1e Montessorischool De Wielewaal

Corellistraat 1 1077 HA Amsterdam

Onze school is gevestigd in een monumentaal montessoripand.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school werkt met de Kernprocedure conform het stedelijk beleid van gemeente Amsterdam: 

  • Leerlingen van groep 8 ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies
  • In de eerste twee weken van februari maken zij de doorstroomtoets
  • Uiterlijk 15 maart ontvangen scholen de uitslag van de doorstroomtoets. De uitslag van de Cito-doorstroomtoets krijgen de kinderen op papier mee. 
  • Indien de uitslag van de doorstroomtoets hoger uitvalt dan het eerder gegeven advies, dan geeft de school een hoger definitief advies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten om het advies niet te verhogen. De school moet dan motiveren, dit doen de leerkracht, intern begeleider en de directeur samen. Ouders worden op de hoogte gesteld van een eventueel bijgesteld advies.
  • Er verandert niets als de uitslag overeenkomt of lager is dan het eerder gegeven schooladvies. 
  • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart het definitieve schooladvies. Dit advies is door de groepsleerkracht(en) is samenspraak met collega's van de bovenbouw, de intern begeleider en de directie opgesteld.
  • Het schooladvies is maatgevend voor toelating tot het voortgezet onderwijs. Ouders worden samen met hun kind uitgenodigd om het definitieve schooladvies te bespreken met de leerkracht. Tevens ontvangen ouders een overzicht waarin staat welke gegevens er naar het voortgezet onderwijs worden overgedragen. Ouders die het niet eens zijn met het gegeven advies laten dit schriftelijk weten bij de groepsleerkracht. Bezwaren worden individueel door de school behandeld.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tweemaal per jaar maken onze kinderen vanaf groep 3 voor diverse vakgebieden CITO-toetsen. Op basis van deze resultaten analyseren wij  de opbrengsten op schoolniveau, op leerjaarniveau, op groepsniveau en op kindniveau. Zo kunnen we trends ontdekken en als team samen werken aan het nog meer passend maken van ons onderwijs. Kleuters observeren wij via de leerlijnen voor het jonge kind van Parnassys, zodat wij ook de ontwikkeling van de jongste kinderen goed kunnen meten en ook daar ons aanbod op kunnen aanpassen.

Voor meer informatie, zie schoolondersteuningsprofiel (SOP)


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op 1e Montessorischool De Wielewaal leren kinderen goed voor zichzelf, anderen en de omgeving te zorgen. Zij leren:

- besluiten te nemen met hart en hoofd die goed zijn voor henzelf, anderen en de omgeving;

- verantwoordelijk te zijn voor hun gedrag en leren;

- aardig te zijn voor iedereen en zorg te dragen voor elkaar;

- naar een ander te luisteren en hulp te vragen en geven, want samen ben je sterker;

- iets nieuws te durven proberen, fouten te maken en opnieuw te beginnen.

We stimuleren de nieuwsgierigheid en de ontwikkelingsdrang en besteden veel tijd aan de sociale ontwikkeling van kinderen. De ontwikkeling naar zelfstandigheid staat centraal. Kinderen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar in één klas (combinatiegroepen). Zo leren zij niet alleen ván elkaar maar ook mét elkaar.

We leren kinderen actief naar elkaars mening te luisteren en door te vragen. Leerlingen wordt geleerd om met elkaar op respectvolle manier een discussie te voeren.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • respectvol met elkaar omgaan
  • interesse in elkaars mening
  • behulpzaam naar medeleerlingen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Object van toezicht loopt via ons bestuur OoadA dat eenmaal per vier jaar wordt beoordeeld. Ter verificatie worden dan ook een aantal scholen bezocht en beoordeeld. Zie hier voor meer uitleg:  https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vierjaarlijks-onderzoek/toezicht-op-scholen   

Terug naar boven