Jenaplanschool Atlantis

Schuitenhuisstraat 5 1069 WK Amsterdam

  • Jenaplanschool Atlantis staat in een groene omgeving en heeft een ruim en groen speelplein.
  • Samen leren - samen spelen
  • Ouders en kinderen verzorgen samen de tuinbakken om de school.
  • Om de school is veel ruimte met veel groen en fijne speelmogelijkheden.
  • Het kringgesprek is een belangrijke werkvorm.

Het team

Toelichting van de school

Het team van Atlantis toont een goede mengeling van jong en oud, ervaren en (relatief) nieuw.  We zijn blij dat we naast juffen ook enkele meesters hebben in de school.

De school heeft de beschikking over een intern begeleider (tevens rekenspecialist), een vakleerkracht bewegingsonderwijs en twee onderwijsassistenten. Tweewekelijks krijgen alle kinderen van de school les van een vakleerkracht muziek van de Muziekschool Amsterdam.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We proberen bij ziekte of verlof van personeel zo veel mogelijk te zorgen voor vervanging, bijvoorbeeld door een ambulant teamlid in te zetten, een part timer een dag extra te laten komen of een invaller van een uitzendbureau. Soms komt er in een dergelijke situatie een kunstenaar, die een dag lang een project doet met een groep. Als deze oplossingen niet mogelijk blijken te zijn, worden kinderen over andere groepen verdeeld. Met het huidige lerarentekort zullen we, bij te veel zieken tegelijk, wellicht kinderen naar huis moeten sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In onze Jenaplanschool zitten kinderen in stamgroepen.

Wat is een stamgroep?
In een stamgroep zitten leerlingen van twee of drie leerjaren bij elkaar in de klas. Elk kind is een jaar jongste en een jaar oudste. Op deze manier leren kinderen van verschillende leeftijden met elkaar samenwerken, rekening houden met elkaar en verantwoordelijkheid dragen voor elkaar.

Welke stamgroepen zijn er?
Twee onderbouwgroepen met de leerjaren 1/2
Drie middenbouwgroepen met de leerjaren 3 en 4/5
Twee bovenbouwgroepen met de leerjaren 6/7/8

Welke groepen zijn er nog meer?
Kinderen die meer of op een andere manier uitdaging nodig hebben, komen één keer per week samen en krijgen verdiepingsstof.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw wordt alle leerstof door middel van spel aangeboden. De groepen werken rond thema's, waarin de stof geïntegreerd aan bod komt.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onder wereldoriëntatie vallen de vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, techniek en verkeer. We geven deze vakken in samenhang met elkaar. Dat doen we in thema's. We kiezen thema's die voor de kinderen interessant zijn en die hen nieuwsgierig maken. Bij voorbeeld: dinosaurussen, de middeleeuwen, het heelal. We laten hen spelen, experimenteren, onderzoeken en presenteren. Zo werken we aan de doelen op een manier die voor de kinderen motiverend en betekenisvol is.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wat houdt Passend onderwijs in?

  • Scholen en schoolbesturen hebben de plicht elk kind een goede onderwijsplek te bieden (zorgplicht). Voor de meeste kinderen is het reguliere basisonderwijs de beste plek. Als het echt nodig is, kunnen kinderen naar het speciaal (basis)onderwijs.
  • Kinderen krijgen daar waar mogelijk onderwijs dicht bij huis. Dit betekent dat de ondersteuning zoveel mogelijk op de basisschool wordt gegeven.
  • Scholen moeten vooral uitgaan van de mogelijkheden van de kinderen en minder nadruk leggen op de eventuele beperkingen.

Bij het uitvoeren van passend onderwijs krijgen we ondersteuning en advies van het Samenwerkingsverband Amsterdam en Diemen. (www.swvamsterdamdiemen.nl). Daarnaast werken we samen met de Ouder- en Kindteams van de gemeente en met Jeugdzorg. Onze ouder- en kind adviseur (OKA) is Christa Wiersma ze werkt op maandag tot en met donderdag en is te bereiken via c.wiersma@oktamsterdam.nl of telefonisch 0633321893

Ondersteuning op Jenaplanschool Atlantis

Als Jenaplanschool werken we met een duidelijke pedagogische visie. We richten ons op het totale kind en kijken daarbij naar de individuele behoefte. We richten ons op de persoonlijke ontwikkeling van het kind, niet op de ontwikkeling van een kind in vergelijking met anderen. Daarbij draait het om samenleven: samen werken, spelen, spreken en vieren. We stimuleren de verantwoordelijkheid van kinderen; voor zichzelf, voor elkaar en voor de omgeving. Dit stelt ons in staat om in een breed scala aan onderwijsbehoeften te voorzien. 

Een andere kracht van Jenaplan is het stimuleren van het zelf reflecterend vermogen, zowel bij kinderen als bij leerkrachten. Dit maakt dat ons passend onderwijs voortdurend in ontwikkeling is. Wat kunnen we al en wat willen we nog leren? Op welke gebieden kunnen we onze kennis en grenzen uitbreiden en waar niet? Wat kunnen we leren van onze eerdere ervaringen en hoe kunnen we die kennis delen? Deze vragen blijven we onszelf en elkaar stellen, om elke keer weer beter in staat te zijn een passend onderwijsaanbod te bieden.

We hebben ervaring met en kennis over het werken met kinderen met een TOS (taalontwikkelingsstoornis), dyslexie, dyscalculie en meer- en hoogbegaafden. Voor kinderen met deze onderwijsbehoeften is passend aanbod beschikbaar. We zetten onze onderwijs assistenten in om kinderen extra te ondersteunen als dat nodig is. Meer- en hoogbegaafde kinderen krijgen een keer per week extra uitdaging in de Waterval-groep.

Doublures/kleuterverlenging

Mocht het onverhoopt voorkomen dat uw kind veel moeite heeft met de leerstof, dan kunnen we in overleg met u besluiten om uw kind te laten doubleren. Doubleren is niet altijd de oplossing en wordt van geval tot geval bekeken. Indien de voorwaarden, die nodig zijn om in groep 3 goed mee te kunnen komen, nog onvoldoende aanwezig zijn en een kind langer in groep 1/2 blijft, is er sprake van kleuterverlenging. Ook dit gebeurt in overleg met ouders en op grond van duidelijke argumenten. De eindbeslissing ligt in beide gevallen bij de school.

Wat als de juiste ondersteuning niet mogelijk is?

Soms kan het gebeuren dat onze school, ondanks de extra ondersteuning, geen passend onderwijs aan een leerling (meer) kan bieden. In dat geval zorgen wij ervoor dat de leerling ergens anders terecht kan waar deze ondersteuning welk wordt geboden. Dit kan op een andere school van hetzelfde bestuur zijn, een school van een ander bestuur of op een school voor speciaal (basis)onderwijs. Onderwijs dicht bij huis is hierbij een belangrijk uitgangspunt.  De verantwoordelijkheid voor het zoeken en aanbieden van een juiste onderwijsplek ligt bij de school waar de leerling is aangemeld.


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onderwijs aan jonge kinderen betekent op onze school vooral leren door te spelen, te ervaren en te ontdekken. We werken in thema's die kinderen uitdagen om op onderzoek uit te gaan en te experimenteren. We laten kinderen werken met echte materialen: sjouwen met autobanden en pallets, metselen met stenen, hutten bouwen met stokken, kleden en touw. In de hoeken spelen de kinderen het echte leven na in de banketbakkerij, bij de dierenarts of op de bouwplaats.

Natuurlijk houdt de leerkracht de doelen in het oog. Zij laat de kinderen tellen met hoeveel stenen de muur gebouwd moet worden en wegen hoeveel zand er nodig is voor het cement. Ze bespreekt met de groep hoeveel de koekjes moeten kosten, de stokbroden en de croissants. Zo leren de kinderen meteen de nieuwe woorden, die bij deze activiteiten aan bod komen. En de leerkracht leest verhalen voor om steeds nieuwe impulsen te geven aan het spel.

Terug naar boven