OBS Aldoende

Tweede Boerhaavestraat 22 1091 AN Amsterdam

  • Schoolfoto van OBS Aldoende
  • In dit gebouw zijn de kinderen van de groepen 1 tot en met 3 gehuisvest.
  • In dit gebouw zijn de kinderen van de groepen 4 tot en met 8 gehuisvest.
  • Schoolfoto van OBS Aldoende
  • Schoolfoto van OBS Aldoende

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Aldoende streeft ernaar onderwijs te bieden aan alle leerlingen. Per jaar variëren de scores van deze leerlingen. Zoals u kunt aflezen vallen onze scores ruim boven de landelijke inspectienorm. In schooljaar 2018-2019 is de voorlopige score een prachtige 537,4. Deze score kan nog stijgen als de definitieve cijfers bekend worden vastgesteld. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vier keer per jaar worden de resultaten van ieder leerjaar/groep besproken. Soms bespreken de leerkracht en de intern begeleider de resultaten, een andere keer delen de leerkrachten van hetzelfde leerjaar de resultaten met elkaar. In gezamenlijkheid wordt gekeken naar welke resultaten conform de vooraf gestelde doelen en verwachtingen zijn, maar ook waar verbetering mogelijk is.  De analyse van de tussenresultaten is onze voeding voor de invulling van ons onderwijsaanbod voor de komende periode; een belangrijke schakel dus. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aldoende kijkt bij het schooladvies goed naar de mogelijkheden van het kind. Wij vinden dus het ene type vervolgonderwijs niet beter of slechter dan het andere. Per kind kijken we welk type voortgezet onderwijs het beste bij hem/haar past. Het advies sluit aan bij de ambitie om het vervolgonderwijs zo goed als mogelijk te laten aansluiten bij het niveau, werkhouding en mate van zelfstandigheid van de leerling. Dit zodat zij succesvol hun schoolcarrière kunnen vervolgen.

Zoals u uit de grafieken kunt afleiden, volgt het merendeel van onze leerlingen nog steeds het advies dat wij ze bij vertrek van onze school hebben meegegeven.  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Basisschool Aldoende biedt een sociaal veilige en stimulerende leeromgeving waarin we leerlingen plezier, rust en veiligheid bieden. We leren de leerlingen respectvol met elkaar om te gaan. Het team van Aldoende zet zich in om een goed pedagogisch klimaat in elke klas neer te zetten. De sociale veiligheid wordt gewaarborgd door zowel het team als externe professionals, waaronder een ouder-kind adviseur en orthopedagoog. Veiligheid is een voorwaarde om te komen tot leren en is verweven in ons Dalton-onderwijs. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Orde & Regelmaat
  • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Aldoende heeft van de inspectie de beoordeling GOED ontvangen in juni 2019. Als vanzelfsprekend blijft de school zich verder ontwikkelen. Het belang van de kinderen staat hierbij centraal.

Terug naar boven