1e Montessorischool De Wielewaal

Corellistraat 1 1077 HA Amsterdam

Onze school is gevestigd in een monumentaal montessoripand.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school werkt met de kernprocedure conform het stedelijk beleid van gemeente Amsterdam.
Wanneer uw kind in groep 8 zit, ontvangt u in februari het definitieve schooladvies. Dit advies is door de leerkrachten van de bovenbouw, intern begeleider en directie opgesteld. Het schooladvies is maatgevend voor toelating tot het voortgezet onderwijs. U wordt samen met uw kind uitgenodigd om het definitieve schooladvies te bespreken met de leerkracht. Tevens ontvangen ouders een afschrift van het OKI-doc waarin staat welke gegevens er naar het voortgezet onderwijs worden overgedragen. Ouders die het niet eens zijn met het gegeven advies laten dit schriftelijk weten bij de groepsleerkracht. Bezwaren worden individueel door de school behandeld. In april nemen we in groep 8 de CITO-toets als verplichte eindtoets af. Indien de uitslag van de eindtoets hoger uitvalt dan het eerder gegeven advies, wordt het advies in mei heroverwogen. Dit gebeurt door de leerkracht, intern begeleider en de directeur. Er verandert niets als de uitslag overeenkomt of lager is dan het eerder gegeven schooladvies. Als ouder wordt u op de hoogte gesteld van een eventueel bijgesteld advies. De uitslag van de Cito-toets krijgt u op papier mee. 


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tweemaal per jaar maken onze kinderen vanaf groep 3 voor diverse vakgebieden CITO-toetsen. Op basis van deze resultaten analyseren wij  de opbrengsten op schoolniveau, op leerjaarniveau, op groepsniveau en op kindniveau. Zo kunnen we trends ontdekken en als team samen werken aan het nog meer passend maken van ons onderwijs. Kleuters observeren wij via de leerlijnen voor het jonge kind van Parnassys, zodat wij ook de ontwikkeling van de jongste kinderen goed kunnen meten en ook daar ons aanbod op kunnen aanpassen.

Voor meer informatie, zie schoolondersteuningsprofiel (SOP)


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Object van toezicht loopt via ons bestuur OoadA dat 1x in de 4 jaar wordt beoordeelt. Ter verificatie worden dan ook een aantal scholen bezocht en beoordeeld, maar niet allemaal. Zie hier voor meer uitleg:  https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vierjaarlijks-onderzoek/toezicht-op-scholen   

Terug naar boven