Levensbeschouwelijke basisschool De Polsstok

EGoli 2 1103 AC Amsterdam

  • Schoolfoto van Levensbeschouwelijke basisschool De Polsstok
  • Ouders als educatief partners

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Binnen het primair onderwijs worden twee niveaus onderscheiden. Het fundamentele niveau (F-niveau) is de basis die zoveel mogelijk leerlingen moeten behalen en het streefniveau (S-niveau) is voor leerlingen die meer aankunnen. Het doel van deze niveaus is doelgericht werken en opbrengsten verbeteren. Gezien onze leerlingpopulatie, is onze schoolweging 36. Dit houdt in dat 37,5% 1S/2F (het streefniveau voor het eind van de basisschool) zou moeten behalen. In het afgelopen jaar hebben wij op taalverzorging 65% 2F, lezen 65% 2F en rekenen 37% 1S gescoord op of ruim boven de norm. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De ontwikkeling van de leerlingen wordt gedurende het schooljaar gemonitord en getoetst. Dit houden wij bij in Parnassys. Het monitoren gebeurt zowel via observaties (Bosos), het afnemen van methodegebonden toetsen, toetsen uit het Leerlingvolgsysteem van Cito (LIB) en de Doorstroomtoets  voor de groepen 8. Naast de cognitieve ontwikkeling wordt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling gevolgd. Daarvoor maken wij gebruik van Hart & Ziel, tevens een onderdeel van project De Gezonde School.

In leerjaar 3 nemen wij de toetsen op papier af. Vanaf leerjaar 4, als de leerlingen ook dagelijks veel op hun Chromebook werken, nemen wij de toetsen digitaal af. Groot voordeel daarvan is dat de toets makkelijker of moeilijker wordt, afhankelijk van eerdere antwoorden.

In de eerste twee jaren van de basisschool wordt de grondslag gelegd voor de verdere ontwikkeling op school. Om die ontwikkeling zo duidelijk en zorgvuldig mogelijk in kaart te brengen, maken wij gebruik van Bosos, een kleuterobservatiesysteem. Op basis van deze zorgvuldige werkwijze kan de leerkracht juiste beslissingen nemen die voor de toekomst van een leerling essentieel zijn. Zo komt de individuele leerling goed tot zijn recht, maar scheppen we ook de mogelijkheden om vanuit rapportages en de analyse daarvan, naast het individuele aanbod te komen tot een beredeneerd aanbod voor groepjes.

De toetsen in de groepen 3 t/m 8 worden afgenomen conform de opgestelde agenda en de voorschriften van Cito. De uitslag van een toets is het meest nauwkeurig wanneer de toets aansluit bij het niveau van de leerling. Daarom kiezen wij ervoor, leerlingen op maat te toetsten (terugtoetsen).

Twee keer per jaar bekijken wij met ons schoolteam de resultaten via een datamuur. Hierop is duidelijk af te lezen waar de school, groep en/of leerling zich volgens de behaalde Cito-scores bevindt. Op basis daarvan past de groepsleerkracht het geboden onderwijs per vakgebied aan. Dit wordt vastgelegd in een werkplan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

 

Procedure schooladvies  
Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets.
Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau. 

Om tot een schooladvies te komen, volgen wij de kernprocedure zoals die is vastgesteld in Amsterdam vanaf eind groep 7.
Via een elektronisch systeem (ELK) vindt uitwisseling plaats tussen basisscholen en middelbare scholen.

Wat voor advies krijgt mijn kind in groep 7?
Kinderen krijgen aan het eind van groep 7 een indicatie van het voorlopig schooladvies.
Dat wil zeggen dat de leerkracht in groep 7 bekijkt wat een passend advies voor uw kind zou zijn. Als uw kind een vmbo-basis of vmbo-kader indicatie heeft, dan wordt begin groep 8 een toets afgenomen om te kijken hoe de stof moet aansluiten op de ontwikkeling van uw kind.
Op basis van de uitslag van deze toets wordt bepaald of het nodig is om een capaciteitentoets te doen, omdat? Als uw kind een Pro-advies heeft, is het verplicht om een capaciteitentoets af te nemen. Dit is verplicht, omdat daarmee wel of niet kan worden aangetoond of het pro-advies passend is bij uw kind. Ouders wordt om toestemming voor dit onderzoek gevraagd.  

Wanneer krijgt mijn kind een voorlopig advies?
In groep 8 wordt tussen 10 en 31 januari het voorlopig schooladvies gegeven. 
Het voorlopig advies wordt gezamenlijk bepaald door de leerkrachten van groep 8, de intern begeleiders en de directie.  Hierbij wordt de indicatie van het schooladvies die de leerkracht eind groep 7 heeft gegeven, ook meegewogen.  

Wanneer krijgt mijn kind een definitief advies?
Leerlingen maken in de eerste 2 volle weken van februari de doorstroomtoets. Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets en uiterlijk 24 maart ontvangen leerlingen en ouders het definitieve schooladvies.  

Wanneer wordt het schooladvies heroverwogen?
In februari maakt uw kind de doorstroomtoets.  Is de uitslag van de doorstroomtoets minder goed dan het voorlopig schooladvies? Dan gaat het schooladvies van uw kind niet omlaag. Geeft de uitslag van de doorstroomtoets aan dat uw kind een hoger schooladvies dan het voorlopig schooladvies zo moeten krijgen?   Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van uw kind is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen (art. 42 lid 2 WPO). 

Wanneer hoeft mijn kind geen doorstroomtoets te maken?   
Uw kind hoeft volgens landelijke regelgeving in de volgende gevallen geen doorstroomtoets te maken:
1)      Als uw kind een IQ van 75 of lager heeft.
2)      Als uw kind korter dan 4 jaar in Nederland woont en daardoor de Nederlandse taal onvoldoende beheerst. In geval van één of twee van bovenstaande redenen, hoeft uw kind dus geen doorstroomtoets te maken.
Uw kind krijgt alsnog een goed onderbouwd schooladvies, maar de doorstroomtoets speelt daar geen rol in.  

Wat is mijn rol hierin als ouder?
Ouders worden elk schooljaar actief geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kinderen. Bij het indicatiegesprek in groep 7 en bij het adviesgesprek in groep 8 worden ouders uitvoerig geïnformeerd over hoe het advies tot stand is gekomen. De intern begeleiders en/of de directie zijn ook aanwezig bij dit gesprek, omdat zij ook hebben nagedacht over het advies van uw kind. Tijdens de gesprekken bent u in de gelegenheid om uw bevindingen met ons te delen.   Wat als u het niet eens bent met het schooladvies? We nemen ouders vroeg meenemen in de ontwikkeling van hun kinderen en in de advisering. Hiermee willen we voorkomen dat u wordt overvallen door het schooladvies.

Bent u ondanks eerdere voortgangsgesprekken toch overvallen door het schooladvies en heeft u er een andere kijk op, dan denken wij graag met u mee.  

Bijstellen schooladvies
Stelt de school het advies niet naar boven bij? En bent u het hiermee oneens? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie. Deze commissie toetst of de school het basisschooladvies zorgvuldig heeft heroverwogen en adviseert alleen om het advies bij te stellen als het overduidelijk onjuist is (Bron: Onderwijsgeschillen). Blijft het basisschooladvies gehandhaafd, terwijl u denkt dat uw kind meer aankan? Dan kunt u voor brede school kiezen. Op een brede school worden meerdere niveaus aangeboden, waardoor uw kind de mogelijkheid heeft om op te stromen, zonder van school te hoeven wisselen.

