De Poolster

Plejadenplein 40 1033 VL Amsterdam

 • Leerlingen hebben de mogelijkheid om bij toerbeurt alleen of met anderen buiten de groep te werken.
 • De leerlingen en ouders van De Poolster hebben twee muren met eigen ontwerpen van heel mooi mozaïek voorzien .
 • De leerlingen van groep 3 t/m 7 nemen het tegen elkaar op tijdens diverse uitdagende sportieve activiteiten.
 • Leerlingen uit groep 5 t/m 8 leren spelen op een muziekinstrument en samen vormen zij een orkest.
 • Wij werken met de Vreedzame schoolmethode. Zo leren de leerlingen hoe zij met respect kunnen omgaan met anderen.

In het kort

Toelichting van de school

De Poolster is een Daltonschool, in september 2015 is certificering voor 5 jaar verlengd.

Onderwijs en methodiek wordt geijkt aan de daltonprincipes: zelfstandigheid,· verantwoordelijkheid,· samenwerking,· reflectie,·   effectiviteit/doelmatigheid en  borging

Samen leren Een Daltonschool is een leeromgeving waar leerlingen, leerkrachten, ouders en schoolleiding op natuurlijke wijze samenwerken en leren. Door je eigen leerproces te delen en die van de ander op je te nemen, ontstaat gedeelde verantwoordelijkheid.  Verantwoordelijkheid die nodig is om lesstof eigen te maken. Eigenaar zijn van je leerproces Door samen te zoeken naar vaardigheden, aan te sluiten bij de intrinsieke motivatie en het aangeboren onderzoekend vermogen van kinderen, brengen wij de ontwikkelbehoefte in kaart. In deze werkwijze is het de leerling die stuurt en eigenaar wordt van zijn leerproces. Leerkrachten helpen hierbij, in de rol van vraagbaak of materiedeskundige, maar vooral als coach. Een coach die door oefening en feedback leert te reflecteren totdat je het uiteindelijk zelf kunt. Instructie op maat wordt gegeven aan groepen leerlingen die op hetzelfde niveau werken.  Niveaus zijn een som van kennis en cognitieve mogelijkheden.

Modern en kritisch Zelfstandig en verantwoord burgerschap vereist meer dan alleen schoolse vaardigheden. 21e-eeuw vaardigheden, als probleemoplossend en creatief kunnen denken zijn essentieel voor de generatie die nu naar onze school gaat. Wij geloven in het belang van oefening en experiment. Aanbieden van Techniek, ICT, debatteren en filosoferen, biedt kansen om verschillende vaardigheden tegelijk in te zetten. Zo  werken we naar ontdekkend en ervarend leren en slaan we een brug naar het ontwikkelen van een wetenschappelijke houding.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Werken vanuit "leerdoelen"
 • Durven, dromen, doen!
 • Leerkracht is coach.
 • Keuze-ateliers
 • Klaar voor de toekomst

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
218
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij hebben gekozen voor drie aanbieders om de ouders de gelegenheid te geven om een bewuste keus te kunnen maken qua invulling activiteiten voor het kind en opvangtijd.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven