De Springstok

2e Jan vd Heijdenstr 75 -77 1074 XR Amsterdam

  • Schoolfoto van De Springstok
  • Schoolfoto van De Springstok
  • Schoolfoto van De Springstok

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In verband met de uitbraak van Covid-19, is er in schooljaar 2019-2020 landelijk geen eindtoets afgenomen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij nemen zowel methodetoetsen als methode onafhankelijke toetsen af. De methode toetsen zijn na afloop van ieder blok, thema en/of kern. De Cito -toetsen zijn twee keer per jaar. Aan de hand van de resultaten van deze toetsen analyseren wij of de verwachte resultaten zijn gerealiseerd en/of aanpassing van het aanbod gewenst of noodzakelijk is. Dit gesprek vindt plaats in de vorm van een groepsbespreking, waarbij leerkracht en intern gezamenlijk evalueren.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Zoals u kunt aflezen uit de tabellen volgt het merendeel van onze leerlingen onderwijs in het verlengde van het door ons gegeven advies. Het percentage leerlingen dat na 3 jaar onderwijs volgt op een hoger niveau maakt dat wij vanaf schooljaar 2019-2020 kritisch hebben gekeken naar onze adviesroute. Onze kinderen doen het goed in het voortgezet onderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Verantwoordelijkheid, behulpzaamheid, respect

Op De Springstok gelden duidelijke regels en afspraken waar iedereen zich aan moet houden. We streven naar een rustige, ordelijke sfeer, waarin elk kind zich veilig kan voelen en daardoor met plezier naar school komt. De school is van ons allemaal: leerlingen, leerkrachten, medewerkers en ondersteunend personeel. Iedereen hoort erbij en draagt zijn of haar verantwoordelijkheid. Iedereen wordt naar vermogen betrokken bij de organisatie. Alleen samen kunnen we een stevige basis leggen voor de ontwikkeling van de leerlingen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Verantwoordelijkheid
  • Respect
  • Behulpzaamheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Bij haar laatste bezoek aan onze school (april 2016) beoordeelde de inspectie ons met: Obs De Springstok heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.. Wij zijn erg tevreden met deze positieve waardering.

Terug naar boven