Ga in groep 6 en 7 al in gesprek over het schooladvies Meestal bespreekt de leerkracht samen met de IBer in groep 7 de indicatie van het schooladvies van uw kind. Net als bij het definitieve schooladvies in groep 8, kijkt de leerkracht in groep 7 naar toetsresultaten, werkhouding, sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag en motivatie. Maak als ouder concrete afspraken met de leerkracht en spreek verwachtingen uit. Wat vindt u een passend advies voor uw kind en waarom? Waar moet uw kind het komende schooljaar aan werken om dat niveau te behalen? En is dat realistisch? Dit zijn vragen die u tijdens tien-minutengesprekken in groep 7, en ook al in groep 6, kunt stellen. Overstap naar de middelbare school

Wanneer meld ik mijn kind aan op een VO school?
Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk aan voor middelbare scholen met hun definitief advies. Vervolgens vindt de matching en loting plaats volgens de Amsterdamse Kernprocedure.
Al vanaf begin groep 8 organiseren we informatiebijeenkomsten om ouders en leerlingen voor te lichten over de overstap naar de middelbare school.

Wat doet de school om kinderen te helpen bij de overstap naar de middelbare school?
In Amsterdam Zuidoost besteden we hier veel extra aandacht aan en hebben we tal van extra programma's om leerlingen hierin te begeleiden.

In overleg met de ouders en leerlingen kijken we welk aanbod passend is. Vanaf eind groep 7 tot en met de zomervakantie van groep 8 kunnen onze leerlingen deelnemen aan verschillende activiteiten die gericht zijn op de overstap naar het voortgezet onderwijs. We noemen dit het Doorstroomprogramma.
Het Projectenbureau PPOZO organiseert voor alle kinderen van Zuidoost een programma dat speciaal op deze overstap is gericht. Dit gebeurt in samenwerking met de middelbare scholen in onze wijk.  

Kwaliteitszorg schooladvies  
Om ervoor te zorgen dat we de best passende adviezen geven, doen we het volgende:   
1)      Nadat leerlingen een paar maanden op de middelbare school hebben gezeten, is er nog een moment waarop er contact is tussen de basisschool en de middelbare school om te kijken of alle leerlingen goed zijn gestart. Als dit niet het geval is, dan kijken wij hoe we de overdracht kunnen verbeteren.
2)      Onze school krijgt jaarlijks een rapportage waarin anoniem wordt aangegeven wat het onderwijsniveau en schoolsucces van oud-leerlingen is. Hiermee kan de school zien of het schooladvies passend is geweest en of een kansrijk advies succesvol is geweest. Kansrijk adviseren betekent dat de leerkracht kijkt naar de potentie van het kind: een leerkracht geeft bijvoorbeeld een dubbeladvies, omdat de verwachting is dat de leerling zich de komende jaren zal opstromen. Mocht hieruit blijken dat de school nog niet kansrijk genoeg adviseert, dan passen wij onze procedure daarop aan.
3)      Elk jaar gaat de school in gesprek met het bestuur over de kwaliteit van onze advisering. In de bijeenkomst wordt gereflecteerd op de bovengenoemde rapportage om te bepalen of de school verbeterpunten kan nastreven.
4)      Onze school neemt deel aan een Amsterdams onderzoek naar de kwaliteit van onze Advisering om te kijken hoe de adviezen nog beter kunnen worden. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Voor nagenoeg al onze leerlingen geldt dat structuur, duidelijkheid, rust en regelmaat, positief werken. Een veilig en helder pedagogisch klimaat is daarbij een voorwaarde. Sommige leerlingen vragen veel aandacht op gedragsgebied. Daarbij kan het gaan om grensoverschrijdend gedrag en daarbij regelmatig conflicten aangaan. Of ze gedragen zich juist heel teruggetrokken, hebben faalangst en/of concentratieproblemen. Extra aandacht/training is nodig voor het aanleren van de noodzakelijke sociale vaardigheden. We hebben enkele leerlingen met een speciale aanpak op gedragsgebied, zoals autisme of AD(H)D. Deze leerlingen vragen meestal extra structuur, aparte werkplekken, materialen of extra begeleiding bij het aanleren van sociale vaardigheden. Wij schakelen hiervoor, in samenwerking met het OKT (Ouder en Kind Team) externe instanties in.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Positief zelfbeeld
  • Veilig
  • Verantwoordelijk

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven