteem waarin o.m. alle toetsgegevens staan genoteerd (dit betreft de resultaten van zowel de methode-afhankelijke als de methode-onafhankelijke toetsen). De zachte leerlinggegevens betreffen de werkhouding in de klas en de houding met betrekking tot huiswerk, de interne motivatie, de inzet, het gedrag, etc. Het schooladvies is een bewuste en onderbouwde keuze voor het best passend vervolgonderwijs. De Weidevogel staat voor realistisch en kansrijk adviseren. Ouders worden goed meegenomen in dit proces, waardoor het schooladvies zelden een verrassing is.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze onderwijsvisie realiseren wij als volgt:

We bieden persoonlijke aandacht voor elke leerling.

We zorgen voor een bij elke leerling passend onderwijsaanbod.

We bieden een breed scala aan werkvormen dat het voor elke leerling mogelijk maakt doelmatig, actief en binnen zijn eigen mogelijkheden en ontwikkeling te leren.

Er is effectieve begeleiding voor elke leerling en zo nodig een ondersteunend leeraanbod.

De leerkrachten gaan op een eerlijke en gelijkwaardige manier om met de leerlingen.

De leerkrachten geven en leren de leerlingen eigen verantwoordelijkheid te nemen.

De leerkrachten werken handelingsgericht.

De leerkrachten werken met duidelijke en activerende instructiemodellen.

We zijn een vernieuwende school die gebruik maakt van tablets.

Handelingsgericht werken wil zeggen dat we er samen voor zorgen dat de onderwijsbehoeften van de kinderen centraal staan en dat er goed afgestemd wordt met het kind en de ouders.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Professionele cultuur
  • Oog voor het individuele kind
  • Oog voor ouders/verzorgers

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven