Levensbeschouwelijke basisschool De Polsstok

EGoli 2 1103 AC Amsterdam

  • Schoolfoto van Levensbeschouwelijke basisschool De Polsstok
  • Ouders als educatief partners

Het team

Toelichting van de school

Een heldere koers, gezonde omgangscultuur en aandacht voor ontwikkeling, kortom een professionele cultuur dat is wat wij belangrijk vinden. Waaraan herkennen wij professioneel gedrag bij ons op school? Kennis verwerven, kennis delen, kennis ontwikkelen, open communiceren (ook waar dat moeilijk is), verantwoordelijkheid nemen en afleggen en intrinsieke motivatie tonen om werkprocessen te verbeteren. Doelgerichte ontwikkeling en gedrag zijn hier onlosmakelijk mee verbonden. De ontwikkeling van de leerling staat altijd centraal.

Van alle betrokken in en om de school, wordt verbondenheid gevraagd.
Als team staan we samen voor de ontwikkeling van de leerling Dit doen we samen met ouders en de wijk.

Een groot risico voor alle scholen in Nederland, is gebrek aan continuïteit of lesuitval door het lerarentekort. De Polsstok is goed voorzien van onderwijspersoneel, en streeft ernaar dit zo te houden middels opleidingskansen voor eigen personeel en het zelf opleiden van nieuw personeel.

Scholing is één van de grote ontwikkeldoelen in ons schoolplan. In een scholingsplan beschrijven wij welke teambrede scholing wij met elkaar volgen met als doel verbetering van ons onderwijs. Deze scholing is gericht op het verdiepen van inhoudelijke (vak)kennis, didactisch handelen in de klas, pedagogische vaardigheid en daarmee een verhoging van zowel het welzijn als de opbrengsten van onze leerlingen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van een groepsleerkracht proberen we zoveel mogelijk de reguliere lessen door te laten gaan. Aangezien wij op dit moment te maken hebben met het leerkrachtentekort, worden de lessen soms gegeven door een onderwijsondersteuner van de school. Wij doen alles binnen onze macht om geen klassen naar huis te sturen.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Leertijd

Reinheid, rust en regelmaat is wat wij belangrijk vinden voor iedereen. Wettelijk verdient elk kind op de basisschool (gemiddeld per jaar) 940u les. Bij ons op school krijgt ieder kind naast de lessen van de groepsleerkracht, ook vakonderwijs op gebied van muziek en beweging (lichamelijke oefening). Wij zijn van mening dat ieder kind bij ons op school leertijduitbreiding verdient. Vanuit die gedachte verzorgen wij een structureel jaarrooster waarbinnen kinderen tot wel 1000u les krijgen. Dit zorgt voor minder werkdruk, want het lesprogramma met alle daarbij en daarnaast te leveren zorg kan over veel meer praktische lestijd gedurende het jaar verdeeld worden. 

Taalonderwijs

Een goede, grondige beheersing van de Nederlandse Taal is een voorwaarde voor alles wat we onze kinderen gunnen, tijdens en na hun jaren bij ons op school.

Het uitgangspunt is dat we alle kinderen, elke dag en in elke situatie, onderdompelen in rijke en goed verzorgde taal. Dat vooronderstelt veel voorbeeldgedrag, al was het maar omdat een correcte taalbeheersing primair voortvloeit uit luisteren en imitatie. Wij spreken dus zoveel mogelijk correct en rijk Nederlands in volledige zinnen, en verwachten hetzelfde van al onze leerlingen. Dezelfde norm zullen we hanteren in ons aanbod van rijke teksten en jeugdliteratuur.

Zelf lezen - bibliotheek

Veel lezen is goed voor de taalontwikkeling van kinderen. Daarom moedigen wij de kinderen aan veel te lezen. Op de eerste etage van onze school vindt u onze schoolbibliotheek. De school schaft ieder jaar nieuwe boeken aan om de leesboekencollectie uit te breiden. Hierdoor is er voor de kinderen een grote keuze uit boeken. Bij de aanschaf van de boeken wordt erop gelet of de boeken aantrekkelijk zijn en passen bij de belangstelling en ontwikkeling van de kinderen.

Voorlezen 

In alle groepen wordt regelmatig voorgelezen. Het is van groot belang, dat thuis ook wordt voorgelezen. Wij hebben op school de zgn. Verteltassen te leen, zodat u thuis op allerlei manieren met uw kind aandacht kan besteden aan lezen en aan wat er op school en thuis te leren valt. 

Rekenen

Kunnen rekenen is een voorwaarde om goed te kunnen functioneren in onze maatschappij. Rekenen-wiskunde is namelijk overal om ons heen: in getallen, structuren, verhoudingen, patronen en algoritmen. Op prijskaartjes, op plattegronden of in grafieken met cijfers.

Het uitgangspunt is dat kinderen op een zo efficiënt mogelijke manier kennis en vaardigheden leren beheersen en toe kunnen passen. De leerkracht is bekend met de leerproces en weet welke kennis en vaardigheden cruciaal zijn om aan te bieden. Een goede rekenles bestaat uit een systematisch opgebouwde EDI instructie met veel interactie die kinderen aanzet tot denken en feedback op het proces. 

Bewegingsonderwijs

Beweging is gezond voor ieder kind. Wij besteden structureel aandacht aan bewegen en sport. Onze kinderen bewegen minimaal 1,5 uur per week in de gymzaal, daarnaast spelen de kinderen begeleid buiten en worden verschillende naschoolse activiteiten georganiseerd.

Het uitgangspunt is kinderen kennis te laten maken met een breed aanbod van activiteiten waarin bewegen centraal staat. Zo leren ze, binnen hun eigen mogelijkheden, beter bewegen en met elkaar om te gaan. Hierdoor ontstaat plezier in bewegen. En beweegplezier draagt bij aan een actieve en gezonde leefstijl.

Het Leerorkest

Dit onderschoolse en naschoolse project verzorgt 4 jaar lang (gr 5/8) muziekles op een van de instrumenten uit het symfonieorkest. Al onze kinderen krijgen wekelijks les per instrument of instrumentengroep (bij. alle strijkers), en periodiek met het gehele orkest samen. In de naschoolse variant komen de zeer gemotiveerde en getalenteerde kinderen bijeen, om in kleiner verband hun vaardigheden nog verder te ontwikkelen.

Brede Schoolaanbod

De Polsstok maakt samen met goede buur obs Bijlmerhorst deel uit van een zgn. De Brede School. Naast veel samenwerking en naschoolse activiteiten (NSA, plaatselijk bekend als ‘Stuif’) betekent dit ook veel zeer nabije zorg, zoals logopedie, fysiotherapie en periodiek de schooltandarts. In onze NSA bieden we veel leerzame activiteiten aan, die bijdragen aan een brede talentontwikkeling.

In mei 2023 is daarnaast de Polsstokacademie gestart: 2 dagen naschoolsaanbod tot 16:30 met huiswerkbegeleiding en sport.

Schooljaar 20232024 kunnen leerlingen van de groepen 3 en 4 in het naschoolsaanbod deelnemen aan schoolzwemmen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Inhoud van de lessen

De Kerndoelen zijn streefdoelen van het ministerie van onderwijs die aangeven waarop basisscholen zich moeten richten bij de ontwikkeling van hun leerlingen. Kerndoelen geven aan wat leerlingen aan het eind van hun schooltijd moeten kennen en kunnen. In de kerndoelen staat niet beschreven hoe scholen de doelen moeten bereiken. Op basis van de kerndoelen stellen scholen zelf het onderwijsprogramma samen. De kerndoelen richten zich op de volgende vakgebieden: Nederlands, Engels, Rekenen en wiskunde, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige oriëntatie en Bewegingsonderwijs.


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school heeft de volgende ambities:

  • Het ontwikkelen van de Polsstok Academie.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie

In de Voor- en Vroegschool (VVE) zorgen we voor de ontwikkeling van peuters vanaf 2,5 jaar tot kleuters van 6 jaar. De peuters worden opgevangen in peutergroepen (de Voorschool) en op 4-jarige leeftijd gaan de kleuters naar de Vroegschool (groepen 1 en 2 van de basisschool). In de VVE gaat het in de eerste plaats om de goede taalontwikkeling van kinderen. Daarom hebben de Voor- en de Vroegschool het onderwijs op elkaar afgestemd. Op de VVE van de Polsstok gebruiken de peuters en kleuters dezelfde onderwijsmethode genaamd Piramide. Wij hanteren de nieuwste versie. Peuterleidsters en leerkrachten van de groepen 1-2 volgen een uitgebreide scholing over deze ´vroege ontwikkeling van kinderen´. Piramide is een combinatie van spelen, werken en leren. Kinderen krijgen gerichte individuele hulp van de leerkracht en/of tutor waar dat voor hun ontwikkeling nodig is. Piramide werkt met thema’s die duidelijk in het groepslokaal aanwezig zijn. De ouders worden betrokken bij de thema’s en kunnen daarmee ook extra stimulans geven aan hun kind.  

Hiermee helpen ouders de praktische leertijd van hun kind te vergroten wat een groot effect heeft op de ontwikkeling. U kunt als ouder o.a.:

- informatie krijgen over de thema’s en onderwerpen.

- een werkje met uw eigen kind in de groep doen.

- naar huis meegegeven werkjes samen verder afmaken.

- Piramide-ouderbijeenkomsten bijwonen.

- Verteltassen lenen om thuis op allerlei manieren met uw kind aandacht te besteden aan lezen en aan wat er op school en thuis te leren valt.  

De Polsstok-VVE is een samenwerkingsverband tussen Voorschool De Egeltjes (van welzijnsinstelling Swazoom) en de basisschool, en is gehuisvest in het schoolgebouw van de Polsstok. Aan de VVE zijn geen aparte kosten verbonden.

Terug naar boven