9e Montessorischool De Scholekster

Karel du Jardinstraat 76 1073 TE Amsterdam

  • De koningsspelen zijn elk jaar weer een groot feest voor de hele school!
  • Behalve een nieuwe ingang heeft het gebouw nu ook nieuwe ramen en kozijnen en hebben alle lokalen een opknapbeurt gehad.
  • Als afsluiting van het schooljaar was de tuin van de school omgetoverd in een sprookjestuin waar de kinderen een magische reis maakten.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2019-2020 heeft er geen eindtoets plaatsgevonden vanwege Covid-19.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Met behulp van CITO-leerling in beeld- toetsen worden de ontwikkelingen op cognitief gebied bijgehouden. De resultaten worden verwerkt in Leeruniek. Dat is een programma waarmee we op verschillende niveaus duidelijkheid krijgen over het niveau van de kinderen. We kunnen kijken naar de resultaten op schoolniveau en daar de nodige conclusies aan verbinden, bijvoorbeeld bij het kiezen van een nieuwe methode, maar we kunnen ook inzoomen op leerjaar. Op die manier kunnen we doelen stellen per leerjaar en de kinderen die deelnemen aan dat leerjaar eenvoudig in drie instructiegroepen verdelen. We kijken naar kinderen die verrijking aankunnen en meer zelfstandig kunnen verwerken, naar kinderen die meegaan in het 'standaard' aanbod en naar kinderen die verlengde instructie nodig hebben. De doelen worden gesteld per bouw en daarbij overleggen de verschillende collega's van die bouw over welke speerpunten er gekozen worden en wat het plan van aanpak is. Tot slot kunnen we inzoomen op individueel kindniveau. Dat is relevant om vooruitgang of achteruitgang te signaleren. Ook bij het geven van een advies voor het voortgezet onderwijs kijken we naar de individuele resultaten. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De kinderen worden vanaf groep 3 tweemaal per jaar getoetst met een onafhankelijke toets van Cito, leerling in beeld, op vaardigheden Taal en Rekenen. Daarnaast worden de kinderen geobserveerd en gevolgd in hun ontwikkeling door de leerkrachten bij de lessen en de opdrachten die zij in de lessen doen. De werkhouding en de executieve functies worden hierbij ook gevolgd. Jaarlijks krijgen de kinderen ook een verslag waarin wordt beschreven hoe het met de hele ontwikkeling van het kind gaat. 

Eind groep 7 is er een ouder/kindgesprek waarin nog geen advies wordt gegeven maar waarin al wel wordt aangegeven hoe de ontwikkeling verloopt wat betreft het doorstroomadvies. In groep 8 worden midden november nog toetsen afgenomen uit het leerlingvolgssysteem. Injanuari volgt dan het voorlopig advies. In februari wordt de doorstroomtoets gemaakt en daarna komt het definitieve doorstroomadvies. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op een Montessorischool leren de kinderen zelfstandig te werken. Voor het ontwikkelen van die zelfstandigheid is een voorbereide omgeving nodig. Zowel fysiek als emotioneel moet er sprake zijn van een zorgvuldig ingerichte omgeving die rijk genoeg is om in te leren en veilig genoeg is om optimaal in te ontwikkelen. Alle kinderen en het onderwijzend personeel zijn samen verantwoordelijk voor die omgeving en dus voor de inrichting en de veiligheid.

Doordat de klassen heterogeen zijn samengesteld, en er dus meerdere leeftijden in één groep zitten, verschillen de onderwijsbehoeften sterk per klas. Kinderen leren ook van en met elkaar en helpen elkaar waar wenselijk. 

De Kanjertraining helpt de kinderen en leerkrachten bij het maken van afspraken en het (h)erkennen van gedrag.

Er wordt gewerkt met een regel van de week. Die regel is positief geformuleerd en visueel ondersteund door het hele gebouw heen. Een week lang let iedereen extra op één van de schoolregels en bij het niet naleven van die regels mag iedereen elkaar aanspreken.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen verantwoordelijk
  • Behulpzaam
  • Zorg voor de omgeving

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven