De Witte Olifant

Nieuwe Uilenburgerstraat 96 1011 LX Amsterdam

 • Ons schoolgebouw is een monument en behoort tot de Amsterdamse School. Gebouwd in 1924. Gezien vanaf De Oudeschans.
 • Een 'growth mindset' staat centraal in onze twee talentklassen: de verrijkingsgroep en het DoeLab.
 • Lekker twee keer per week 50 minuten bewegen tijdens de gymlessen van onze vakleerkrachten bewegingsonderwijs
 • Elke week een uur beeldende vorming in ons atelier
 • Schoolfoto van De Witte Olifant

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De leerresultaten van De Witte Olifant liggen boven het landelijk gemiddelde en ruim boven de inspectienorm.

Na het maken van de Centrale Eindtoets krijgt elke leerling een standaardscore tussen 501 en 550. Deze score bepaalt het geadviseerde brugklastype. Het toetsadvies is een onafhankelijk en objectief gegeven naast het schooladvies dat voor 1 maart wordt gegeven.

Als een leerling beter presteert op de Centrale Eindtoets dan het schooladvies, dan heroverwegen wij het advies en kunnen we het in overleg met de leerling en ouders/verzorgers naar boven bijstellen. Het schooladvies is gebaseerd op de algehele prestaties van de leerling, niet alleen op deze eindtoets.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Gedurende de volledige schoolperiode volgen we de leerlingen in hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Om de resultaten op de vier basisvaardigheden (technisch lezen, rekenen, begrijpend lezen en spelling) te meten, maken we gebruik van zowel methodegebonden toetsen als LVS-toetsen van Cito. Voor het meten van de sociale opbrengsten gebruiken we het uitgebreide leerlingvolgsysteem KanVAS, dat gekoppeld is aan de Kanjertraining.

LVS-toetsen

In de groepen 3 tot en met 8 nemen we twee keer per jaar onafhankelijke toetsen af van Cito. De M-toetsen worden afgenomen in januari/februari en de E-toetsen in mei/juni. De resultaten worden geanalyseerd en geregistreerd in het leerlingvolgsystemen ParnasSys.
In de groepen 1/2 gebruiken we voor het volgen en vastleggen van de ontwikkeling van kinderen gebruik van 'MijnKleutergroep'.

De leeropbrengsten worden tweemaal per schooljaar met het team besproken en indien nodig worden de groeps- en individuele plannen aangepast.

Methodetoetsen en observaties

In elk leerjaar wordt er instructie gegeven op drie niveaus. Op basis van methodegebonden toetsen en observaties van de leerkrachten ontvangen leerlingen aanvullende instructie, begeleide oefening of juist versnelde en meer uitdagende instructie, afhankelijk van hun behoeften.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Groep 7
In groep 7 wordt een oriënterend gesprek over het voortgezet onderwijs gevoerd met de leerlingen en hun ouders. In dit gesprek worden o.a. behaalde resultaten, werkhouding, sociaal-emotionele ontwikkeling en de motivatie van de leerling besproken.
Groep 8
In januari krijgen de leerlingen van groep 8 het voorlopige schooladvies.
In februari maken de leerlingen de doorstroomtoets.
Eind maart krijgen de leerlingen en hun ouders het definitieve schooladvies en hiermee melden zij zich aan bij de middelbare school.
Opbouw van het schooladvies
Bij het opstellen van het schooladvies wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van het kind gedurende de hele basisschoolperiode. Niet alleen de toetsscores, maar ook andere factoren zoals gedragskenmerken, werkhouding, motivatie en achtergrondinformatie worden meegenomen. Het schooladvies is gebaseerd op een brede beoordeling en hoge verwachtingen van alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond. Bij leerlingen met wisselende prestaties kan de interpretatie van resultaten uitdagender zijn. Het schooladvies is leidend bij de overgang naar het voortgezet onderwijs en geeft een passend advies op basis van een compleet beeld van de leerling.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de maatschappij.

We willen op basisschool De Witte Olifant dat kinderen zich gewaardeerd voelen en vrij kunnen praten, spelen en omgaan met anderen, zodat ze zich verbonden voelen. We willen ook dat kinderen het vertrouwen hebben om zelfstandig en zelfverzekerd dingen aan te pakken, en in zichzelf geloven.
Leerkrachten en ouders spelen een belangrijke rol in het vervullen van deze behoeften. Door naar kinderen te luisteren, vertrouwen te geven, hoge verwachtingen te hebben, het goede voorbeeld te geven en hulp te bieden wanneer nodig, creëren we een veilige omgeving. Zo worden kinderen steeds meer eigenaar van hun eigen leerproces. Ze ontwikkelen zelfvertrouwen, vinden motivatie en problemen op school worden voorkomen.

Wij werken met de Kanjertraining en de volgende afspraken staan bij ons op school centraal:

 • We vertrouwen elkaar.
 • Niemand blijft zielig.
 • We helpen elkaar.
 • We werken samen.
 • Niemand speelt de baas.
 • We hebben plezier.
 • Niemand lacht uit.
 • We doen mee.

Deze schoolafspraken vormen de basis voor het bevorderen van een positief en respectvol schoolklimaat waarin iedereen zich welkom voelt en zich kan ontwikkelen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • relatie
 • autonomie
 • competentie

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Er is recentelijk geen oordeel gegeven over onze school door de onderwijsinspectie. Wel is er in 2018 een oordeel gegeven over ons schoolbestuur Openbaar Onderwijs aan de Amstel. Ons bestuur scoort een goed op kwaliteitszorg en ambitie. In juni 2023 wordt ons schoolbestuur weer bezocht door de onderwijsinspectie. 

In juni 2019 heeft onze school meegewerkt aan een deelonderzoek van de onderwijsinspectie m.b.t. het curriculum.
Eén keer per twee jaar evalueert de school haar eigen onderwijskwaliteit met behulp van externe auditoren d.m.v. een begeleide zelfevaluatie.
Het afgelopen jaar stond deze evaluatie in het teken van het werken met thematisch onderwijs en taal.

Twee keer per schooljaar analyseert het team gezamenlijk de opbrengsten op schoolniveau, per leerjaar en per groep. Op basis daarvan stelt het team actieplannen op en past het aanbod hierop aan.


Terug naar boven