De Springstok

2e Jan vd Heijdenstr 75 -77 1074 XR Amsterdam

  • Schoolfoto van De Springstok
  • Schoolfoto van De Springstok
  • Schoolfoto van De Springstok

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Ieder jaar meten wij het sociaal welbevinden van onze leerlingen. De laatste uitslag van de  sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen in leerjaar 6, 7 en 8 is een 8,0. Wij zijn erg blij met dit mooie resultaat!

Top 3 tevredenheid leerlingen  

  • Ik voel me veilig bij de leerkracht en op school
  • Ik voel me veilig tijdens het overblijven en op het schoolplein
  • Wij maken samen met de leraar de klassenafspraken en regels

Elementen waar leerlingen ontevreden over waren:

  • De leraar en kinderen zorgen er samen voor dat iedereen zich aan de afspraken en regels houdt (2,9) (3.0 is voldoende)   

Bron: inspectierapport 2016: "Uit de gesprekken en tevredenheidspeilingen blijkt dat de leerlingen en ouders heel positief zijn over de sfeer op school. De school besteedt binnen de lessen gericht aandacht aan waarden en normen en er zijn duidelijke gedragsregels en afspraken. Er wordt volgens de leerlingen weinig gepest en als dit gebeurt treedt de school adequaat op. De leerlingen hebben kennis van het pestprotocol en weten bij wie ze terecht kunnen met signalen en/of klachten op dit vlak (leerkracht of vertrouwenspersoon). "


Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Schooljaar 2022/2023 hebben er 40 ouders de enquête ingevuld, helaas valt dit onder de norm van het minimale respondenten (70). In schooljaar 2024/2025 wordt ouders de mogelijkheid geboden om de enquête op school in te vullen. Zo hopen wij meer respondenten te realiseren. Uiteraard nemen wij de resultaten van schooljaar 2022/2023 door en waar nodig zullen wij doelen stellen om de oudertevredenheid te optimaliseren.
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven