IKC NoordRijk

Braeburnstraat 1 1036 LD Amsterdam

Het Integraal Kindcentrum IKC NoordRijk.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

IKC NoordRijk is een groeischool. Dat betekent dat veel kinderen niet instromen in groep 1, maar in hogere leerjaren. Deze kinderen komen van andere scholen naar IKC NoordRijk. Deze kinderen zijn gewend aan een andere werkwijze en meestal aan andere methoden. Daarnaast heeft IKC NoordRijk een gemengde populatie. Er zijn kinderen die met een behoorlijke taalachterstand op school komen, maar niet als dusdanig worden aangemerkt, omdat de ouders een te hoge opleiding hebben gevolgd. We hebben kinderen van een niet Westerse afkomst en derhalve thuis geen  Nederlands spreken. De inspectie telt de kinderen die korter dan 2 jaar op een basisschool hebben gezeten niet mee bij de schoolscore. Aangezien wij een groeischool zijn, hebben wij dus ook in toenemende mate kinderen die korter dan 2 jaar op IKC NoordRijk zitten. De resultaten van de Cito eindtoets zijn in het schooljaar 2020-2021 op orde. Over het algemeen behalen de meeste kinderen het referentieniveau behorend bij hun advies.  Daar heeft de school hard aan gewerkt en we blijven hard werken om de eindresultaten op orde te houden. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Niet alleen de Cito resultaten nemen een belangrijke plaats in binnen het leerproces, maar ook alle methodetoetsen. Aan de hand van deze resultaten bekijkt de leerkracht wat de groep of het kind nodig heeft. Er worden nieuwe haalbare doelen gesteld en tevens wordt gekeken welke materialen en/of middelen hierbij nodig zijn. Na elke methodetoets stelt de leerkracht een "actie op maat "op voor zijn groep waarin wordt aangegeven op welke wijze men in de klas werkt om de niet behaalde doelen als nog te kunnen halen. Ook wel onderwijs op maat genoemd. Met deze actieplannen wordt dagelijks gewerkt. Zo vindt er na elke Citoperiode een evaluatie plaats op zowel groeps- als op schoolniveau.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In juni 2018 is de inspectie op school geweest voor een herstelonderzoek. De opbrengsten van de cito eindtoets was voldoende en dat was de reden van het herstelonderzoek. De school is op alle punten positief is beoordeeld. Leerstofaanbod is breed en dekkend en door het werken met Vier keer Wijzer worden leerlingen die meer aan kunnen gestimuleerd. Verder vond de inspectie de leeromgeving aantrekkelijk en de school heeft voldoende zicht op de ontwikkeling van kinderen. De inspectie zag ook dat de kinderen taakgericht zijn en dat het lesgeven schoolbreed van voldoende kwaliteit is. De inspectie was ook tevreden over het pedagogisch klimaat. Er heerst een plezierig en veilig klimaat om tot leren te komen. Gedragsregels zijn zichtbaar door de hele school en er wordt weinig gepest. De kinderen zijn blij met hun meesters en juffen.

Terug naar boven