Einsteinschool

Staalmanpark 10 1066 BR Amsterdam

  • Schoolfoto van Einsteinschool
  • Schoolfoto van Einsteinschool
  • Schoolfoto van Einsteinschool
  • Schoolfoto van Einsteinschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Einsteinschool werken we handelingsgericht samen aan schoolsucces. Deze cyclus concretiseert goed onderwijs en effectieve leerlingbegeleiding. HGW is gerelateerd aan Passend Onderwijs voor alle leerlingen en voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Op de Einsteinschool wordt gewerkt met 3 periodes van ongeveer 90 dagen. In elke periode wordt de HGW cyclus (soms meerdere keren) doorlopen. Deze cyclus bestaat uit: 
Plannen en doelen opstellen en realiseren.
Verzamelen van informatie met meetinstrumenten (ook registratie en observatie).
Analyses, interpretaties en begrijpen.
Evalueren en nieuwe doelen formuleren, beslissingen nemen t.a.v. vervolgaanpak.

Op het gebied van socialisatie en persoonsvorming worden ontwikkelingen van de leerlingen gevolgd in het rapport, in MijnRapportfolio, ZIEN! en KIJK!. 

Op het gebied van kwalificatie: er zijn twee toetsperiodes op de Einsteinschool: december/ januari en mei/ juni. We toetsen met BOOM en AVI/DMT.
De eerste toetsperiode staat in het teken van formatief toetsen (voor het geven van feedback op leren en onderwijs/ plannen/ verantwoording op bandbreedte 3)
De tweede toetsperiode staat in het teken van summatief toetsen (prestatiegericht en gebonden aan norm/ verantwoording op bandbreedte 1).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het is van belang om bij de inschatting van mogelijkheden en capaciteiten van leerlingen en bij de besluitvorming over advies en plaatsing een werkwijze in te bouwen die impliciete aannames expliciteert, duidt en minder persoonsgebonden maakt.
Bovendien is het belangrijk dat scholen zich ervan bewust zijn dat voor elk kind het uitspreken van hoge verwachtingen kansenbevorderend kan zijn.

meer informatie

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Hierbij vindt u in de bijlage het Inspectierapport van 2019.

Het rapport is een samengesteld rapport van de gehele stichting en dus niet alleen van de Einsteinschool. Wilt u alleen het stukje van de Einsteinschool lezen dan kunt u het PDF document genaamd Einsteinschool aan klikken. Deze staan onderaan de pagina.

Wij wensen u veel leesplezier

Terug naar boven