9e Montessorischool De Scholekster

Karel du Jardinstraat 76 1073 TE Amsterdam

  • Op een zonnige zomerdag heeft de bovenbouw een concert gegeven voor alle ouders ter afsluiting van een jaar lang gitaarlessen op school.
  • Op een zaterdag helpen ouders mee om het plein op te knappen. Na afloop is het plein weer klaar voor intensief gebruik!
  • De koningsspelen zijn elk jaar weer een groot feest voor de hele school!
  • Na een grondige verbouwing heeft de school onder andere een mooie centrale entree gekregen.

Het team

Toelichting van de school

Op deze pagina worden de gegevens van de 6e Montessorischool Anne Frank en 9e Montessorischool De Scholekster samen getoond. De Scholekster is een nevenvestiging van De Anne Frankschool en heeft daarom geen eigen BRIN nr. Voor actuele getallen wordt u verwezen naar het jaarverslag 2017-2018 op de website van De Scholekster: www.descholekster.nl/dowloads.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wat te doen als een leerkracht verlof heeft? De leerkracht belt de directeur om verlof aan te vragen (bijvoorbeeld verlof bij ziekte). De directeur gaat kijken wat er geregeld moet worden. Een leerkracht laat zo snel als mogelijk weten wanneer hij denkt verlof nodig te hebben. Als verlof uiteindelijk niet nodig blijkt te zijn, komt de leerkracht alsnog. Liever dubbele bezetting dan geen!

Covid -19 maatregelen

In de huidige tijd komt het voor dat een leerkracht verlof moet aanvragen omdat hij/zij lichte verkoudheidsverschijnselen heeft waarmee hij/zij anders gewoon zou gekomen zou zijn. De leerkracht meldt zich dan aan om getest te worden en zal de uitslag thuis moeten afwachten. Dit kan meerdere dagen in beslag nemen. De leerkracht kan dan vanuit huis de kinderen begeleiden bij het thuis werken. Mocht dit pas in de ochtend bekend zijn dan wordt de klas de eerste dag nog verdeeld over andere klassen of de ouders mogen dan hun kind al thuisonderwijs geven. De volgende dagen blijven alle kinderen van de klas thuis en krijgen afstandsonderwijs. Mocht de leerkracht ziek blijken te zijn en niet in staat tot werken dan volgen we de gebruikelijke volgorde voor het zoeken van vervanging zoals hierna beschreven. 

De directeur checkt de volgende mogelijkheden in onderstaande volgorde:

1. Donser

De directeur belt de locatieleider van DONS 2 (de interne samenwerkingspartner voor tussen- en naschoolse opvang op De Scholekster) om te checken of er iemand met een lesbevoegdheid beschikbaar en bereid is om een dag(deel) voor de klas te staan.

2. Stagiaire

Is er een stagiair(e) die onder toeziend oog van een leerkracht ervaring op kan en wil doen, alleen voor een klas?

3. Eigen leerkracht

Is er een leerkracht ambulant die andere taken kan laten liggen om in te kunnen springen?

4. Dubbele bezetting (meer, rots)

Is er een leerkracht die belast is met een kleine klas die een grote groep lesgeven voor kan laten gaan? Daarbij wordt er gekeken of de continuïteit van die voorziening het onderbreken toelaat.

5. Verdelen

De kinderen worden verdeeld over andere klassen. Afhankelijk van de groep die verdeeld moet worden, wordt gekeken naar welke groepen geschikt zijn om over te verdelen. Een onderbouw groep wordt alleen verdeeld over de drie andere onderbouwgroepen. Een middenbouwgroep wordt vooral verdeeld over de onderbouw en de bovenbouw, omdat de middenbouw vaak erg krap in de ruimte zit en omdat het zelfstandig werken daar nog minder ontwikkeld is dan bij de bovenbouw. Een bovenbouwgroep kan verdeeld worden over alle groepen. De leerkrachten maken verdeellijsten waar door de directeur (of iemand anders die de klas verdeelt) van af kan worden geweken in verband met de actualiteit. Het is niet de bedoeling dat voorkeur van ouders voor groep, leerkracht of ander kind meeweegt bij de verdeling.

6. Klas naar huis sturen

Als bovenstaande opties niet mogelijk blijken zal er een klas naar huis gestuurd moeten worden. De kinderen die thuis gehouden/meegenomen/opgehaald kunnen worden door hun ouders, gaan naar huis. Alle overige kinderen zullen in het schoolgebouw opgevangen worden, door onderwijs ondersteunend personeel.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

ORGANISATIE    

De school telt aan het begin van dit schooljaar 265 leerlingen, verdeeld over twaalf groepen:

Vier onderbouwen (OB, groep 1 en 2)

Vier middenbouwen (MB, groep 3, 4 en 5)

Vier bovenbouwen (BB, groep 6, 7 en 8).

In een Montessorigroep zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in één groep (combinatieklassen). Elke leeftijd en ontwikkelfase brengt verschillende verantwoordelijkheden en kansen met zich mee. Als jongste van een groep kun je geholpen worden door een ouder kind en hoef je nog niet alles te kunnen. De oudste van een groep heeft de kans om af en toe de jongere kinderen helpen, zonder dat het eigen werk er onder lijdt. Op die manier leren kinderen met en van elkaar. In principe blijven de kinderen langere tijd (drie jaar) bij dezelfde leerkracht. Dit biedt kinderen en leerkracht de mogelijkheid elkaar goed te leren kennen en een vertrouwensband op te bouwen. Aan het eind van het jaar verandert de groep maar gedeeltelijk. Nieuwe kinderen worden gemakkelijk opgenomen in de groep.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school heeft een goed functionerend systeem van leerlingszorg. De basis wordt gelegd door de dagelijkse observatie van de groepsleerkracht. Zes keer per jaar heeft iedere leerkracht een gesprek met de intern begeleider over de groep en de individuele leerlingen. Voor alle leerlingen wordt een groepsplan gemaakt waarin we zo goed mogelijk aansluiten bij de leer- en begeleidingsbehoefte van de individuele leerling. De ontwikkeling van de leerlingen wordt geëvalueerd door middel van toetsen en observaties. Belangrijk vinden we hierbij de betrokkenheid van ouders. Voor kinderen waarbij we tot de conclusie komen dat zij het uitstroom niveau van groep 8 niet halen, maken we een ontwikkelingsperspectief. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven