Huibersschool Dalton basisschool

Jacob Geelstraat 48 1065 VT Amsterdam

  • Sporten is belangrijk! Alle kinderen krijgen 2 maal gym per week van onze vakleerkracht.
  • De rode loper ligt al voor u uitgerold. 
Wees welkom!
  • We halen de omgeving naar binnen en de leerlingen naar buiten, om zo ons onderwijs te verrijken en verdiepen.
  • Gezond eten en gedrag wordt gestimuleerd op de Huibersschool

Het team

Toelichting van de school

Samenstelling van het team:

- 14 groepsleerkrachten, waaronder een vakleerkracht bewegingsonderwijs

- coördinatoren (taakbeleid) voor: taal, rekenen, NT2, cultuur, sociale veiligheid, brede school, naschoolse activiteiten, ICT, ouders, naschoolse activiteiten

- 2 intern begeleiders (onderbouw en bovenbouw)

- meerscholendirecteur en 2 adjunct-directeuren (onderbouw en bovenbouw)

- administratief medewerker

- voorschool-leidsters van Impuls

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van een leerkracht zijn er verschillende mogelijkheden:

- de zieke leerkracht wordt vervangen door een collega;

- de groep wordt verdeeld over andere groepen

- de leerlingen worden in overleg met de ouders naar huis gestuurd.

Ook worden leerkrachten vervangen i.v.m. studieverlof of andere verlofredenen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Huibersschool heeft veel oog voor talentontwikkeling.
Tijdens en na school vinden er activiteiten plaats in onze gymzaal / muzieklokaal / BeVo lokaal. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Thematisch werken: In de groepen 1/2 wordt gewerkt met onderwijsthema’s, waarin het beredeneerd aanbod richtinggevend is. Er worden per jaarthema’s behandeld, die betekenis hebben voor kinderen en vanwaaruit het volledige kleuteronderwijs wordt aangeboden. Kinderen krijgen het aanbod dat past bij hun ontwikkeling.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Huibersschool staat in de Jacob Geelbuurt in AmsterdamNieuw-West. Een buurt met veel verschillende culturen en mensen met verschillende achtergronden. Op de Vreedzame Huibersschool wordt daarom veel aandacht besteed aan hoe je omgaat met al die verschillen. Er heerst veel rust en duidelijkheid in de school. De leerkrachten gaan op een pedagogisch vreedzame manier om met de leerlingen en creëren een positieve sfeer waarin leerlingen kunnen leren. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij zijn bezig met een gestructureerd plan voor de inzet van onderwijsondersteuners. 

Daarnaast wordt de komende jaren ook de structuur van de zorg en ondersteuning herzien n.a.v. de Amsterdamse Familieschool. Dit biedt mogelijkheden voor een sterkere samenwerking met externen binnen de school. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij hechten veel waarde aan een sterke samenwerking met de Voorschool. Kinderen gaan daar vanaf 2 / 2,5 jaar heen. Als ze 4 jaar worden kunnen ze gemakkelijk intern doorgroeien naar de kleutergroepen. 

De voorschool zit intern in ons gebouw en de pedagogisch medewerkers voelen als een onderdeel van ons team. We werken samen vanuit de daltongedachte aan onze opvang en onderwijs.  

Terug naar boven