Aldoende

+ Tweede Boerhaavestraat 47 1091 AN Amsterdam

 • Schoolfoto van Aldoende
 • In dit gebouw zijn de kinderen van de groepen 1 tot en met 3 gehuisvest.
 • In dit gebouw zijn de kinderen van de groepen 4 tot en met 8 gehuisvest.
 • Schoolfoto van Aldoende
 • Schoolfoto van Aldoende

Het team

Toelichting van de school

Aldoende streeft naar een zo gemengd mogelijk schoolteam. We zijn bij met het team en de mensen die op onze school werken. 

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte/verlof van een groepsleerkracht wordt er gezocht naar passende vervanging. Dit lossen wij op verschillende manieren op:

 • Een vervanger wordt aangesteld
 • Een collega werkt een dag extra
 • Een ambulante medewerker (adjunct/directeur/intern begeleider) vangt de groep op

Indien bovenstaande niet realiseerbaar is, kiezen we voor de volgende oplossingen:

 • Een groep wordt verdeeld over andere groepen
 • Een groep wordt naar huis gestuurd

Dit laatste proberen we ten aller tijden te voorkomen. Indien wij overgaan tot deze oplossing gebeurt dit in goed overleg met de ouders van de desbetreffende groep. Voor ouders die hun kinderen niet thuis kunnen opvangen, zorgt school voor opvang. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Aldoende heeft in het schooljaar 2018-2019 eenmalig 18 groepen. Deze groepen zijn als volgt verdeeld:

 • groepen 1-2: vijf 
 • groepen 3: drie
 • groep 4 t/m 8: twee per jaargroepen.

Met ingang van volgend schooljaar zullen we weer werken met 17 groepen. De  gemiddelde groepsgrootte per groep die de school aanhoudt is 27 leerlingen. Per schooljaar stromen er ca. 70 leerlingen in.

Op Aldoende werkt een team van 32 personeelsleden. De leeftijdsopbouw is gemengd. Er zijn 23 lesgevende leerkrachten voor de klas, van wie er 8 een volledige aanstelling hebben. De andere leerkrachten werken in deeltijd. Naast de groepsleerkrachten, de directeur en de adjunct directeur beschikt Aldoende over twee intern begeleiders, een vakleerkracht bewegingsonderwijs, een vakleerkracht dansexpressie en drama, een administratief medewerkster, twee conciërges en een onderwijsassistente. De muziekschool Amsterdam ondersteunt ons bij ons muziekonderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De hierboven geschetste urenverdeling is sterk bij benadering. Vaak worden domeinen in samenhang aangeboden en thematisch verwerkt. Tellen tijdens het touwtje springen, samenwerken tijdens het kleien van de eigen naam en luisteren naar een prentenboek over de herfst en de seizoenen. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Vakken en gebruikte methodes:

Lezen: Lijn 3 

Schrijven: Novoscript

Rekenen: Rekenrijk

Taal/Spelling: STAAL 

Zaakvakken: Natuniek, Speurtocht, De blauwe planeet

Engels: Groove me

Bewegingsonderwijs:  vakdocent (alle groepen)

Dans en Drama: vakdocent

Muziek: Leerlijn Zing zo van de muziekschool Amsterdam

Kunt en Cultuur: Deelname aan verschillende projecten vanuit de aanbieders Rode Loper en Mocca

Gitaarles Groepen 6

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Aan wie kunnen wij onderwijs bieden? 

In het kader van passend onderwijs is in principe iedereen welkom op onze school. Wij vinden het echter van belang de nodige zorg ook daadwerkelijk te kunnen bieden. De school wil leerlingen die iets meer nodig hebben dan anderen, de opvang en begeleiding bieden die nodig is om hun ontwikkelingsproces te ondersteunen. Daarom streven wij naar een goede afstemming tussen wat de school (onderwijzend- en onderwijs ondersteunend personeel) kan en wat aan (externe) ondersteuning nodig is en geboden kan worden.

De school streeft ernaar onderwijs te bieden aan:

 • Leerlingen met grote niveauverschillen. Er kan gewerkt worden met eigen leerlijnen.
 • Leerlingen die zelfstandig en niet zelfstandig zijn. Deze leerlingen hebben behoefte aan duidelijkheid in de leerstofplanning. Een weektaak en een gedifferentieerd lesaanbod.
 • Leerlingen met leerproblemen. Deze leerlingen hebben er behoefte aan dat hun probleem onderkend wordt en dat er passende leerstof en aanpak is op hun niveau.
 • Leerlingen met lichte medische en fysieke zorg (diabetici, obesitas). Deze leerlingen hebben verpleegkundige zorg nodig, acceptatie door mede leerlingen en leerkrachten die kunnen samenwerken met ouders en externen.
 • Leerlingen die meer- en hoogbegaafd zijn. Deze kinderen hebben behoefte aan een onderzoekende manier van leren en hebben baat bij het inzicht verkrijgen in hun eigen manier van leren.
 • Leerlingen die vertrouwen en veiligheid nodig hebben. De leerlingen hebben behoefte aan een omgeving waar ze kunnen zijn wie ze zijn. Van belang zijn uniformiteit in dagritme, duidelijkheid en structuur

Kunnen wij bieden wat nodig is?

Om te kunnen bepalen of de school de leerling kan bieden wat hij/zij nodig heeft, moet de school kunnen beschikken over alle relevante informatie. Het toelatingsbeleid van Aldoende wordt bepaald door de volgende criteria:

 • De organisatie van de school: groepsgrootte, groepssamenstelling.
 • Het zorgaanbod van de school: omvang van de extra ondersteuning in relatie tot de draagkracht van de school.
 • De aard en de ernst van de ondersteuningsvraag van de leerling.
 • De onderwijskundige zorg (zoals menskracht, expertise, begeleiding en middelen). 
 • De rust en de veiligheid van alle leerlingen in de school.

Uiteindelijk toetst het bevoegd gezag het besluit van de school.   

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven