Daltonschool De Waterkant

Bilderdijkpark 18 1052 SC Amsterdam

  • In de speeltuin in het Bilderdijkpark is het fijn en veilig om te spelen.
  • Op De Waterkant leren wij samenwerken en zorgen wij dat iedereen zich fijn voelt.
  • In onze bibliotheek kun je leuke leesboeken en informatieve boeken lenen. We hebben ook Engelse kinderboeken.
  • Wij gebruiken Chromebooks voor verdieping, verrijking en wereldoriëntatie. Ipads gebruiken wij voor mediawijsheid.
  • Door ons daltononderwijs heeft de juf of meester tijd om in kleine groepjes instructie op maat te geven

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op De waterkant doen alle leerlingen mee aan de eindtoets.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tweemaal per jaar, in het midden en aan het einde van het schooljaar worden de Cito-toetsen afgenomen. De resultaten worden per kind en per groep geregistreerd in ons leerlingvolgsysteem. Deze toetsen worden geanalyseerd en geëvalueerd op school-, groeps- en kind niveau.

Met behulp van de analyses worden er handelingsplannen op school, groep en kindniveau opgesteld.

De schoolplannen worden opgesteld door de directie en besproken het team en de MR.

De groepsplannen worden opgesteld door de leerkrachten en besproken met de internbegeleidsters.

De individuele plannen worden door de leerkracht opgesteld en besproken met de internbegeleidsters, r.t-er/onderwijsassistenten, ouders en de leerling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op de Waterkant krijgen leerlingen, door middel van ons daltononderwijs, onderwijs op maat.

Dat wil zeggen passend bij hun vaardigheden/mogelijkheden waarbij we steeds proberen het kind uit te dagen en te begeleiden naar een stapje hoger.

Hiervoor maken we gebruik van:

Het takentijd en gedifferentieerde instructie ; hierdoor kan de leerkracht steeds passende instructie/begeleiding geven aan kleine groepjes terwijl de rest van de groep op eigen niveau zelfstandig aan het werk is.

methodes die differentiëren in de verwerking; hierdoor kan per onderdeel en vakgebied persoonlijk worden aangesloten bij het kindpersoonlijke weektaken waardoor elk kind die taken te doen krijgt die voor dat kind op dat moment belangrijk zijn en de kinderen hun werk ook leren plannen en eigen verantwoordelijkheid voor hun werk leren dragen.

Door deze werkwijze kan school alle kinderen bieden wat zij nodig hebben en stroomt elk kind uit naar zijn/haar eigen passende niveau VO.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Waterkant is een Vreedzame school.  

Wij gebruiken het programma voor de  sociale competentie en democratisch burgerschap. Wij beschouwen de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen
  • Verantwoordelijk
  • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven