3e Daltonschool Alberdingk Thijm

Van Ostadestraat 203 1073 TN Amsterdam

  • Schoolfoto van 3e Daltonschool Alberdingk Thijm
  • Schoolfoto van 3e Daltonschool Alberdingk Thijm
  • Schoolfoto van 3e Daltonschool Alberdingk Thijm

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de 3e Daltonschool! Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen dat iedereen ongeacht geloofs- en/of levensovertuiging bij ons welkom is. Wij vinden het belangrijk om kinderen respect voor ieders leefwijze en levensbeschouwing bij te brengen.In ons onderwijs besteden wij bewust aandacht aan maatschappelijke en culturele verhoudingen en de verschillende geestelijke stromingen, zonder daarbij een bepaalde religie aan te hangen. Op deze manier hopen wij dat de kinderen de samenleving beter leren begrijpen om er later volwaardig aan deel te kunnen nemen. We zijn ervan overtuigd dat wij op kleine schaal in onze multiculturele wijk De Pijp een grote bijdrage kunnen leveren aan een prettige samenleving in het groot, door vanuit deze gedachte de kinderen mede op te voeden.

We hebben een heel divers team als je kijkt naar het leeftijd, functies en kwaliteiten. De belangrijkste ontwikkelteams waarbij een leerkracht of intern begeleider expert en leider is, Dalton, Kiva/gedrag is een vak, Internationalisering en Leskracht/onderzoekend leren.

We hebben kritische, constructieve, betrokken en ambitieuze ouders.  Onze ouders worden graag betrokken bij de verschillende activiteiten op school, de activiteiten buiten de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • DALTON
  • SAMENWERKEND LEREN
  • KUNST & CULTUUR
  • VEILIG KLIMAAT
  • ONTDEKKEND LEREN

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze maximale groepsgrootte is 28 leerlingen, In de groepen met veel zorg is dit aantal aangepast. We hebben nog plaats in de groepen 4 en 8.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
311
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven