Daltonschool De Waterkant

Bilderdijkpark 18 1052 SC Amsterdam

 • In de speeltuin in het Bilderdijkpark is het fijn en veilig om te spelen.
 • Op De Waterkant leren wij samenwerken en zorgen wij dat iedereen zich fijn voelt.
 • In onze bibliotheek kun je leuke leesboeken en informatieve boeken lenen. We hebben ook Engelse kinderboeken.
 • Wij gebruiken Chromebooks voor verdieping, verrijking en wereldoriëntatie. Ipads gebruiken wij voor mediawijsheid.
 • Door ons daltononderwijs heeft de juf of meester tijd om in kleine groepjes instructie op maat te geven

Het team

Toelichting van de school

Voor de vakken beeldende vorming en tekenen gebruiken wij de methode "Laat maar zien". De vakken worden door de groepsleerkracht gegeven. Gedurende het schooljaar werkt ieder groep ook aan projecten in samenwerking met verschillende kunstenaars. (WG terrein)

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In geval van ziekte, verlof of nascholing van een leerkracht zoeken we een invaller voor de groep. We hanteren daarbij het volgende stappenplan: 

- We benaderen een invaller uit ons vaste bestand;

- We benaderen invalpool De Bredeselectie (openbaar onderwijs)

- We vragen een deeltijder extra te werken; 

- We verdelen de leerlingen over meerdere groepen;

De leerlingen worden in principe niet naar huis gestuurd, alleen in geval van een calamiteit. Als genoemde opties geen oplossing bieden, krijgen de ouders een dag van tevoren bericht dat hun kind een dag vrij heeft.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het team wordt aangestuurd door de directeur, Jessica Idsinga. Zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en het welbevinden van leerlingen, ouders en personeel. Hierbij wordt zij ondersteund door het MT bestaande uit:

 • de daltoncoördinator/bovenbouwcoördinator: Femke Doorenbosch
 • daltoncoördinator;Jasper Smit
 • onderbouwcoördinator/Vreedzame schoolcoördinator;Noortje Rodenhuis
 • zorgcoördinator: Yvonne Strackx.

Het team van De Waterkant bestaat uit gedreven, enthousiaste en betrokken leerkrachten en medewerkers. 

In onze groepen werken leerkrachten fulltime voor een groep of samen met een collega-leerkracht. De leerkrachten op De Waterkant zijn verantwoordelijk voor het onderwijs in de groep, de ondersteuning voor hun leerlingen en zij zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders bij vragen en opmerkingen over de leerlingen of over de school.

Binnen ons team heeft een aantal leerkrachten zich gespecialiseerd.  Deze leerkrachten hebben naast hun lesgevende taken ook specialistische taken: 

Daltoncoördinatoren: Jasper Smit en Femke Doorenbosch

Vreedzame school : Noortje Rodenhuis, Renate Landsman, Julia Slagveld

Dyslexiespecialist: Irma Groothuismink en Yvonne Strackx 

Stagebegeleidster: Femke Doorenbosch 

Vakleerkracht bewegingsonderwijs: Tim  Hoogendorp 

Mediawijsheid/ ICT: Jan Koomen

Religie, burgerschap, diversiteit: Noortje Rodenhuis

Cultuureducatie: Renate Landsman

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen wordt het onderwijs zelf ontworpen door de leerkrachten aan de hand van de leerlijnen in het leerlingvolgsysteem (ParnasSys), gebaseerd op de SLO doelen.

Elke zes weken wordt een nieuw thema samengesteld passend bij de belevingswereld, met nieuwe doelen die passen bij de ontwikkeling van de leerlingen in de klas.

De kleuterbouw kent verschillende activiteiten: kringactiviteiten, dagelijks bewegingsonderwijs, muzikale vorming en speelwerktijd.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Per schooljaar is er een leerstofplanning. De door de overheid geformuleerde kerndoelen geven aan wat de school de leerlingen aan leerinhouden moet aanbieden. De uitleg van de lesstof gebeurt deels klassikaal, deels in kleine groepjes en soms individueel. Vanaf de tweede helft van groep 3 werken de leerlingen met een weektaakformulier. Per dag wordt aangegeven welke instructies er zijn. Een taak bevat lesstof die elk kind moet kunnen maken (basistaak) Daarnaast zijn er verscheidene keuzetaken voor de leerlingen.

Het werken met taken geeft de leerkracht de mogelijkheid om opdrachten aan het niveau van de kinderen aan te passen (differentiatie). De kinderen mogen binnen bepaalde marges (vrijheid in gebondenheid) zelf de volgorde van verwerking kiezen en hun eigen tempo volgen. Deze manier van werken bevordert de zelfstandigheid van de leerlingen, terwijl voordelen van de klassikale aanbieding ook blijven bestaan.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Openbare basisschool De Waterkant biedt onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 12 jaar. De school telt ongeveer 300 leerlingen, verdeeld over 12 groepen. De achtergrond van de leerlingen van De Waterkant is divers, zowel sociaal-economisch als qua culturele achtergrond. De school vindt het belangrijk dat iedereen mag zijn wie hij/zij is en vormt voor wat betreft de leerling populatie een realistische afspiegeling van de buurt.

Ons onderwijsconcept maakt het mogelijk om binnen de groep de leerlingen d.m.v. verlengde instructies leerling extra verdieping of verrijking te bieden, De school heeft diverse specifieke onderwijsmaterialen in huis voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Er is aandacht en materiaal voor zogeheten meerpresteerders.

De wet passend onderwijs is per 1 augustus 2014  ingevoerd en bracht een aantal veranderingen. Voor de meeste kinderen is er door de invoering van passend onderwijs in de dagelijkse praktijk niets veranderd. Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, is met name de organisatie en de financiering veranderd. School ontvangt een som geld om die ondersteuning zelf te regelen. In samenspraak met het team heeft De Waterkant besloten een groot gedeelte van deze gelden in te zetten in de vorm van extra “ondersteunend” personeel. Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben blijkt het zeer effectief af en toe in kleine groepjes of individueel geholpen te worden.

Vier dagen per week is er een onderwijsassistent voor de kleutergroepen. Zij ondersteunt in de groepen waardoor de leerkracht kan werken met specifieke groepjes leerlingen. In groep 3/4 is 3 dagen een onderwijsassistent en 5 dagdelen een r.t.-er voor lees en rekenondersteuning.Voor de groep 5 t/m 8 is er extra lees- en rekenondersteuning door een r.t- er 7 dagdelen per week.Voor meerbegaafden is er het Denklab en een mini- denklab.

Alle leerlingen op De Waterkant verdienen onze volledige zorg en aandacht. Wij als team hebben de taak om ons onderwijs zo in te richten dat elk kind zo goed mogelijk tot zijn recht komt, passend bij haar/zijn leermogelijkheden. We stellen alles in het werk om de begeleiding zo goed mogelijk uit te voeren. Er wordt bij het aanbieden van de zorg gewerkt volgens de uitgangspunten van het handelingsgericht werken. Dat betekent dat we werken vanuit de onderwijsbehoeften van de leerlingen, waarbij de positieve aspecten het uitgangspunt vormen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven