De Witte Olifant

Nieuwe Uilenburgerstraat 96 1011 LX Amsterdam

  • Ons schoolgebouw is een monument en behoort tot de Amsterdamse School. Gebouwd in 1924. Gezien vanaf De Oudeschans.
  • Een 'growth mindset' staat centraal in onze twee talentklassen: de verrijkingsgroep en het DoeLab.
  • Lekker twee keer per week 50 minuten bewegen tijdens de gymlessen van onze vakleerkrachten bewegingsonderwijs
  • Elke week een uur beeldende vorming in ons atelier
  • Schoolfoto van De Witte Olifant

Het team

Toelichting van de school

Het team van obs De Witte Olifant bestaat in schooljaar 2023-2024 uit 31 personeelsleden.

Zeven van onze teamleden zijn man. In totaal werken er 20 leerkrachten, 5 vakleerkrachten en 6 ondersteunende medewerkers op school. Zeven leerkrachten werken fulltime, de overige leerkrachten werken parttime.

Ons team is een gemengd team met zowel startende als ervaren leerkrachten.

Het ondersteunend personeel bestaat uit een conciërge, een administratief medewerker, een leerkracht ondersteuner, een remedial teacher, een onderwijsassistent, een directeur en twee interne begeleiders. De externe vakleerkrachten maken ook deel uit van ons team, zij geven de vakken muziek en dans.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij uitval van een leerkracht zijn dit de stappen:

1: We kijken of we de vervanging kunnen regelen met eigen mensen, bijvoorbeeld collega's die extra komen werken.

2: We kijken of we de vervanging kunnen regelen met behulp van invallers.

3: We verdelen de leerlingen van de groep onder de andere groepen.

4: We vragen ouders hun kind thuis te houden voor die dag.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school werken we voornamelijk met groepen die op basis van leeftijd zijn gegroepeerd en een enkele keer ook met een combinatiegroep.
Groep 1 en 2 zijn altijd gecombineerd en in schooljaar 2023-2024 hebben we nog één combinatiegroep, een groep 7/8. Elke groep krijgt les van één vaste groepsleerkracht (fulltime) of van twee vaste groepsleerkrachten (parttimers).

Er zijn twee talentklassen op onze school: de verrijkingsgroep en het DoeLab. In deze talentklassen krijgen leerlingen een aanvullend aanbod gedurende 1,5 uur per week.

Alle groepen krijgen lessen beeldende vorming, muziek, dans, theater en gym van vakleerkrachten.
Onze groepen 5, 7 en 8 krijgen lessen 'Discussiëren Kun Je Leren' en groep 6 krijgt een lessenreeks filosofie. Deze lessen zijn onderdeel van onze leerlijn burgerschap.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Er wordt dagelijks aandacht besteed aan de basisvaardigheden rekenen-wiskunde, taal, spelling, begrijpend- en technisch lezen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan algemene ontwikkeling (zaakvakken als aardrijkskunde, geschiedenis, biologie enz.) en creatieve vakken zoals beeldende vorming, muziek, dans en drama. Ook krijgen alle groepen minimaal 90 minuten per week gym van een vakleerkracht.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij bieden naast de basisondersteuning ook lichte en intensieve extra ondersteuning op het gebied van dyslexie, meer- en hoogbegaafdheid, executieve functies, dyscalculie, lees-en spellingproblematiek en motoriek. Deze ondersteuning wordt gegeven door de remedial teacher (RT), de leraarondersteuner, de HB-specialist, de gymleerkracht en door de groepsleerkrachten.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De komende jaren willen wij naast het aanbod voor dyslectische leerlingen ook de ondersteuning voor kinderen met dyscalculie vormgeven en vastleggen in een kwaliteitskaart.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Een voorschool is opvang voor kinderen tussen 2 en 4 jaar waar ze spelend leren. De voorschool bereidt kinderen voor op de basisschool zodat kinderen een goede start in het onderwijs zullen hebben. Dynamo-voorschool De Kleine Olifant werkt met het programma Piramide, waarbij er op een speelse manier aandacht is voor de ontwikkeling van kinderen. Ontwikkelingen worden bijgehouden in het kindvolgsysteem Kijk!

Basisschool De Witte Olifant werkt samen met de voorschool door regelmatig overleg en doordat de werkwijze van de voorschool aansluit bij de thema's en de werkwijze in groep 1 en 2. 

Terug naar boven