De Burght

Herengracht 34 1015 BL Amsterdam

  • Schoolfoto van De Burght
  • Schoolfoto van De Burght
  • Schoolfoto van De Burght
  • Schoolfoto van De Burght
  • Spelletjesdag

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van De Burght. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Solide basis
  • Kunst, Cultuur en Wetenschap
  • Amsterdamse wereldburgers
  • Passend inclusief onderwijs
  • Ouders als partners

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen in de binnenstad van Amsterdam neemt af. Dit merken wij ook aan het leerlingenaantal op de Burght. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
387
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Sinds schooljaar 2023-2024 hebben wij op school ook een aandachtsfunctionaris. Een aandachtsfunctionaris is binnen een organisatie de deskundige op het gebied van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Binnen alle sectoren die verplicht zijn te werken met de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vind je dan ook aandachtsfunctionarissen. Op de Burght is mevrouw Schenk in 2023 aangesteld als aandachtfunctionaris. 

Terug naar boven