1e Montessorischool De Wielewaal

Corellistraat 1 1077 HA Amsterdam

Onze school is gevestigd in een monumentaal montessoripand.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school werkt met de kernprocedure conform het stedelijk beleid van gemeente Amsterdam.
Wanneer uw kind in groep 8 zit, ontvangt u in februari het definitieve schooladvies. Dit advies is door de leerkrachten van de bovenbouw, intern begeleider en directie opgesteld. Het schooladvies is maatgevend voor toelating tot het voortgezet onderwijs. U wordt samen met uw kind uitgenodigd om het definitieve schooladvies te bespreken met de leerkracht. Tevens ontvangen ouders een afschrift van het OKI-doc waarin staat welke gegevens er naar het voortgezet onderwijs worden overgedragen. Ouders die het niet eens zijn met het gegeven advies laten dit schriftelijk weten bij de groepsleerkracht. Bezwaren worden individueel door de school behandeld. In april nemen we in groep 8 de CITO-toets als verplichte eindtoets af. Indien de uitslag van de eindtoets hoger uitvalt dan het eerder gegeven advies, wordt het advies in mei heroverwogen. Dit gebeurt door de leerkracht, intern begeleider en de directeur. Er verandert niets als de uitslag overeenkomt of lager is dan het eerder gegeven schooladvies. Als ouder wordt u op de hoogte gesteld van een eventueel bijgesteld advies. De uitslag van de Cito-toets krijgt u op papier mee.  


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tweemaal per jaar maken onze kinderen vanaf groep 3 voor diverse vakgebieden CITO-toetsen. Op basis van deze resultaten analyseren wij  de opbrengsten op schoolniveau, op leerjaarniveau, op groepsniveau en op kindniveau. Zo kunnen we trends ontdekken en als team samen werken aan het nog meer passend maken van ons onderwijs. Kleuters observeren wij via de leerlijnen voor het jonge kind van Parnassys, zodat wij ook de ontwikkeling van de jongste kinderen goed kunnen meten en ook daar ons aanbod op kunnen aanpassen.

Voor meer informatie, zie schoolondersteuningsprofiel (SOP)


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op 1e Montessorischool De Wielewaal leren kinderen goed voor zichzelf, anderen en de omgeving te zorgen. Zij leren:

- besluiten te nemen met hart en hoofd die goed zijn voor henzelf, anderen en de omgeving;

- verantwoordelijk te zijn voor hun gedrag en leren;

- aardig te zijn voor iedereen en zorg te dragen voor elkaar;

- naar een ander te luisteren en hulp te vragen en geven, want samen ben je sterker;

- iets nieuws te durven proberen, fouten te maken en opnieuw te beginnen.

We stimuleren de nieuwsgierigheid en de ontwikkelingsdrang en besteden veel tijd aan de sociale ontwikkeling van kinderen. De ontwikkeling naar zelfstandigheid staat centraal. Kinderen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar in één klas (combinatiegroepen). Zo leren zij niet alleen ván elkaar maar ook mét elkaar.

We leren kinderen actief naar elkaars mening te luisteren en door te vragen. Leerlingen wordt geleerd om met elkaar op respectvolle manier een discussie te voeren.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • respectvol met elkaar omgaan
  • interesse in elkaars mening
  • behulpzaam naar medeleerlingen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Object van toezicht loopt via ons bestuur OoadA dat 1x in de 4 jaar wordt beoordeeld. Ter verificatie worden dan ook een aantal scholen bezocht en beoordeeld. Zie hier voor meer uitleg:  https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vierjaarlijks-onderzoek/toezicht-op-scholen   

Terug naar boven