De Witte Olifant

Nieuwe Uilenburgerstraat 96 1011 LX Amsterdam

  • Ons schoolgebouw is een monument en behoort tot de Amsterdamse School. Gebouwd in 1924. Gezien vanaf De Oudeschans.
  • Een 'growth mindset' staat centraal in onze twee talentklassen: de verrijkingsgroep en het DoeLab.
  • Alle leerlingen krijgen een uur per week les van onze vakleerkracht beeldende vorming. In de hal kunt u de prachtige creaties bewonderen.
  • Zingen, spelen, luisteren, improviseren en componeren:
onze muziekleerkrachten geven alle kinderen een brede muzikale basis mee!
  • Onze leerlijn programmeren begint al in de onderbouw met de Bee-Bot.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De leerresultaten van De Witte Olifant liggen boven het landelijk gemiddelde en ruim boven de inspectienorm. 

Bedenk bij alle cijfers dat iedereen zijn eigen talenten heeft. Het nadeel van teveel cijfers, standaards en inspecties in het huidige schoolsysteem is dat alle kinderen langs dezelfde lat worden gelegd en worden ingedeeld in 'lage en 'hoge' niveaus. De diversiteit aan talenten, interesses en capaciteiten van de leerlingen wordt hierdoor soms tekort gedaan. Daarom kan er ook verschil bestaan tussen het middelbareschoolniveau op basis van de eindtoetsscore en de schooladviezen en uitstroom naar bijvoorbeeld het VMBO, de HAVO of het VWO. De schoolkeuze wordt namelijk in de eerste plaats bepaald door het schooladvies van de leerkracht(en), dit is leidend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het resultaat op de eindtoets staat op de tweede plaats.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tijdens de hele schoolperiode volgen wij de leerlingen in hun cognitieve- en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Voor het meten van de resultaten op de vier basisvaardigheden (technisch lezen, rekenen, begrijpend lezen en spelling) maken wij gebruik van methodetoetsen en van LVS-toetsen van Cito. We meten de sociale opbrengsten met een uitgebreid leerlingvolgsysteem (KanVAS) dat hoort bij de methode Kanjertraining.  

LVS-toetsen
Wij nemen twee keer per jaar methode onafhankelijke toetsen af van CITO in de groepen 3 t/m 8. De afname van M-toetsen is in januari/februari en de E-toetsen in mei/juni. De resultaten worden geanalyseerd en geregistreerd in de volgsystemen ParnasSys en Leeruniek. Voor de groepen 1 en 2 wordt het volgsysteem Inzichtelijk gebruikt.
De leeropbrengsten worden 2x per schooljaar met het team besproken. Indien nodig worden de groeps- en individuele plannen bijgesteld.

Methode toetsen en observaties
Er wordt in elk leerjaar op 3 niveaus instructie gegeven. 
N.a.v. methode gebonden toetsen en observaties van de leerkrachten krijgen leerlingen extra instructie of begeleide inoefening. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bij het eindrapport van groep 6 is een extra blad toegevoegd; ‘prognose VO’. Op dit blad kunt u voor de basisvakken een prognose zien voor het niveau voortgezet onderwijs, horend bij de behaalde resultaten tot nu toe, op de onafhankelijke toetsen die wij op twee momenten in het jaar afnemen.

Bij het eindrapport van groep 7 krijgen de kinderen een voorlopig advies gebaseerd op behaalde (methode)toetsen, werkhouding, sociaal-emotionele ontwikkeling en motivatie.

Halverwege groep 8 krijgen de kinderen hun definitieve schooladvies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Als er voldaan is aan de behoefte "anderen waarderen mij en willen met mij praten, spelen en omgaan" dan ervaart elk kind relatie. Voor elk kind is het belangrijk het gevoel van "ik kan het zelf, ik kan het alleen" te ervaren. Het gevoel van een stukje autonomie. Elk kind wil het vertrouwen hebben in "eigen kunnen" m.a.w. competentie. Wordt daar door de leerkrachten en de ouders aan tegemoet gekomen dan ontstaat het gevoel van zelfvertrouwen, motivatie en worden problemen op school voorkomen.

Door te luisteren, vertrouwen te bieden, hoge verwachtingen te hebben, het goede voorbeeld te geven en hulp te bieden als dat nodig is, ontstaat een veilig pedagogisch klimaat en worden kinderen stap voor stap eigenaar van het leren.

Bij ons op school werken we met de Kanjertraining en staan de volgende schoolafspraken centraal:

We vertrouwen elkaar
Niemand blijft zielig
We helpen elkaar
We werken samen
Niemand speelt de baas
We hebben plezier
Niemand lacht uit
We doen mee

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • relatie
  • autonomie
  • competentie

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Er is recentelijk geen oordeel gegeven over onze school door de onderwijsinspectie. Wel is er in 2018 een oordeel gegeven over ons schoolbestuur Openbaar Onderwijs aan de Amstel. Ons bestuur scoort een goed op kwaliteitszorg en ambitie. U kunt hier dit oordeel lezen.

In juni 2019 heeft onze school meegewerkt aan een deelonderzoek van de onderwijsinspectie m.b.t. het curriculum.
Eén keer per twee jaar evalueert de school haar eigen onderwijskwaliteit met behulp van externe auditoren d.m.v. een begeleide zelfevaluatie.
Het afgelopen jaar stond deze evaluatie in het teken van het werken met thematisch onderwijs en taal.

Twee keer per schooljaar analyseert het team gezamenlijk de opbrengsten op schoolniveau, per leerjaar en per groep. Op basis daarvan stelt het team actieplannen op en past het aanbod hierop aan.


Terug naar boven