IKC NoordRijk

Braeburnstraat 1 1036 LD Amsterdam

Het Integraal Kindcentrum IKC NoordRijk.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Niet alleen de Cito resultaten nemen een belangrijke plaats in binnen het leerproces, maar ook alle methodetoetsen. Aan de hand van al deze toetsresultaten bekijkt de leerkracht wat de groep of het individuele kind nodig heeft. Er worden nieuwe haalbare doelen gesteld en tevens wordt gekeken welke materialen en/of middelen hierbij nodig zijn. Na elke methodetoets stelt de leerkracht een "actie op maat "op voor zijn groep waarin wordt aangegeven op welke wijze men in de klas werkt om de niet behaalde doelen als nog te kunnen halen. We noemen dat ook wel onderwijs op maat. Met deze actieplannen wordt dagelijks gewerkt. Zo vindt er na elke Citoperiode een evaluatie plaats op zowel groeps- als op schoolniveau.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladvies en voortgezet onderwijs: Vanaf schooljaar 2023-2024 is de eindtoets veranderd naar de doorstroomtoets. Hieronder vindt u het tijdspad: Aan het einde van groep 7 voeren wij met de ouders/verzorgers en leerling een oriënterend gesprek VO. Met als doel de doorstroom naar het voortgezet onderwijs te bespreken. In november (begin van groep 8) worden de B8 Cito toetsen afgenomen. Midden januari (in groep 8)  volgen de "voorlopige" adviesgesprekken. Dit voorlopig advies, wordt samen met de leerkrachten van de groepen 7 en 8, de intern begeleider en de directie bepaald. De leerprestaties, de werkhouding, motivatie, aanleg en ontwikkeling van de kinderen worden hierin meegenomen. (Waar nodig adviseren we ouders/verzorgers en kinderen te kiezen voor een bepaalde school of schooltype om daarmee zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wijze waarop het kind zich ontwikkelt en de talenten die wij bij het kind hebben gezien en bevorderd).In februari maken de leerlingen uit groep 8 (vanaf schooljaar 2023-2024) de doorstroomtoets. In maart voeren de leerkrachten de definitieve adviesgesprekken met ouders/verzorgers en leerlingen. Eind maart meldt iedere leerling zich voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau. Methodetoetsen en Leerling in beeld: Meerdere malen per schooljaar toetsen wij de leerresultaten van onze leerlingen met de methodetoetsen en de “Leerling in beeld" toetsen van Cito. Na een analyse van de resultaten passen wij ons onderwijsaanbod zo nodig aan.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op schoolniveau streven we naar een positief sociaal en moreel klimaat waarin:

  • leerkrachten prettig werken,
  • handelingsverlegenheid bij leerkrachten voorkomen wordt,
  • kinderen zich veilig voelen, kinderen zich gehoord voelen,
  • iedereen bereid is zich te verplaatsen in de ander,
  • iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat,
  • de eigen kracht van kinderen benut wordt.

Dagelijks besteden wij aandacht aan de wijze waarop wij met elkaar omgaan d.m.v. de lessen van de Vreedzame School. Daarnaast neemt de school actief deel aan de totstandkoming van een Vreedzame Wijk. 

Binnen heel IKC NoordRijk zijn we bezig met het opstellen van een grondwet, waarin de waarden van een Vreedzaam IKC staan beschreven.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • zorgzaam met elkaar omgaan
  • open staan voor verschillen
  • conflict oplossen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In juni 2018 is de inspectie op school geweest voor een herstelonderzoek. De opbrengsten van de cito eindtoets was voldoende en dat was de reden van het herstelonderzoek. De school is op alle punten positief is beoordeeld. Leerstofaanbod is breed en dekkend en door het werken met Vier keer Wijzer worden leerlingen die meer aan kunnen gestimuleerd. Verder vond de inspectie de leeromgeving aantrekkelijk en de school heeft voldoende zicht op de ontwikkeling van kinderen. De inspectie zag ook dat de kinderen taakgericht zijn en dat het lesgeven schoolbreed van voldoende kwaliteit is. De inspectie was ook tevreden over het pedagogisch klimaat. Er heerst een plezierig en veilig klimaat om tot leren te komen. Gedragsregels zijn zichtbaar door de hele school en er wordt weinig gepest. De kinderen zijn blij met hun meesters en juffen.

Terug naar boven