Jenaplanschool Atlantis

Schuitenhuisstraat 5 1069 WK Amsterdam

  • Jenaplanschool Atlantis staat in een groene omgeving en heeft een ruim en groen speelplein.
  • Samen leren - samen spelen
  • Ouders en kinderen verzorgen samen de tuinbakken om de school.
  • Om de school is veel ruimte met veel groen en fijne speelmogelijkheden.
  • Het kringgesprek is een belangrijke werkvorm.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Jenaplanschool Atlantis neemt in groep 8 de AMN toets af. Deze toets geeft informatie over het niveau van de leerlingen op een aantal vakgebieden, daarnaast over de capaciteiten van de leerling, zijn/haar interesses en motivatie. 

De gemiddelde eindscores op de AMN-toets was in 2017-2018: 396,4. Dit is ruim boven de inspectienorm (383.4) van de vergelijkingsgroep.

De gemiddelde eindscores op de AMN-toets was in 2018-2019: 398,1. Dit is ruim boven de inspectienorm (382) van de vergelijkingsgroep.

In schooljaar 2019-2020 is er geen eindtoets afgenomen vanwege de schoolsluiting t.g.v. de corona pandemie.

De inspectie beoordeelt de kwaliteit van de scholen in Nederland. Zij heeft hierbij regels opgesteld zodat zij op een eerlijke manier scholen kan vergelijken. Een van de onderdelen waar de inspectie normaal naar kijkt, is de gemiddelde score van de verplichte eindtoets. Komend schooljaar past de Inspectie van het Onderwijs de werkwijze rond de beoordeling van de onderwijsresultaten aan. Scholen in het funderend onderwijs worden in het schooljaar 2021/2022 niet beoordeeld op de resultaten. De inspectie wil zo in haar oordelen rekening houden met de omstandigheden die zijn ontstaan door de maatregelen vanwege het coronavirus. Voor meer informatie zie de website van de inspectie.  

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op Jenaplanschool Atlantis worden de tussenresultaten gevolgd door:

- het afnemen van methodegebonden toetsen

- het afnemen van Cito toetsen, 2 keer per jaar 

In de onderbouw werken de stamgroepleiders met Parnassys Leerlijnen voor de planning van doelen en observatie van de ontwikkeling van de leerlingen.

Op basis van de Cito-toetsen en de evaluaties van Parnassys Leerlijnen maken de stamgroepleiders een plan van aanpak voor de groep voor de komende periode. Hierin staat beschreven hoe het aanbod per vakgebied wordt vormgegeven, zodanig dat het zo goed mogelijk aansluit bij wat de leerlingen nodig hebben. We werken hierbij in drie niveaus: basis, intensief en uitdagend. De methodetoetsen worden gebruikt als tussenevaluatie bij de plannen van aanpak.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Amsterdamse afspraken: de kernprocedure PO-VO

De Amsterdamse schoolbesturen en de gemeente Amsterdam hebben het proces van aanmelding en inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs vastgelegd in de kernprocedure. Meer informatie over de kernprocedure vindt u hier en op de website www.voschoolkeuze020.nl.  

De verplichte eindtoets

Alle basisschoolleerlingenmaken in groep 8 een eindtoets. Op Atlantis maken we gebruik van de AMN toets. Meer informatie over de verplichte eindtoets vindt u op www.rijksoverheid.nl.     

In 2020 was de school vanwege de corona pandemie gesloten tijdens de periode van afname van de eindtoets. Het ministerie van Onderwijs heeft besloten dat scholen dat jaar geen eindtoets hoefden af te nemen. Er zijn van schooljaar 2019-2020 dan ook geen eindtoetsgegevens. 

Het schooladvies

Het schooladvies is bindend bij de toelating van leerlingen in het VO. Alle leerlingen in groep acht krijgen vóór 1 maart een definitief schooladvies voor het VO. In het schooladvies staat welk niveau voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past. Dit advies is gebaseerd op de gehele basisschoolperiode. Niet alleen leerprestaties, maar ook aanleg en talenten, de ontwikkeling tijdens alle leerjaren en de concentratie, motivatie en het doorzettingsvermogen van het kind spelen hierbij een belangrijke rol. 

Als een leerling de eindtoets PO beter maakt dan verwacht, dan moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. Deze heroverweging kán leiden tot een wijziging van het schooladvies. Soms is het resultaat van de eindtoets PO minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het advies níet aanpassen.   

Meer weten over het schooladvies VO? Klik hier of kijk op www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie van het onderwijs houdt het schoolbestuur, AMOS,  verantwoordelijk voor de kwaliteit van de school. De inspectie beoordeelt ieder schoolbestuur ten minste eens per vier jaar. Het oordeel van de inspectie over dit bestuur vindt u op de bestuurspagina Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep.

Niet alle scholen onder een schoolbestuur worden uitgebreid onderzocht. De inspectie kiest in samenspraak met het schoobestuur een klein aantal scholen voor een meer uitgebreid onderzoek. Reden voor een dergelijk onderzoek kan zijn dat de inspectie reden heeft tot zorg om een bepaalde school of omdat er een specifieke ontwikkeling op een school heeft plaatsgevonden. 

Er is recentelijk geen oordeel gegeven over Jenaplanschool Atlantis afzonderlijk. De resultaten van de school zijn stabiel en de school kan goed laten zien hoe zij werkt aan haar verdere ontwikkeling.

Meer informatie hierover vindt u op de site van de Inspectie van het Onderwijs, www.onderwijsinspectie.nl.

Terug naar boven