De Witte Olifant

Nieuwe Uilenburgerstraat 96 1011 LX Amsterdam

  • Ons schoolgebouw is een monument en behoort tot de Amsterdamse School. Gebouwd in 1924. Gezien vanaf De Oudeschans.
  • Een 'growth mindset' staat centraal in onze twee talentklassen: de verrijkingsgroep en het DoeLab.
  • Alle leerlingen krijgen een uur per week les van onze vakleerkracht beeldende vorming. In de hal kunt u de prachtige creaties bewonderen.
  • Zingen, spelen, luisteren, improviseren en componeren:
onze muziekleerkrachten geven alle kinderen een brede muzikale basis mee!
  • Onze leerlijn programmeren begint al in de onderbouw met de Bee-Bot.

Het team

Toelichting van de school

Het team van obs De Witte Olifant bestaat in schooljaar 2021-2022 uit 31 personeelsleden.

Zes van onze teamleden zijn man. In totaal werken er 21 leerkrachten op school waarvan 5 fulltimers. 

Het is een gemengd team met zowel startende als ervaren leerkrachten.

Het ondersteunend personeel bestaat uit een conciërge, administratief medewerker, een leerkracht ondersteuner, remedial teacher, twee onderwijsassistenten en interne begeleiders. De interne en externe vakleerkrachten maken ook deel uit van ons team, zij geven de vakken bewegingsonderwijs, muziek, dans, beeldende vorming en theater.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We hebben op De Witte Olifant gemiddeld een laag ziekteverzuim. Bij uitval van een leerkracht zijn dit de stappen:

1: We kijken of we de vervanging kunnen regelen met eigen mensen, bijvoorbeeld collega's die extra komen werken.

2: We kijken of we de vervanging kunnen regelen met behulp van invallers.

3: We verdelen de leerlingen van de groep onder de andere groepen.

4: We vragen ouders hun kind thuis te houden voor die dag.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij werken grotendeels met groepen die op basis van leeftijd zijn gegroepeerd en een enkele keer ook met een combinatiegroep. Dit schooljaar hebben we één combinatiegroep, een groep 5/6. Elke groep krijgt les van één vaste groepsleerkracht (fulltime) of van twee vaste groepsleerkrachten (parttimers).
Er zijn twee talentklassen op onze school: de Verrijkingsgroep en het DoeLab. In deze talentklassen krijgen leerlingen een aanvullend aanbod gedurende 1,5 uur per week.
Alle groepen krijgen lessen beeldende vorming,  muziek, dans en gym van een vakleerkracht. Onze groepen 5, 7 en 8 krijgen lessen 'Discussiëren Kun Je Leren' (groep 5,7 en 8) en filosofie (groep 6). Deze lessen zijn onderdeel van onze leerlijn burgerschap.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Er wordt dagelijks aandacht besteed aan de basisvaardigheden rekenen-wiskunde, taal, spelling, begrijpend- en technisch lezen. Daarnaast wordt er zoveel mogelijk 's middags aandacht besteed aan algemene ontwikkeling (zaakvakken als aardrijkskunde, geschiedenis, biologie enz.) en creatieve vakken. Ook krijgen de kinderen minimaal 90 minuten per week gym van een vakleerkracht.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Ieder kind, met of zonder ondersteuningsbehoefte, is welkom op onze school. We maken geen onderscheid tussen geloof, ras, geaardheid of afkomst.

Wij bieden naast de basisondersteuning ook lichte en intensieve extra ondersteuning op het gebied van dyslexie, meer- en hoogbegaafdheid, executieve functies, dyscalculie, lees-en spellingproblematiek en motoriek. Deze ondersteuning wordt gegeven door de remedial teacher (RT), de leraarondersteuner, de HB-specialist, de gymleerkracht en door de groepsleerkrachten.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Vanaf 25 oktober 2021 opent 'De Kleine Olifant', een voorschool van Dynamo in onze school!

De voorschool is opvang voor kinderen tussen 2 en 4 jaar waar ze spelend leren. De voorschool bereidt kinderen voor op de basisschool zodat zij een goede start hebben. Er wordt gewerkt met een speciaal educatief programma en er is veel aandacht en tijd voor taalspelletjes, voorlezen, tekenen, luisteren, zingen en bewegen.

Wij werken als basisschool samen met de voorschool. Het programma en de werkwijze van de voorschool sluiten aan bij het programma en de werkwijze in groep 1 en 2. Hierdoor is voor uw kind de overgang naar de basisschool makkelijker. 

Terug naar boven