Huibersschool Dalton basisschool

Jacob Geelstraat 48 1065 VT Amsterdam

  • Schoolfoto van Huibersschool Dalton basisschool
  • Sporten is belangrijk! Alle kinderen krijgen 2 maal gym per week van onze vakleerkracht.
  • Schoolfoto van Huibersschool Dalton basisschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindtoetsresultaten zijn de afgelopen jaren 2 schooljaren omhoog gegaan op de Huibersschool. 

School heeft hard gewerkt aan de kwaliteitsverbetering en is van plan dit de komende jaren voort te zetten, door o.a. het eigenaarschap van leerlingen op hun leerproces te vergroten en aan te sluiten op de belevingswereld van de leerlingen.

Het percentage leerlinggewichten is landelijk aangepast naar beneden. Echter school is het niet eens met de wijze van toekenning van de leerlinggewichten.

School streeft er naar om de aan de eisen van de landelijke normen te voldoen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In groep 2 t/m 8 worden elk jaar 2 maal de Cito toetsen afgenomen.

Leerkrachten analyseren deze Cito toetsen met elkaar en presenteren aan elkaar de vervolgstappen.

Zij stellen zich de vragen: hoe groot is de groei die elke leerling heeft gemaakt, welke interventies zijn er nodig, wat kan op school en wat kunnen ouders thuis eventueel inzetten, etc.?

De school bekijkt jaarlijks hoe de leerling-, groep- en schoolresultaten zijn en vergelijken de resultaten met het landelijk gemiddelde en met de schoolgemiddelden in de buurt. Elk half jaar worden n.a.v. de resultaten streefdoelen opgesteld per leerling, per groep en op schoolniveau.

Dit proces wordt elke keer met het hele team besproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Huibersschool geeft een advies dat past bij het kind. De basisschool is pas het begin van de schoolloopbaan van een kind. Na de basisschool maakt het kind een overstap naar het voortgezet onderwijs. Daar zijn nog heel veel mogelijkheden om door te stromen en je dromen waar te maken.

Op de Huibersschool wordt het advies VO vanaf groep 7 van elk kind opgesteld door de groepsleerkrachten van groep 7 en 8, de Intern Begeleider en de directeur. Er wordt gekeken hoe het kind werkt in de groep, hoe serieus het is met huiswerk en toetsen leren thuis, hoe de toetsen in de groep gaan en hoe het kind gescoord heeft voor de Cito toetsen. Dit advies wordt aan het eind van groep 7 tijdens een gesprek met ouder en leerling besproken. In groep 8 volgt in januari het definitieve advies. Ook hier zijn het kind en ouders uitgenodigd.

Wij realiseren ons dat dit een spannende tijd is voor ouders en kind. Daarom starten wij in groep 7 al met een voorlichtingsmiddag aan ouders, delen wij informatie uit in groep 8 en zorgen wij dat we de open dagen van de VO-scholen bij ouders en kind bekend maken.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven