Daltonschool De Waterkant

Bilderdijkpark 18 1052 SC Amsterdam

  • Op De Waterkant leren wij samenwerken en zorgen wij dat iedereen zich fijn voelt.
  • In onze bibliotheek kun je leuke leesboeken en informatieve boeken lenen. We hebben ook Engelse kinderboeken.
  • Wij gebruiken Chromebooks voor verdieping, verrijking en wereldoriëntatie. Ipads gebruiken wij voor mediawijsheid.
  • Door ons daltononderwijs heeft de juf of meester tijd om in kleine groepjes instructie op maat te geven
  • Op ons mooie, groene schoolplein valt van alles te beleven.

In het kort

Toelichting van de school

De Waterkant is een openbare Vreedzame basisschool voor Daltononderwijs in Amsterdam oud-West.

Wij zien de basisschool als onderdeel van de maatschappij, waarin voortdurend vernieuwingen en veranderingen plaatsvinden. Het is onze missie om leerlingen voor te bereiden op deelname aan deze maatschappij en hen de mogelijkheid en vertrouwen te bieden zich te ontwikkelen tot kritische, zelfbewuste, zelfstandige en verantwoordelijke personen binnen deze maatschappij.

Bekijk het schoolvenster voor meer informatie over de school, of kom langs.

Op onze website vindt u de data van onze rondleidingen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dalton
  • Verbindend
  • Vreedzame school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
329
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tussenschoolse opvang/ overblijf

Voor alle kinderen bestaat de mogelijkheid om onder toezicht van overblijfkrachten gebruik te maken van de overblijfvoorziening. De coördinatie is in handen van Sandra Worst. Zij is op maandag, dinsdag t/ donderdag aanwezig op school van 8.30 – 16.30 uur. De TSO is telefonisch via het telefoonnummer van De Waterkant bereikbaar en per mail via tso@dewaterkant.net. Het reglement en het kostenoverzicht krijgt u bij inschrijving van uw kind en aan het begin van ieder schooljaar. De kosten voor de strippenkaart overblijf zijn € 1,00 per dag.

Voor - en naschoolse opvang

De Waterkant werkt samen met verschillende B.S.O organisaties. Als u van de voor- en/of naschoolse opvang gebruik wilt maken, dient u zelf met de instanties contact op te nemen. 

Naschoolse activiteiten

In overleg met twee organisaties worden afspraken gemaakt over naschoolse activiteiten. Informatie over deze activiteiten wordt actief op school verspreid en kunt u opvragen bij deze organisaties: • ASV Bilderdijkpark | Bilderdijkpark 10 | tel: 616 60 02 | www.bilderdijkpark.nl • Combiwel | Marcel Bosse | tel: 020-612 62 64 www.combiwel.nl | Brochure

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij proberen een zo veilig mogelijke omgeving voor ons team en onze leerlingen te creëren.

Zo voeren op gezette tijden een risico-inventarisatie (RI&E) uit, waarin alle risico’s onderkend zijn. Op basis van deze RI&E hebben wij een plan van aanpak gemaakt om aangetroffen knelpunten te verhelpen.

 Onze leidraad is dat alle teamleden dienen te worden opgeleid als bedrijfshulpverlener. Onze school beschikt op dit moment over vijftien bedrijfshulpverleners, die jaarlijks een herhalingscursus volgen voor EHBO en brandpreventie. Zij weten hoe ze moeten handelen bij eerste hulp ongevallen, kunnen een beginnende brand bestrijden, en weten hoe ze personen uit de school moeten evacueren. Minimaal één maal per jaar organiseert de school een ontruimingsoefening. 

De groep overblijfouders volgt jaarlijks een bijscholing op het gebied van kinderEHBO.

Bij ernstige(on)gevallen wordt er contact met de ouders opgenomen.

Terug naar boven