OBS Aldoende

Tweede Boerhaavestraat 22 1091 AN Amsterdam

 • Schoolfoto van OBS Aldoende
 • In dit gebouw zijn de kinderen van de groepen 1 tot en met 3 gehuisvest.
 • In dit gebouw zijn de kinderen van de groepen 4 tot en met 8 gehuisvest.
 • Schoolfoto van OBS Aldoende
 • Schoolfoto van OBS Aldoende

Het team

Toelichting van de school

Op Aldoende werkt een team van 32 personeelsleden. De leeftijdsopbouw is gemengd. Er zijn 27 lesgevende leerkrachten voor de klas, van wie er 10 een volledige aanstelling hebben. De andere leerkrachten werken in deeltijd. Naast de groepsleerkrachten en de directeur beschikt Aldoende over twee intern begeleiders, een vakleerkracht bewegingsonderwijs, een vakleerkracht dansexpressie en drama, een administratief medewerkster, twee conciërges en een onderwijsassistente. De muziekschool Amsterdam ondersteunt ons bij ons muziekonderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte/verlof van een groepsleerkracht wordt er gezocht naar passende vervanging. Dit lossen wij op verschillende manieren op:

 • Een vervanger wordt aangesteld
 • Een collega werkt een dag extra
 • Een ambulante medewerker (adjunct/directeur/intern begeleider) vangt de groep op

Indien bovenstaande niet realiseerbaar is, kiezen we voor de volgende oplossing:

 • Een groep wordt naar huis gestuurd

Dit laatste proberen we ten aller tijden te voorkomen. Indien wij overgaan tot deze oplossing gebeurt dit in goed overleg met de ouders van de desbetreffende groep. Voor ouders die hun kinderen niet thuis kunnen opvangen, zorgt school voor opvang. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Aldoende heeft in het schooljaar 2021-2022 16 groepen. Deze groepen zijn als volgt verdeeld:

 • groepen 1-2: vier
 • groep 3 t/m 8: twee per jaargroepen.

De gemiddelde groepsgrootte per groep die de school aanhoudt is 27 leerlingen. Per schooljaar stromen er ca. 70 leerlingen in

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De hierboven geschetste urenverdeling is sterk bij benadering. Vaak worden domeinen in samenhang aangeboden en thematisch verwerkt. Tellen tijdens het touwtje springen, samenwerken tijdens het kleien van de eigen naam en luisteren naar een prentenboek over de herfst en de seizoenen. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Vakken en gebruikte methodes:

Lezen: Lijn 3
Schrijven: Novoscript
Rekenen: Rekenrijk
Taal/Spelling: STAAL
Zaakvakken: Natuniek, Speurtocht, De blauwe planeet
Engels: Groove me
Bewegingsonderwijs:  vakdocent (alle groepen)
Dans en Drama: vakdocent
Muziek: Leerlijn Zing zo van de muziekschool Amsterdam
Kunt en Cultuur: Deelname aan verschillende projecten vanuit de aanbieders Rode Loper en Mocca

Cultuureducatie op Aldoende
Cultuureducatie is op Aldoende een speerpunt, want door dans, drama, beeldende vorming en muziek kijk je anders naar jezelf en de wereld om je heen. De grote trots van Aldoende is de doorgaande leerlijn dans/drama voor de groepen 1 t/m 4, die vanaf schooljaar 2021-2022 met groep 5 wordt uitgebreid, gegeven door onze eigen vakdocent. Naast (zelfontwikkelde) doorgaande leerlijnen blijven we van het aanbod van externen gebruik maken en waarderen we hun specifieke kennis, kunde en entourage. In onze school brengen we kunst dichtbij het kind door nauwe samenwerkingen met o.a. De Rode Loper op School en Muziekschool Amsterdam. Zo krijgen de kinderen in hun tijd op Aldoende les van vakdocenten in zang, muziek maken, componeren, muziek luisteren en muziektheater. Daarnaast zijn het kleuterkoor en het kerstkoor al jaren een zeer gewaardeerde traditie.
Kinderen krijgen de gelegenheid hun eigen mogelijkheden en talenten op een andere manier te ontdekken, in een andere omgeving dan de eigen school. Elke klas brengt bijvoorbeeld om het jaar een bezoek aan een museum of muziektheater en volgt daarbij een speciaal onderwijsprogramma.  Ook Helen Parkhurst, grondlegster van het daltononderwijs, propageert om in het werken aan taken de expressievakken en activiteiten als sport, toneel en amusement te integreren. Over de integratie van het kunstvakonderwijs in het curriculum zegt ze: “Kunst is van de school, niet alleen van de kunstleraar. Als het slechts werk is dat in de klas wordt gedaan, om gezien te worden tijdens de jaarlijkse tentoonstelling, is het dood. Het zou door de hele school moeten worden gevoeld.” (Parkhurst, 1922)
Diverse culturele en technische activiteiten vinden ook na schooltijd plaats in samenwerking met de Talententent van Dynamo. Dit in het kader van de brede talentontwikkeling. Aldoende heeft een cultuurbeleidsplan opgesteld en heeft een cultuurcoördinator.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Aan wie kunnen wij onderwijs bieden? 

In het kader van passend onderwijs is in principe iedereen welkom op onze school, dit is echter niet altijd mogelijk. Wij vinden het namelijk van belang de nodige zorg ook daadwerkelijk te kunnen bieden. De school wil leerlingen die iets meer nodig hebben dan anderen, de opvang en begeleiding bieden die nodig is om hun ontwikkelingsproces te ondersteunen. Daarom streven wij naar een goede afstemming tussen wat de school (onderwijzend- en onderwijs ondersteunend personeel) kan en wat aan (externe) ondersteuning nodig is en geboden kan worden.

De school streeft ernaar onderwijs te bieden aan:

 • Leerlingen met grote niveauverschillen. Er kan gewerkt worden met eigen leerlijnen.
 • Leerlingen die zelfstandig en niet zelfstandig zijn. Deze leerlingen hebben behoefte aan duidelijkheid in de leerstofplanning. Een weektaak en een gedifferentieerd lesaanbod.
 • Leerlingen met leerproblemen. Deze leerlingen hebben er behoefte aan dat hun probleem onderkend wordt en dat er passende leerstof en aanpak is op hun niveau.
 • Leerlingen met lichte medische en fysieke zorg (diabetici, obesitas). Deze leerlingen hebben verpleegkundige zorg nodig, acceptatie door mede leerlingen en leerkrachten die kunnen samenwerken met ouders en externen.
 • Leerlingen die meer- en hoogbegaafd zijn. Deze kinderen hebben behoefte aan een onderzoekende manier van leren en hebben baat bij het inzicht verkrijgen in hun eigen manier van leren.
 • Leerlingen die vertrouwen en veiligheid nodig hebben. De leerlingen hebben behoefte aan een omgeving waar ze kunnen zijn wie ze zijn. Van belang zijn uniformiteit in dagritme, duidelijkheid en structuur

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

0

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

‘Ik & Ko’ is een totaalprogramma met VVE stempel voor kleutergroepen. Het hoofddoel van ‘Ik & Ko’ is het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid. Daarnaast komen beginnende gecijferdheid en sociaal-emotionele ontwikkeling expliciet aan bod. Allemaal binnen de context van aansprekende thema’s, waarin de knuffelpop Ko een belangrijke rol speelt.

Terug naar boven