Oecumenische basisschool Ichthus

Louis Davidsstraat 101 1068 SJ Amsterdam

  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Ichthus
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Ichthus
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Ichthus
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Ichthus

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het leerlingvolgsysteem

De overheid heeft in de Wet op het Primair Onderwijs aangegeven dat het onderwijs zich moet richten op de mogelijkheden van de leerling. Het onderwijs moet kunnen “omgaan met verschillen”. Verschillen in leermogelijkheden van kinderen maar ook in gedrag. Dit betekent automatisch dat de resultaten van ons onderwijs per kind verschillend zullen zijn. Het is onze taak om elk kind alles dat binnen ons vermogen ligt te bieden om zowel het leren als de persoonlijkheidsontwikkeling goed te begeleiden en mogelijk te maken. Daar staan wij voor. Op de Ichthusschool hebben we het onderwijs in de groepen goed georganiseerd. Door observaties en analyse van de leeropbrengsten op school-groep en leerling niveau weten de leerkrachten welke leerlingen op welke gebieden extra ondersteuning nodig hebben. Dit kan variëren van het aanbieden van extra uitdaging tot het herhalen en extra oefenen van de reguliere lesstof. Wanneer een leerling ondanks de aanpassingen onvoldoende profiteert van het onderwijsaanbod kan in incidentele gevallen een eigen leerlijn worden opgesteld. De leerresultaten worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem (LVS). Om de ontwikkeling van onze leerlingen optimaal te kunnen volgen, bestaat het LVS o.a. uit: observaties door de leerkracht, methodegebonden toetsen, methode onafhankelijke toetsen (CITO en DIA). De verzamelde gegevens bewaren wij in een geautomatiseerd leerlingvolgsysteem (ParnasSys).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De kernprocedure PO -VO

De Amsterdamse schoolbesturen en de gemeente Amsterdam hebben het proces van aanmelding en inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs vastgelegd in de kernprocedure. Meer informatie over de kernprocedure kunt u vinden op de website www.voschoolkeuze020.nl

De verplichte eindtoets

Alle basisscholen moeten in groep 8 de eindtoets primair onderwijs afnemen. Dit gebeurt tussen 15 april en 15 mei. Op onze school hanteren we daarbij de Route 8 eindtoets. Het bestuur kan in sommige, in de wet omschreven, situaties bepalen dat een leerling geen eindtoets aflegt. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. Meer informatie over de verplichte eindtoets vindt u op www.rijksoverheid.nl

Het schooladvies

het schooladvies is bindend bij de toelating van leerlingen in het VO.

Alle leerlingen in groep 8 krijgen voor 1 maart een definitief schooladvies voor het VO. In het schooladvies staat welk niveau voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past.Dit advies is gebaseerd op de gehele basisschoolperiode. Niet alleen leerprestaties, maar ook aanleg en talenten,de ontwikkeling tijdens alle leerjaren en de concentratie,motivatie en doorzettingsvermogen van de leerling spelen hierbij een belangrijke rol.

Wanneer de leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht dan kan de basisschool het schooladvies heroverwegen. Deze eroverweging kan leiden tot een wijziging van schooladvies. Soms is het resultaat van de  eindtoets minder goed dan verwacht. In dat geval mag het advies niet worden aangepast.

meer wten over het schooladvies kijk dan op: www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In mei 2014 bezocht de inspecteur de Ichthusschool. De inspecteur concludeerde dat de kwaliteit van het onderwijs op orde is. Zij is blij met de zichtbare stappen die de school, in korte tijd, in haar kwaliteitsontwikkeling heeft gezet. Zij benoemt ons team als een "veerkrachtig team".  

De onderdelen, die door de inspectie zijn beoordeeld, zijn:

  •  De opbrengsten, dit zijn de toetsresultaten.
  •  Het aanbod
  •  Het schoolklimaat
  •  De lessen die de inspecteur heeft bezocht
  •  De zorg en begeleiding
  •  De kwaliteitszorg

Terug naar boven