1e Montessorischool De Wielewaal

Corellistraat 1 1077 HA Amsterdam

Onze school is gevestigd in een monumentaal montessoripand.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ons team streeft ernaar om iedere leerling zo lang mogelijk te kunnen voorzien van goed onderwijs in de eigen groepssamenstelling met een voor hen bekende leerkracht. Indien de vaste leerkracht kortstondig niet beschikbaar is, bijvoorbeeld studieverlof, wordt vervanging ingezet. Wanneer er sprake is van langdurig verlof, zoals bijvoorbeeld zwangerschaps-, bevallings-, ouderschapsverlof, wordt een structurele oplossing gezocht.

Bij incidenteel of onverwachts verlof, zoals bij ziekte van een teamlid, proberen we altijd vervanging te regelen via de stedelijke vervangingspool of we huren een gespecialiseerde docent in. De invallers verzorgen een dag binnen hun specifieke vakgebied zoals dans, tekstschrijven, schilderkunst, etc. Lukt het niet om vervanging te regelen, dan vragen wij onze onderwijsassistenten om de groep over te nemen. Als er geen vervanging beschikbaar is, dan wordt de klas verdeeld over andere groepen. Over het verdelen hebben wij de volgende afspraken gemaakt:

  • Iedere groep heeft een eigen verdeelschema
  • Een groep mag niet langer dan 2 dagen per week verdeeld worden
  • De 3e dag staat er een leerkracht voor de groep. Een andere groep wordt dan verdeeld, ook al is de leerkracht van deze groep niet afwezig. In dit geval wordt aan ouders van vierjarige leerlingen (groep 1) gevraagd om hun kind thuis op te vangen. De directie informeert de betreffende ouders zo tijdig mogelijk via de e-mail. 

Als geen van de bovenstaande noodoplossingen mogelijk is, wordt aan ouders gevraagd hun kind thuis te houden. Dit komt zelden voor. In het geval een kind echt niet thuis kan zijn, komt het kind naar school en wordt het ingedeeld in een van de overige klassen.  Wanneer een klas thuis moet blijven, melden wij dit altijd bij ons bestuur en zoeken wij samen met het bestuur voor een adequate oplossing op korte termijn.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij werken in drie bouwen. De kinderen van groep 1 en 2 zitten bij elkaar in een onderbouwklas, de middenbouw bestaat uit de groepen 3, 4 en 5 en in de bovenbouw zitten de groepen 6, 7 en 8 bij elkaar. Kinderen zijn in de midden- en bovenbouw altijd een jaar de jongste, een jaar de middelste en een jaar de oudste. 

Door de kinderen op deze manier te groeperen kunnen kinderen gemakkelijk meekijken of meedoen met een andere leeftijdsgroep. Een ander voordeel is dat er veel mogelijkheden zijn om elkaar te helpen. Dat is prettig voor een kind dat hulp nodig heeft, maar kan ook veel opleveren voor het kind dat de ander helpt. Als je namelijk iets goed kunt uitleggen aan een ander, onthoud je het zelf ook beter. 

Instructie wordt zowel individueel als in een kleine subgroep (3 tot 7 leerlingen) van de klas gegeven. Van de rest van de groep wordt verwacht dat zij op dat moment zelfstandig werken. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij besteden alle tijd die wettelijk is vereist aan de basisvaardigheden zoals rekenen, taal en burgerschap. Kinderen werken zelfstandig en maken hun eigen keuzes wanneer ze met een bepaald vak aan de slag gaan. Op gezette tijden ontvangen zij instructies. Wij bieden de vakken wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) en kunstzinnige oriëntatie geïntegreerd aan in thema's binnen ons kosmisch onderwijs. De kerndoelen voor deze vakken en de inhouden van kosmisch onderwijs zijn hierbij leidend.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In ons Schoolondersteuningsprofiel, te vinden op onze website, beschrijven wij uitgebreid hoe de leerlingenzorg op onze school geregeld is.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij werken volgens zeer gedegen en goede basiszorg. Onze ambitie is dat alle kinderen bij ons op school kunnen blijven, uiteraard binnen onze mogelijkheden. Vanuit onze montessori aanpak kunnen wij leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften veelal heel goed tegemoet komen. Daar waar wenselijk of nodig vragen wij externe experts met ons mee te kijken, leren wij van hen en/of wordt een leerling begeleid door een specialist.   


Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven