Oecumenische basisschool Ichthus

Louis Davidsstraat 101 1068 SJ Amsterdam

 • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Ichthus
 • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Ichthus
 • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Ichthus
 • Schoolfoto van Oecumenische basisschool Ichthus

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging:  in geval van ziekte of verlof van een leerkracht zijn de volgende mogelijkheden:       

 • Er komt een externe invalkracht de groep overnemen
 • Een enkele keer kan het zijn dat een klas thuis blijft
 • Bij langduriger verlof  organiseren wij bij voorkeur langdurige vervanging
 • Ambulante leerkracht kan bij hoge uitzondering een groep vervangen
 • Groepjes leerlingen worden verdeeld over de andere groepen.

De school zorgt ervoor dat de verdeelde leerlingen zoveel mogelijk het reguliere lesprogramma volgen of zelfstandig te verwerken oefenstof krijgen wat aansluit bij het reguliere programma.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Ichthusschool is een school waar het lesaanbod voor de leerlingen breed is. Hiermee bedoelen wij dat wij niet alleen de kernvakken aanbieden maar ook:

 • Onderzoekend leren wordt tijdens Wetenschap en Techniek vormgegeven
 • Wij bieden leerlingen die meer aankunnen dan het reguliere lesprogramma extra lessen aan in het Lab
 • Na schooltijd is het mogelijk deel te nemen aan een naschools aanbod. Dit aanbod staat in het verlengde van onze visie.
 • Wij gaan naar diverse voorstellingen
 • Museumbezoeken
 • Sportactiviteiten
 • Natuurlessen o.a schooltuinen

De school beschikt over een mooie theaterzaal waar diverse culturele activiteiten plaatsvinden zowel voor als door de kinderen.

De Ichthusschool is een gezonde school. Hygiëne is daar een belangrijk onderdeel van. Na de gymles is douchen vanaf groep 4 verplicht.

Leerlingen mogen eventueel tijdens het douchen een onderbroekje aan.Het is niet nodig om zeep en shampoo mee te nemen, afspoelen is voldoende.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Activiteiten in groep 1 en 2

In de groepen 1 en 2 werken wij thematisch vanuit de methode Sil en daarnaast eigen thema's. Vanuit de methode worden activiteiten aangeboden waarbij alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. 

Spel

Kinderen leren door spel. In spel onderzoeken kinderen de wereld. Zij leren zichzelf en anderen beter kennen. Ze oefenen, lossen problemen op en verwerken wat ze hebben meegemaakt. Van speelleren naar speelwerken. Zelfsturing is daar bij van groot belang voor schoolsucces.  Dit zelfsturend vermogen stimuleren wij d.m.v. samen plannen maken en vormgeven in de themahoek.

Engels                                                                                                                                                                           

Amsterdam wordt steeds internationaler. Wij merken dit ook aan onze populatie. De taal die ons op de Ichthusschool bindt is Engels. Wij vinden het dan ook noodzakelijk onze leerlingen al vroeg vertrouwd te maken met de Engelse taal. Alle groepen, vanaf groep 1,  krijgen Engelse les.Wij proberen in de bovenbouw enkele thema's ,bij het vak beeldende vorming, in het Engels te geven.

Rooster

Elke dag heeft een vaste indeling. Door de vaste structuur is de dag voor de kinderen voorspelbaar.De leerkracht heeft ruimte om met kleine groepjes leerlingen aan de slag te gaan, waardoor zij goed kan aansluiten  bij de individuele leerling. De speelwerktijd is een centraal onderdeel van het rooster.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

 • Veel vakken lopen in elkaar over. Wij noemen dat vak integratie binnen het rooster.
 • Wereldoriëntatie en levensbeschouwing zijn de vakken waar (wereld) burgerschap onder valt.
 • Sociale vorming staat niet als vak omschreven en zien wij als de rode draad binnen ons onderwijs.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het ondersteuningsprofiel. 

Iedere school heeft een ondersteuningsprofiel. In dit document beschrijft de school welke ondersteuning zij kan bieden; zelf of met hulp van anderen. Ook beschrijft het welke ambities de school heeft in het kader van passend onderwijs. Er staat tevens beschreven wanneer de grenzen van wat een school aan ondersteuning kan bieden, bereikt worden. In het schoolondersteuningsprofiel staat: wat de basiskwaliteit is die de school voor iedere leerling biedt; welke basisondersteuning er is voor leerlingen die dit nodig hebben; hoe extra ondersteuning gerealiseerd kan worden; hoe de samenwerking in de wijk vorm krijgt; hoe de school wil samenwerken met ouders.Behalve een specifiek schoolgedeelte, bevat het ondersteuningsprofiel ook een algemeen AMOS-deel. Daarin beschrijft het bestuur de normen en ambities die zij heeft met betrekking tot passend onderwijs.Het ondersteuningsprofiel vindt u  op onze website  

Basis- en extra ondersteuning

Iedere school krijgt middelen toegewezen voor basisondersteuning. Dit zijn de preventieve en licht curatieve interventies die een school in principe vooriedere leerling in kan zetten. Deze interventies hebben betrekking op:        

 • Dyslexie of dyscalculie; 
 • Leerlingen met een niet-gemiddeld leerrendement; 
 • Faciliteiten in het gebouw;   
 • Sociale vaardigheid en gedrag

Daarnaast kan een school een beroep doen op middelen voor ‘extra ondersteuning’. Deze inzet is nodig wanneer een leerling een specifieke ondersteuningsvraag heeft die niet binnen de basisondersteuning valt. Hiervoor wordt door de school, in samenspraak met ouders, een groeidocument ingevuld. Leerlingen met een onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte die het gevolg is van een ernstige visuele beperking of van ernstige taal-/spraak-/gehoorproblematiek worden ook de komende jaren nog begeleid door begeleiders vanuit de SO scholen die hierin gespecialiseerd zijn.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven