IKC NoordRijk

Braeburnstraat 1 1036 LD Amsterdam

Het Integraal Kindcentrum IKC NoordRijk.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

IKC NoordRijk is een groeischool. Dat betekent dat veel kinderen niet instromen in groep 1, maar in hogere leerjaren. Deze kinderen komen van andere scholen naar IKC NoordRijk. Deze kinderen zijn gewend aan een andere werkwijze en meestal aan andere methoden. Daarnaast heeft IKC NoordRijk een gemengde populatie. Er zijn kinderen die met een behoorlijke taalachterstand op school komen, maar niet als dusdanig worden aangemerkt, omdat de ouders een te hoge opleiding hebben gevolgd. We hebben kinderen van een niet Westerse afkomst en derhalve thuis geen  Nederlands spreken. De inspectie telt de kinderen die korter dan 2 jaar op een basisschool hebben gezeten niet mee bij de schoolscore. Aangezien wij een groeischool zijn, hebben wij dus ook in toenemende mate kinderen die korter dan 2 jaar op IKC NoordRijk zitten. De resultaten van de Cito eindtoets zijn in het schooljaar 2020-2021 op orde. Over het algemeen behalen de meeste kinderen het referentieniveau behorend bij hun advies.  Daar heeft de school hard aan gewerkt en we blijven hard werken om de eindresultaten op orde te houden. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Niet alleen de Cito resultaten nemen een belangrijke plaats in binnen het leerproces, maar ook alle methodetoetsen. Aan de hand van deze resultaten bekijkt de leerkracht wat de groep of het kind nodig heeft. Er worden nieuwe haalbare doelen gesteld en tevens wordt gekeken welke materialen en/of middelen hierbij nodig zijn. Na elke methodetoets stelt de leerkracht een "actie op maat "op voor zijn groep waarin wordt aangegeven op welke wijze men in de klas werkt om de niet behaalde doelen als nog te kunnen halen. Ook wel onderwijs op maat genoemd. Met deze actieplannen wordt dagelijks gewerkt. Zo vindt er na elke Citoperiode een evaluatie plaats op zowel groeps- als op schoolniveau.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In juni 2018 is de inspectie op school geweest voor een herstelonderzoek. De opbrengsten van de cito eindtoets was voldoende en dat was de reden van het herstelonderzoek. De school is op alle punten positief is beoordeeld. Leerstofaanbod is breed en dekkend en door het werken met Vier keer Wijzer worden leerlingen die meer aan kunnen gestimuleerd. Verder vond de inspectie de leeromgeving aantrekkelijk en de school heeft voldoende zicht op de ontwikkeling van kinderen. De inspectie zag ook dat de kinderen taakgericht zijn en dat het lesgeven schoolbreed van voldoende kwaliteit is. De inspectie was ook tevreden over het pedagogisch klimaat. Er heerst een plezierig en veilig klimaat om tot leren te komen. Gedragsregels zijn zichtbaar door de hele school en er wordt weinig gepest. De kinderen zijn blij met hun meesters en juffen.

Terug naar boven