De Poolster

Plejadenplein 40 1033 VL Amsterdam

  • Leerlingen hebben de mogelijkheid om bij toerbeurt alleen of met anderen buiten de groep te werken.
  • De leerlingen en ouders van De Poolster hebben twee muren met eigen ontwerpen van heel mooi mozaïek voorzien .
  • De leerlingen van groep 3 t/m 7  nemen het tegen elkaar op tijdens diverse uitdagende sportieve activiteiten.
  • Leerlingen uit groep 5 t/m 8 leren spelen op een muziekinstrument en samen vormen zij een orkest.
  • Wij werken met de Vreedzame schoolmethode. Zo leren de leerlingen hoe zij met respect kunnen omgaan met anderen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van 2016 en 2017 waren onvoldoende. De Poolster was overgestapt naar een andere eindtoets. Achteraf bleek deze toets nog niet volledig te voldoen aan de normen. Maar omdat de normen van een adaptieve toets niet aangepast kunnen worden, kon dat ook niet met onze gepubliceerde resultaten.  De inspectie heeft op 14 november 2017 naar de resultaten gekeken. Hieronder een stukje uit het verslag van de inspectie:

De resultaten die de leerlingen in groep 8 behalen beoordelen wij over drie jaar bezien als voldoende. In 2015 en 2016 liggen deze onder de ondergrens die hierbij geldt, maar in 2017 liggen deze daarboven. In dit laatste jaar baseren wij het oordeel op de ondergrens die geldt voor scholen met een percentage gewichtenleerlingen zoals in de betreffende groep 8. Wij hebben hiervoor gekozen omdat het percentage in die groep 8 zeer sterk afwijkt van het schoolbrede percentage: in 2017 was dit meer dan twee keer zo hoog.

Ondanks dat de inspectie het als voldoende heeft beoordeeld kunnen de resultaten in dit programma niet worden aangepast. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Vanaf juni 2012 zijn de tussenresultaten van De Poolster door de inspectie voldoende bevonden. De resultaten zijn vanaf dat moment stijgende en vanaf juni 2013 bevinden de resultaten zich boven het landelijk gemiddelde. Slechts op basis van de CITO eindtoets 2013 blijft de Poolster uit het basisarrangement. Voor een verklaring van deze lage eindscore zie verklaring eindresultaten.

Terug naar boven